Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Голембо Вадим Адольфович

Голембо Вадим Адольфович

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ

E-mail: Vadym.A.Holembo@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, інженер за спеціальністю "Автоматичні телемеханічні та електровимірювальні прилади та пристрої",1957.
 • Кандидатська дисертація "Аналого-цифрові канали відбору, перетворення і обробки електричних сигналів від п'єзокварцевих та феримагнітних термочутливих елементів", Фізико-механічний інститут ім. Г.М.Карпенко АН УРСР, Львів, 1983.

Професійна діяльність

 • Науково-педагогічний стаж — 64 р.
 • Дата початку стажу — 1957 р.
 • Стаж роботи у “Львівській політехніці” - 60 років (дата початку стажу — 1961 р.).

 • 1956-1957 –Інститут машинознавства та автоматики АН УРСР, Львів – за сумісництвом.
 • 1957-1961 – інженер-дослідник КБ "Термоприлад", Львів.
 • 1961-1963 – асистент кафедри "Автоматика і телемеханіка", Львівський політехнічний інститут.
 • 1963-1989 – старший викладач кафедри ЕОМ.
 • з 1989 – доцент кафедри ЕОМ.
 • 16 років (1966-1969, 1987-1999) – заступник завідувача кафедри ЕОМ.
 • 1967-1987 – ОКБ, НДКІ ЕЛВІТ ЛПІ – за сумісництвом.

Навчальна діяльність

На теперішній час за доц. Голембо В.А. закріплена навчальна дисципліна “Комп’ютерні системи” (для студентів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”, 3 курс). У відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни передбачені лекційні та лабораторні заняття. Для виконання лабораторних занять видано:

 • Проектування комп’ютерних систем засобами мови моделювання SystemC: методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Комп’ютерні системи” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” / уклад. В. Голембо, О. Муляревич. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 52 с.

Веде практичні заняття та курсову роботу з дисципліни “Комп’ютерна логіка”.

Керує магістерськими та бакалаврськими кваліфікаційними роботами.

Приймає участь в роботі Екзаменаційної комісії з захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія” (спеціалізація “Комп’ютерні системи та мережі”).

Викладав лекційні курси з навчальних дисциплін “Комп’ютерна логіка”, “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”, “Зовнішні (периферійні) пристрої”.

Основні результати наукової діяльності:

 • Джерела опорної напруги постійного струму (КБ «Термоприлад», СКБ «Мікроприлад», Львів) та змінного струму синусоїдальної форми (Томський радіотехнічний інститут).
 • Прецизійні цифрові кварцові термометри з роздільною здатністю 0.0001 ◦С та точністю 0,01◦С (Всесоюзний НДІ метрології ім. Д.І. Менделєєва, Ленінград; СКБ «Гідрометеоприлад», Обнінськ; Метрологічна служба міністерства оборони СРСР, ОКР «Оперетка-20»).
 • Геотермічна станція для пошуку глибинних вуглеводнів (Інститут геології та геохімії горючих викопалин АН УРСР, Львів).
 • Багатоканальні підсупутникові ВОС для отримання інформації про гідрофізичні та гідрометеорологічні поля у Світовому океані (Цільова комплексна програма «Океан», проект «Космос», НДР «Океан –Э», ОКР «Океан - О», Морський гідрофізичний інститут АН УРСР, Севастополь)
 • Науковий керівник (1993-1996), відповідальний виконавець (1988-2006) 8-ми держбюджетних робіт, які входять у фундаментальну базову наукову тематику Університету.
 • Участь у більш ніж 40 міжнародних науково-технічних конференціях.
 • Більше 240 наукових праць, в т.ч. 1 монографія та 25 авторських свідоцтв.
 • Керує дисертаційними роботами

Керування дисертаційними роботами:

 • в 2016 р. Муляревич О.В. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах” (спеціальність 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти).
 • в 2019 р. Бочкарьов О.Ю. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах” (спеціальність 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти).

Відповідає за організацію роботи з аспірантами та здобувачами на кафедрі ЕОМ та за роботу наукового семінару аспірантів кафедри ЕОМ.

