Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Створення кафедри ЕОМ

Розвиток будь-якого наукового та технічного напрямку вимагає підготовки фахівців, орієнтованих як на розроблення та створення, так і на експлуатацію відповідних технічних засобів. Базуючись на створеному науково-технічному потенціалі, наявних висококваліфікованих кадрах та приймаючи до уваги певні успіхи у підготовці інженерів з автоматизації технологічних процесів і телемеханіки і значну потребу у спеціалістах саме з обчислювальної техніки, у Львівському політехнічному іституті у 1963 році була заснована кафедра математичних та лічильно–розв'язувальних приладів і пристроїв та прийняті на навчання перші групи студентів. Починаючи з 1960 року кафедри цього напряму створювались і в інших вищих навчальних закладах України.

Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ) була створена відповідно до Наказу міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР №323 від 12 червня 1963 р. "Про організацію кафедр у Львівському політехнічному інституті". Нижче наведено текст наказу стосовно створення кафедри:

"З метою поліпшення підготовки спеціалістів, створення більш сприятливих умов для розвитку учбово-методичної, ідейно-виховної та науково-дослідної роботи у Львівському політехнічному інституті за поданням ректора

НАКАЗУЮ:

Організувати з 1 вересня 1963 року кафедри:

математичних та лічильно-розв'язувальних приладів та пристроїв;...

Міністр Ю. Даденков".

Відповідний наказ по Львівському політехнічному інституту № 558 від 24 червня 1963 р. підписав проректор інституту проф. А.І. Андрієвський.

Початкова назва кафедри (скорочено МП) збереглася до 1969 р. Свою теперішню назву кафедра отримала згідно з наказом по Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 354 від 9 червня 1969 р. "Про перейменування кафедри Львівського політехнічного інституту". Нижче наведено текст наказу:

"В зв'язку з перейменуванням спеціальності 0608 "Математичні та лічильно-розв'язувальні прилади і пристрої,

НАКАЗУЮ:

Перейменувати профілюючу кафедру математичних та лічильно-розв'язувальних приладів і пристроїв на кафедру електронних обчислювальних машин.

Заступник міністра Л. Чередниченко."

Відповідний наказ по Львівському політехнічному інституту №739 від 21 червня 1969 р. підписав ректор Г. Денисенко.

Таким чином, кафедра ЕОМ є однією з перших в Україні та першою у Західному регіоні України кафедрою, яка готує фахівців в галузі комп'ютерних технологій.

Відповідно до тогочасного розуміння було сформовано навчальний план, за яким відбувалась підготовка інженерів–електриків за фахом «Математичні та лічильно–розв'язувальні прилади і пристрої». Вивчалися фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни, знання яких необхідні для створення електромеханічних обчислювальних пристроїв, в тому числі електроніка, орієнтована як на лампову, так і на транзисторну елементну базу, цифрова схемотехніка, комп'ютерна логіка. Окрім того вивчалась радіолокаційна техніка на військовій кафедрі.

Подальшому розвитку навчального процесу та більш глибокому розумінню предмету навчання сприяли підвищення кваліфікації викладачів із стажуванням у провідних вузах і науково–дослідних інститутах Москви, Ленінграда, Києва (ЛЕТІ, ЛІТМО, МЕІ, Інститут кібернетики), та знайомство із сучасним на той час виробництвом під час проходження студентами практики на підприємствах Львова, Києва (Київський ВУМ), Мінська (Мінський завод ім. Орджонікідзе), Бреста (Брестський електромеханічний завод), Пензи, Сєверодонецька.

Розвиток приладобудівних підприємтв Західного регіону, впровадження на них технологій, що дозволяли створювати комп'ютерні, в сучасному розумінні, пристрої, сприяв забезпеченню необхідної якості підготовки студентів та компетентності викладацького складу кафедри.

Кафедра стала базовою з інформатизації та комп'ютерних технологій у Львівській політехніці і Західному регіоні України. Дисципліна «Обчислювальна техніка в інженерно–економічних розрахунках» викладалась студентам усіх факультетів впродовж майже 10-ти років до створення інших кафедр інформаційного напрямку.

Спочатку кафедра функціонувала у структурі факультету автоматики і напівпровідникової електроніки (ФАНЕ) Львівського політехнічного інституту. Після поділу ФАНЕ у 1964 році на факультети автоматики (ФА) та електрофізики (ФЕФ) кафедра увійшла до складу ФА і функціонувала як його структурна одиниця до 1992 р. Після створення у 1992 р. факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій кафедра увійшла до складу цього факультету і залишалася в ньому до 2001 року. З 1 листопада 2001р., коли в Національному університеті "Львівська політехніка" відбулася структурна реорганізація, кафедра ЕОМ увійшла до складу Інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології.

Контактна інформація

Відповідальні особи