Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Кафедра у складі структурних підрозділів університету

Структурним підрозділом, в складі якого безпосередньо працювала кафедра, тривалий час був факультет, а з 2001 року – інститут.

Кафедра МП була створена у складі факультету автоматики та напівпровідникової електроніки (ФАНЕ). У 1964 році кафедра стала однією із основних засновниць нового структурного підрозділу Львівської політехніки – факультету автоматики (ФА). Деканом факультету працював доцент Шрамков А.Я., пізніше доц. Петровський В.А. Згодом деканами ФА працювали доцент Лукащук Л.О., доц. Поліщук Є.С. та професор Дудикевич В.Б. Заступниками декана працювали доценти кафедри ЕОМ Вітер Ю.С., Троценко В.В., Березко Л.О. Викладачі кафедри та студенти мали визначальний вплив на усі сфери діяльності ФА.

Наприкінці 1980-х початку 1990-х років у Львові розпочинаються бурхливі процеси демократизації суспільного життя. Львівський політехнічний інститут стає одним з центрів інженерної освіти, науки та культури України. Найважливіші завдання інституту: підготовка спеціалістів з вищою освітою, які поєднують у собі високу професійну компетентність, моральні засади та культуру. Офіційною робочою мовою в підрозділах інституту стає українська.

Враховуючи стан і перспективи ринку праці та з метою розвитку комп'ютерної галузі в Західному регіоні України стратегічно важливим постало завдання підготовки високопрофесійних кадрів, здатних розвивати галузь інформаційних технологій. Для реалізації цього завдання у 1992 році в політехніці створено факультет комп'ютерної техніки та інформаційних технологій (комп'ютерний факультет -КФ). В наступні десять років цей факультет став провідним науково-освітнім центром на теренах Західної України у галузі комп'ютерних технологій. Кафедра електронних обчислювальних машин стала однією із засновниць новоствореного факультету. Першим деканам комп'ютерного факультету став завідувач кафедри ЕОМ професор І.М.Вишенчук, а після нього протягом восьми років факультет очолював доцент М.В.Лобур. Суттєвий вклад по розбудові та становленню нового факультету на посадах заступників декана внесли представники кафедри ЕОМ доцент Я.С.Парамуд та ст. викладач В.С.Мархивка.

З моменту створення до складу КФ увійшли такі кафедри:

 • електронних обчислювальних машин (завідувач проф. Вишенчук І.М.);
 • автоматизованих систем управління (завідувач доц. Фабрі Л.П.);
 • систем автоматизованого проектування (завідувач проф. Коваль В.О.);
 • програмного забезпечення (завідувач проф. Базилевич Р.П.),

пізніше:

 • інформаційних систем та мереж (1995 р., завідувач проф. Пасічник В.В.);
 • прикладної лінгвістики (1997 р., завідувач доц. Андрейчук Н.І.).

Світова практика підготовки фахівців галузі інформаційних технологій в кінці минулого сторіччя передбачала такі два основних напрями: Computer Science (Комп'ютерні науки) та Computer Engineering (Комп'ютерна інженерія). Власне, на кафедри комп'ютерного факультету було покладено завдання забезпечити рівень підготовки ІТ-фахівців, гармонізований з міжнародними рекомендаціями Computing Curricula, прийнятими Європейською та американською науковою та освітянською спільнотами.

Підготовку фахівців напряму "Комп'ютерна інженерія" на комп'ютерному факультеті проводила кафедра електронних обчислювальних машин. Отримані компетенції випускників кафедри ЕОМ дозволяли їм працювати в таких ІТ-галузях: проектування високопродуктивних комп'ютерних систем; створення та експлуатація комп'ютерних мереж; створення інформаційних систем на базі новітніх мережних технологій; створення, використання, обслуговування нових комп'ютерних засобів, зокрема проектування та виготовлення вбудованих комп'ютерних систем, засобів комп'ютерного зв'язку, систем опрацювання сигналів та зображень; розроблення оригінального прикладного та системного програмного забезпечення.