Інша діяльність в межах Університету:

 • Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій. 1993-1996.
 • Група аналізу навчального процесу ЛПІ.
 • Редакційно-видавнича рада ЛПІ.
 • Бібліотечна рада ЛПІ.
 • Вчена рада факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій (1993-1999).
 • Куратор польського земляцтва (1977-1989)
 • Голова Львівської обласної шахової федерації. 1960-1969.
 • Кандидат в майстри спорту з шахів.
 • Виконує обов’язки президента “Академії шахів” Національного університету “Львівська політехніка” (утворена наказом ректора в 2016 р.).

Нагороди

 • Медаль «Ветеран праці», 1989.

Наукові інтереси

 • Джерела опорної напруги постійного та змінного струму.
 • Застосування термомагнітних кривих Нееля в феримагнетиках для контролю та вимірювання температури.
 • Розвиток теорії функцій алгебри логіки та непозиційних систем числення.
 • Давачі фізичних величин з частотним вихідним сигналом та п’єзокварцові аналого-цифрові перетворювачі температури.
 • Вимірювально-обчислювальні системи (ВОС) для дослідження гідрофізичних параметрів океану.
 • Методи та засоби самоорганізації колективів автономних агентів навколо зон збурень у різних фізичних середовищах, які викликані природними, техногенними та криміногенними небезпеками, у просторі, часі та за досліджувальними параметрами.
 • Кіберфізичні багатоагентні ВОС з можливістю впливу на оточуюче середовище.

Основні публікації

Має понад 260 наукових публікацій, зокрема 2 монографії, 24 авторські свідоцтва на винахід, 1 патент України. Нижче наведені основні публікації видані після 2009 р.

