Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Мельник Анатолій Олексійович

Мельник Анатолій Олексійович

З 1994 року кафедрою завідує д.т.н., професор Мельник Анатолій Олексійович.

Мельник А.О., 1955 р.н., в 1978 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Електронні обчислювальні машини".

З 1978 року по 1981 рік навчався в стаціонарній аспірантурі при кафедрі ЕОМ та в цей час за сумісництвом працював в ОКБ електронно-обчислювальної та вимірювальної техніки.

В 1985 році в Московському енергетичному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження та розроблення конвеєрних операційних пристроїв для обчислення елементарних функцій в процесорах опрацювання сигналів".

В 1986 році закінчив курси головних інженерів в Інституті підвищення кваліфікації Міністерства радіотехнічної промисловості при НВО "Авангард", Ленінград.

В 1992 році в Інституті проблем моделювання в енергетиці Національної академії наук України захистив докторську дисертацію на тему "Конвеєрні граф-алгоритмічні процесори для розв'язання задач цифрового опрацювання сигналів".

В період з 1996 до 2001 року в рамках гранту німецького академічного фонду DAAD та грантів уряду Баварії пройшов щорічні наукові стажування (по 2-3 місяці) в Університеті прикладних наук м. Нюрнберга, Німеччина.

Вільно володіє українською, російською, англійською та польською мовами.

Професійну діяльність розпочав у 1975 році в науково-дослідному конструкторському інституті ЕЛВІТ за сумісництвом на посаді лаборанта, пізніше молодшого наукового співробітника.

З 1982 до 1994 року працював у Львівському науково-дослідному радіотехнічному інституті на посадах молодшого, старшого наукового співробітника; начальника сектора; начальника відділу. В цей період працював у складі науково-технічної ради, ради трудового колективу та головою ради молодих вчених Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту. Входив до складу Координаційної науково-технічної ради Мінрадіопрому СРСР, Координаційної науково-технічної ради Мінмашпрому України, Президії Львівської обласної ради профспілок працівників електронної промисловості. Отримав звання кращого молодого винахідника України, кращого молодого вченого Мінрадіопрому СРСР, кращого науково-технічного працівника Мінрадіопрому СРСР.

З 1994 року до теперішнього часу працює у Національному університеті "Львівська політехніка" на посаді завідувача кафедри ЕОМ. Викладав навчальні дисципліни "Теорія та проектування комп'ютерних систем та мереж", "Архітектура комп'ютерів", "Архітектура спеціалізованих комп'ютерних систем", Проектування НВІС", "Комп'ютерні засоби обробки сигналів та зображень", "Напрямки досліджень та розвитку спеціалізованих комп'ютерних систем", "Напрямки досліджень та розвитку комп'ютерних систем та мереж".

В 1995 році був призначений науковим керівником НДКІ ЕЛВІТ, де під його керівництвом було виконано низку науково-дослідних робіт.

В 1999 році в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" організував факультет комп'ютерних та інформаційних технологій та кафедру комп'ютерних технологій, де в період з 1999 року до 2009 року працював за сумісництвом деканом та завідувачем кафедри.

Є засновником та директором науково-виробничого підприємства "Інтрон", на якому виконуються наукомісткі проекти з розроблення нових комп'ютерних засобів та технологій.

Працював за сумісництвом на посаді професора у Тернопільському національному економічному університеті, Луцькому національному технічному університеті, Луцькому інституті розвитку людини, Чернівецькому національному університеті, Технологічному університеті м. Кельце та у Вищій школі інформатики та менеджменту м. Жешув, радником з науки президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

Отримав наукові звання старшого наукового співробітника в 1988 році, професора в 1996 році, академіка Міжнародної Академії Комп'ютерних Наук та Систем в 1996 році та академіка Академії Інженерних Наук України в 2011 році.

Нагороджений нагрудним знаком відмінника освіти України в 2004 році.

За його активної участі в складі робочих груп при Міністерстві освіти і науки України було розроблено Державні стандарти та навчальні плани бакалаврів за напрямом "Комп'ютерна інженерія", спеціалістів та магістрів за спеціальностями "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування", "Спеціалізовані комп'ютерні системи".

Основний напрям наукових досліджень проф. Мельника А.О. - створення комп'ютерів і комп'ютерних систем, розроблення теоретичних основ їх побудови і методів проектування. Він є головним розробником, науковим керівником та головним конструктором комп'ютерних пристроїв та систем, створених в рамках біля 100 наукових проектів, виконаних в наукових установах України та за кордоном. До числа найвагоміших виконаних ним наукових проектів належать такі: низка процесорів спектрального аналізу радіолокаційних сигналів, комплект спеціалізованих великих інтегральних схем для процесорів опрацювання сигналів, спеціалізовані комп'ютерні системи багатовимірного спектрального аналізу сигналів та зображень, захисту інформації, компресії даних, розпаралелюючий транслятор для багатопроцесорних систем, система реконструкції тривимірних об'єктів за даними лазерного далекоміра, система оперативно-технологічного зв'язку, конфігуровані сенсорні мережі інтелектуальних автономних агентів для моніторингу навколишнього середовища, системи автоматичного генерування архітектури спеціалізованих процесорів, математичне та програмне забезпечення промислового комп'ютерного томографа, система автоматичного генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів, багатопортова пам'ять комп'ютера тощо.

Результати наукових досліджень проф. Мельника А.О. ввійшли до основ теорії паралельних обчислень, теорії високопродуктивних обчислень, теорії обчислювальних систем, теорії проектування комп'ютерних систем, теорії систем автоматизованого проектування комп'ютерних засобів, теорії реконфігуровних обчислень. Він є автором низки нових методів опрацювання інформації в комп'ютерах та нових типів архітектури комп'ютера на їх основі. Ним розроблено нові способи доступу до даних в пам'яті та створено нові типи паралельної пам'яті комп'ютера – з впорядкованим, часовим та просторово часовим доступом. Він є одним із фундаторів нового класу комп'ютерних систем - самоконфігуровних комп'ютерних систем. Ним створена теорія побудови засобів проектування процесорів з мов високого рівня та теорія автоматичного розпаралелювання програм на багатопроцесорних комп'ютерних системах.

Проф. Мельник А.О. є автором біля 400 наукових праць, в тому числі першого в Україні підручника з архітектури комп'ютера, 7 монографій, 92 авторських свідоцтв на винаходи та патентів, а також багатьох навчально-методичних розробок. Підготував 2 докторів та 18 кандидатів наук.

Є членом таких освітніх та наукових структур:

Крім того, в минулому працював у складі:

Проф. Мельник А.О. на спільному засіданні Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України (голова – академік М.З. Згуровський) та народних депутатів – членів Комітету ВР України з питань науки і освіти.

Проф. Мельник А.О. є відповідальним редактором Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», членом редколегій низки наукових видань, головою міжнародної наукової конференції «Комп'ютерні системи та мережі: розроблення та використання» та членом програмних комітетів багатьох міжнародних конференцій.

Проф. Мельник А.О. є членом Інституту Інженерів Електриків IEE Великобританії, Асоціації комп'ютерних технологій ACM (США), голова її українського осередку в 2000–2002 рр., Інституту Інженерів Електриків та Електронників IEEE (США).

Контактна інформація

Відповідальні особи