У 1993 р. Львівському політехнічному інституту було надано статус Державного університету та перейменовано в Державний університет «Львівська політехніка». Це дало йому право самостійно визначати зміст освіти, структуру і план прийому абітурієнтів, відкривати нові спеціальності. Університет отримує можливість створювати у своїй структурі нові підрозділи, самостійно розпоряджатись різними видами асигнувань.

В цей період успішно здійснюється перебудова навчального процесу. З метою забезпечення високопрофесійної підготовки студентів та інтеграції в європейську систему освіти керівництвом факультету та його Вченою Радою були проведені грунтовні організаційні та методичні заходи, пов'язані з експериментальним переходом в політехніці на багаторівневу (бакалавр, спеціаліст, магістр) систему підготовки фахівців. Опрацьовуюється нова концепція та технологія підготовки фахівців в частині фундаментальної підготовки, здійснюється гуманізація та гуманітаризація освіти. Кафедрами факультету розробляються принципово нові освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за взірцями кращих університетів світу технічного спрямування.

На факультеті та кафедрах запроваджується нова система організації навчального процесу, контролю та оцінювання знань студентів, яка значною мірою дала змогу зберегти на високому рівні якість навчання, стимулювати систематичну самостійну роботу студентів, підвищити об'єктивність оцінювання знань. Для студентів стаціонару встановлюється п'ятиденний навчальний тиждень.

Вперше серед технічних вищих навчальних закладів України в політехніці здійснено повний цикл підготовки бакалаврів, перший випуск яких відбувся у 1995/96 н. р. Починаючи з 1993/94 н. р., з дозволу Міністерства освіти України, відкрито експериментальну підготовку маґістрів з терміном навчання 1 рік (2 семестри) після отримання диплому спеціаліста. З 1997/98 н. р. маґістрами можуть стати також випускники з дипломом бакалавра з терміном навчання 2 роки (4 семестри).

Кафедри факультету двічі в 1993 та 1998 роках успішно проходять державну акредитацію на найвищий - четвертий рівень. Розпочинається підготовка фахівців на контрактній основі, що дозволило акамулювати позабюджетні кошти на розвиток матеріальної бази. В ці роки успішно проводиться переоснащення лабораторій кафедр, вони оснащуються новітніми персональними комп'ютерами, створюються загальнофакультетські комп'ютерні класи спільного використання, на кожній кафедрі розгорнуто локальні комп'ютерні мережі із доступом до глобальної мережі Internet, регулярно оновлюється методичне забезпечення, вдосконалюються технології навчання. Постановою Кабінету Міністрів України на початку 1998 року затверджується Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту).

В університеті та на кафедрі ЕОМ в цей період проводиться значна робота з перегляду та уточнення змісту освіти на відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнях, оптимізації тривалості навчання на кожному з них, опрацювання і впровадження ефективних технологій планування, організації та здійснення навчального процесу, удосконалення системи підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів як передумови відбору для зарахування на навчання на спеціальність обраного напряму після шести семестрів навчання.

У 1999 р. на підставі розробленого в університеті тимчасового положення починають готувати бакалаврів за навчальними програмами із скороченим терміном підготовки. На навчання зараховують осіб, які закінчили вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації та отримали диплом молодшого спеціаліста за спеціальностями бакалаврських напрямів підготовки, ліцензованих в університеті. Такі студенти навчаються за програмою підготовки бакалавра відповідного напряму та окремим навчальним планом, за яким вони можуть бути переатестовані з навчальних дисциплін, які за змістом і обсягом відповідають дисциплінам бакалаврської програми університету. У такий спосіб студент не втрачає часу, використаного на засвоєння відповідних знань у навчальному закладі, який він вже закінчив, і водночас забезпечується рівень вимог до бакалавра Львівської політехніки.

На факультеті за ініціативи завідувача кафедри ЕОМ одним із перших в політехніці створюється навчально-науково-виробничий комплекс з Хмельницьким технічним коледжем. Запроваджується система підготовки фахівців за інтегрованими навчальними планами. Цей досвід надалі дозволив на базі навчальних закладів нижчого рівня акредитації створювати комплекси, що дало можливість кращим випускникам (зокрема Самбірського технікуму, Хмельницького, Львівського, Ново-Роздільського, Дрогобицького та інших коледжів) продовжувати навчання на кафедрі ЕОМ відразу на 2 курсі.