 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Гребеняк А.В. Проблема організації узгоджених колективних дій автономних мобільних підводних апаратів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», № 650, 2009. – С.167-173
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Cпособи організації переміщення мобільних вимірювальних агентів: підходи до побудови концептуальних моделей // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 658, 2009. - C.15-20
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Проблема забезпечення мобільності вимірювального агента у складі розподіленої системи автономних досліджень // Збірник праць 4-ї Міжнародної конференції "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання" (ACSN'2009), Львів, 9-11 листопада, 2009. – С.53-56
 • Голембо В.А., Гребеняк А.В. Проблеми динамічного врівноваження вантажної морської платформи // Збірник праць 4-ї Міжнародної конференції "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання" (ACSN'2009), Львів, 9-11 листопада, 2009. – С.120-122
 • Голембо В.А., Гребеняк А.В. Навігація в колективі автономних апаратів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 688, 2010. - C.77-83
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В. А. Самоорганізація автономних розподілених систем в задачах прийняття рішень в умовах невизначеності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 688, 2010. - C.23-30
 • Голембо В.А., Муляревич О.В. Модифікація методу мурашиної колонії для розв'язання задачі комівояжера колективом автономних агентів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 717, 2011. - C.24-30
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Січ Т.М. Шляхи покращення медіанного алгоритму рівномірного оточення зони збурень колективом автономних мобільних агентів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 717, 2011. - C.17-23
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Муляревич О.В. Нові підходи до розв'язку задач комбінаторної оптимізації колективом автономних агентів // Матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання" (ACSN-2011), Львів, 29 вересня - 1 жовтня, 2011. – С.227-230
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Січ Т.М. Медіанний алгоритм рівномірного оточення зони збурень колективом автономних мобільних агентів // Матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання» (ACSN-2011), Львів, 29 вересня - 1 жовтня, 2011. – С.259-262
 • Голембо В.А., Гребеняк А.В. Методи навігації в колективі апаратів: аналіз та шляхи покращення // Матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання» (ACSN-2011), Львів, 29 вересня - 1 жовтня, 2011. – С.222-224
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Автономні розподілені системи з елементами самоорганізації: проблеми та напрямки розвитку // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 745, 2012. - C.26-32
 • Голембо В.А., Гребеняк А.В. Організація навігації у колективі автономних мобільних агентів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 745, 2012. - C.61-68
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Підходи до вирішення проблеми самоорганізації колективу автономних мобільних підводних апаратів // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія» (ПТТ-2012), Миколаїв, 30 – 31 жовтня, 2012. – С.121-127
 • Муляревич О.В., Голембо В.А. Імплементація методів локальної оптимізації у комп'ютерній системі для розв'язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», № 771, 2012. - C.245-252
 • Botchkaryov A., Golembo V. Self-organization in autonomous distributed systems: new approaches and perspectives // Proceeding of the 6th International Conference «Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application» (ACSN-2013), Lviv, Ukraine, September 16–18, 2013. – pp.243-246
 • Golembo V.A., Grebeniak A.V. Navigation in the collective of autonomous mobile agents // Proceeding of the 6th International Conference «Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application» (ACSN-2013), Lviv, Ukraine, September 16–18, 2013. – pp.247-250
 • Муляревич О.В., Голембо В.А. Розробка додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп'ютерній системі для розв'язання динамічної задачі комівояжера // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 806, 2014. - C.181-186
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 806, 2014. - C.22-26
 • Муляревич О.В., Голембо В.А. Вирішення проблем при розв'язанні динамічної асиметричної задачі комівояжера в умовах частково невідомих вхідних даних // Науковий вісник Чернівецького національного університету "Комп'ютерні системи та компоненти", Том 6, Випуск 1, 2015. - С.21-26
 • Muliarevych O., Golembo V. New approaches to solving travelling salesmen problems using agents swarm intelligence behavior model // European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. - CLM Consulting Publ., Warsaw, 2015, Vol.5(5). - pp.131-143
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кібер-фізичних системах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», №830, 2015. - C.-7-11.
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Ромах А.В. Рівномірний розподіл ділянки сферичної поверхні колективом автономних мобільних агентів // Науковий вісник Чернівецького національного університету "Комп'ютерні системи та компоненти", Том 6, Випуск 1, 2015. - С.93-100
 • Гребеняк А.В., Голембо В.А. Чотирівнева архітектура автономного мобільного агента для децентралізованого самоорганізованого колективу // Науковий вісник Чернівецького національного університету "Комп'ютерні системи та компоненти", Том 6, Випуск 1, 2015. - С.86-92
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Використання технологій інтелектуального збору даних у кіберфізичних системах // Матеріали Першого наукового семінару «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики», НУ «Львівська політехніка», Львів, 25-26 червня, 2015. – С.24-27
 • Гребеняк А.В., Голембо В.А. Аналіз та порівняння методів навігації колективу автономних мобільних агентів // Матеріали Першого наукового семінару «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики», НУ «Львівська політехніка», Львів, 25-26 червня, 2015. – С.119-123
 • Гребеняк А.В., Голембо В.А. Побудова колективу автономних мобільних агентів у геометричні формації // Науковий вісник Чернівецького національного університету "Комп'ютерні системи та компоненти", Том 7, Випуск 2, 2016. - С.108-114
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем // Матеріали Другого наукового семінару «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики», НУ «Львівська політехніка», Львів, 2016. - C.68-74
 • Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Організація функціонування компонент КФС та їх взаємодії з фізичними процесами // Матеріали Третього наукового семінару «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики», НУ «Львівська політехніка», Львів, 13-14 червня, 2017. - C.48-56
 • Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Крайкін Ю.А., Бездротова мережа сенсорних та виконавчих вузлів у складі кіберфізичної системи // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 881, 2017. - C.15-24
 • Голембо В.А., Мельников Р.Г. Організація роботи групи безпілотних літальних апаратів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», № 905, 2018. - C.56-63
 • Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Наукова спадщина засновника кібернетики Норберта Вінера // Комп'ютерні системи та мережі, Національний університет «Львівська політехніка», Т.1, №1, 2019. - С.1-8
 • Кіберфізичні системи: технології збору даних / О.Ю. Бочкарьов, В.А. Голембо, Я.С. Парамуд, В.О. Яцук. За ред. А.О. Мельника, Львів: “Магнолія 2006”, 2019. - 176 с.

Декларація на честь децентралізованих комп'ютерних систем

16 тез самоочевидних тверджень, які беззаперечно доводять повну перевагу децентрализованих комп’ютерних систем над централізованими комп’ютерними системами

Контактна інформація

Відповідальні особи