Налагоджуються міжнародні зв'язки. У рамках інформаційного обміну факультет і кафедра ЕОМ налагоджують зв'язки з провідним ІТ-фірмами, дослідницькими та навчальними закладами багатьох країн світу.

В університеті, починаючи з 1991 року, функціонує окремий підрозділ для організації комерційної підготовки іноземних студентів - "Компіс". Основною діяльністю цього підрозділу стала довузівська підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України та координація їх навчання у "Львівській політехніці". Щорічно впродовж майже десяти років біля 40 іноземних студентів зараховувалось на навчання на комп'ютерний факультет, і більшість з них вибирали кафедру ЕОМ.

У зв'язку із реорганізацією структури університету на підставі наказу МОН України № 676 у жовтні 2001 р. комп'ютерний факультет припинив своє існування. На базі існуючих до того 16 факультетів було створено 12 навчально-наукових інститутів. Серед них був Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА).

Диретором інституту став д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Стадник Богдан Іванович, визначний вчений в галузі термометрії та інформаційних вимірювальних технологій. Він на високому рівні організував роботу дирекції інституту, забезпечив його зразкове функціонування та розвиток. Будучи головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій професор Стадник Б.І. вклав вагомий внесок в підготовку кадрів вищої кваліфікації для Львівської політехніки та Західного регіону України.

Значний обсяг робіт щодо розбудови та становлення ІКТА на посаді заступника директора інституту в 2001-2005 роках виконав представник кафедри ЕОМ доцент Я.С. Парамуд.

У 2001 році на час створення до складу ІКТА увійшли такі кафедри:

 • електронних обчислювальних машин (завідувач проф. Мельник А.О.);
 • комп'ютеризованих систем автоматики (завідувач проф. Дудикевич В.Б.);
 • інформаційно-вимірювальних технологій (завідувач проф. Стадник Б.І.);
 • метрології, стандартизації та сертифікації (завідувач проф. Столярчук П.Г.);
 • приладів точної механіки (завідувач проф. Івахів О.В.).

У 2009 році виходячи з потреб розширення контингенту студентів, в першу чергу заочної форми навчання, з складу кафедри ЕОМ була виведена частина викладачів та утворена нова кафедра у складі ІКТА – кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем (СКС). Завідувачем кафедри став проф. Дунець Р.Б.

Кафедра ЕОМ у складі ІКТА постійно займає провідне місце за кількістю студентів, які навчаються за відповідними напрямами та спеціальностями.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року за №1719 затверджено перелік галузей знань та напрямів підготовки бакалаврів. Галузь знань "Інформатика та обчислювальна техніка" включає напрям "Комп'ютерна інженерія", за яким веде підготовку бакалаврів кафедра ЕОМ. На цей напрям університет щорічно набирає більше ста студентів. Тривалий час кафедра вела підготовку спеціалістів та магістрів за спеціальностями "Комп'ютерні системи та мережі", "Системне програмування", "Спеціалізовані комп'ютерні системи". З 2009 року спеціальність "Спеціалізовані комп'ютерні системи" передана на кафедру СКС.

Кафедра докладає максимум зусиль щодо розв'язання основної стратегічної проблеми – підготовки високопрофесійних спеціалістів, здатних розвивати нові інформаційні технології та ефективно застосовувати їх на практиці. Нині, з плином часу, можна стверджувати, що кафедра ЕОМ Львівської політехніки відіграла значну роль у розвитку ІТ-галузі м.Львова та Західного регіону України. Працівники та випускники кафедри стали лідерами творчих колективів в ряді провідних ІТ-підприємств міста: "SoftServe", "ЕРАМ Systems", "Global Logic Ukraine", "Lohika Systems", "Cypress Semiconductor Corp." та інших.

Контактна інформація

Відповідальні особи