Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Завідувачі кафедри ЕОМ

Швецький Бенціон Йосипович

Швецький Бенціон Йосипович

З часу заснування кафедри у 1963 році до 1984 року завідувачем був д.т.н., проф. Швецький Бенціон Йосипович (1916-1991 рр.).

Швецький Б.Й. - провідний вчений України в галузі електронного приладобудування, учень академіків О.О.Харкевича та К.Б.Карандєєва. Він зробив вагомий внесок в розвиток вітчизняної науки і техніки, в справу підготовки висококваліфікованих наукових та інженерних кадрів.

Швецький Б.Й. народився 15 листопада 1916 р. в м. Олевськ Житомирської області. В 1945 р. закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту.

Подальша діяльність Б.Й.Швецького пов'язана з Львівським політехнічним інститутом (ЛПІ), в стінах якого він працював з 1945 р., починаючи з посади старшого інженера і завершуючи завідуванням кафедри ЕОМ.

Б.Й.Швецький був обдарованим вченим, організатором науки та талановитим педагогом. У 1945 році він очолив невелику експериментальну лабораторію в ЛПІ, яка, завдяки його організаційним здібностям та дару наукового передбачення, виросла до рівня особливого конструкторського бюро (згодом науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту) електронної вимірювальної та обчислювальної техніки, науковим керівником якого він був з 1957 до 1986 року.

В 1951 р. Б.Й.Швецький захистив кандидатську дисертацію з теорії вимірювальних мостів змінного струму.

Одним з перших у вітчизняній науці Б.Й.Швецький розгорнув широку програму робіт з дослідження та проектуванню електронних цифрових вимірювальних приладів. Під його керівництвом розроблені та впроваджені в серійне виробництво цифрові вольтметри, частотоміри, вимірювачі параметрів енергетичних мереж. Цей напрямок був покладений в основу докторської дисертації, яку він захистив у 1964 р.

З 1958р. по 1963р. Б.Й.Швецький завідував кафедрою "Автоматика і телемеханіка11, а з 1963р. по 1984 р. очолював кафедру "Електронні обчислювальні машини". Під його керівництвом на кафедрі сформувався високопрофесійний колектив, який успішно поєднував підготовку висококваліфікованих спеціалістів з науково-дослідною роботою.

Наукова школа професора Б.Й.Швецького була відома науковцям багатьох країн. Під його керівництвом захищено 28 кандидатських та чотири докторських дисертацій.

Наукова спадщина Б.Й.Швецького складає понад 200 наукових праць, серед яких відомі монографії "Электронные цифровые приборы", "Электронные измерительные приборы с цифровым отсчетом", на яких виховано не одне покоління інженерів.

У 1970 році Б.Й.Швецький був відзначений Державною премією УРСР в галузі науки і техніки, мав державні нагороди.

Вишенчук Ігор Михайлович

Вишенчук Ігор Михайлович

З 1984 року до 1993 року завідувачем кафедри був академік Академії інженерних наук України, д.т.н., проф. Вишенчук Ігор Михайлович (1931-1993 рр.), відомий вчений у галузі вимірювальної та обчислювальної техніки.

І.М.Вишенчук народився 8 квітня 1931р. в м.Сизрань Куйбишевської області. З 1945р. жив у Львові. В 1953 році закінчив з відзнакою радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. Ще студентом у 1952 році почав працювати в експериментальній лабораторії №1 ЛПІ. У 1962 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену новим методам вимірювання фази електричних сигналів.

У 1963-1964 навчальному році проходив стажування в Англії на кафедрі електроніки Манчестерського університету за спеціальністю "Обчислювальна техніка".

З 1965р. - старший викладач, а з 1966р. - доцент кафедри ЕОМ. У 1982р. Ігор Михайлович захистив докторську дисертацію, а в 1985р. йому присвоєно вчене звання професора. З 1984р. - завідувач кафедри ЕОМ. У 1992р. він став першим деканом факультету комп'ютерної техніки та інформаційних технологій.

І.М. Вишенчук успішно поєднував викладацьку, наукову та науково-організаційну діяльність. Його наукові досягнення тісно пов'язані з становленням та розвитком науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту електронної вимірювальної та обчислювальної техніки (НДКІ ЕЛВ1Т). Ігор Михайлович керував кількома лабораторіями інституту, а в 1986р. став його науковим керівником.

Наукова творчість І.М.Вишенчука відзначається різносторонністю, ґрунтовими теоретичними дослідженнями та практичною спрямованістю. Він зробив суттєвий внесок у розробку теорії вимірювання інтегральних характеристик сигналів на основі методу вагових функцій і методів синтезу структур з гранично досяжними співвідношеннями між точністю, завадозахищеністю та швидкодією. В його працях знайшов розвиток метод аналого-цифрового перетворення на основі двохтактного інтегрування, створені основи теорії та розроблені принципи побудови завадозахищених приладів на базі методу вагових функцій.

І.М.Вишенчук опублікував понад 150 наукових праць, у тому числі 5 монографій.

Під його керівництвом 12 здобувачів захистило кандидатські, а два - докторські дисертації.

У 1992р. І.М.Вишенчук був обраний дійсним членом Академії Інженерних наук України.

У 1970 та 1985 роках І.М.Вишенчук був відзначений Державними преміями України в галузі науки і техніки, а в 1975 р. та 1984 р. - державними нагородами. У 1992р. йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Вітер Юрій Сергійович

Вітер Юрій Сергійович

В 1993-1994 рр. завідувачем кафедри був доцент, к.т.н. Вітер Юрій Сергійович.

Вітер Юрій Сергійович (1941 р.н.) навчався у 1958-1963 роках на факультеті автоматики Львівського політехнічного інституту. Після закінчення інституту працював на посадах асистента та старшого викладача кафедри ЕОМ. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Питання синтезу перемножувачів напруга-код" за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальна техніка. З 1978 по 2012 рік працював на посаді доцента кафедри ЕОМ.

В 1976-1980 р.р. виконував обов'язки заступника декана факультету автоматики. Брав активну участь в декількох госпдоговірних науково-дослідних роботах, які виконувалися в НДКІ ЕЛВІТ.

Працюючи на посаді завідувача кафедри ЕОМ Ю.С.Вітер приділив багато уваги вдосконаленню навчальних планів та навчальних програм з урахуванням світових тенденцій у царині комп'ютерної техніки. В навчальний процес було здійснено широке впровадження систем автоматизованого проектування (САПР). За його участю було створено три практикуми стосовно наступних проблем:

 1. комп'ютерного моделювання цифрових електронних пристроїв;
 2. комп'ютерного моделювання аналогових електронних пристроїв;
 3. автоматизованого проектування комп'ютерних комірок.

Розроблені засоби застосовувалися для проведення практичних і лабораторних занять та під час виконання курсових проектів. Це сприяло отриманню студентами поглиблених знань з електроніки, комп'ютерної схемотехніки, конструювання засобів комп'ютерної техніки та інших дисциплін. Застосування САПР в навчальному процесі до цього часу є одним із основних напрямів в науково-методичній роботі кафедри.

Вітер Ю.С. опублікував 35 наукових праць, десятки методичних розробок, має два впроваджені у серійне виробництво винаходи, нагороджений почесним знаком "Винахідник СРСР".

Мельник Анатолій Олексійович

Мельник Анатолій Олексійович

З 1994 року кафедрою завідує д.т.н., професор Мельник Анатолій Олексійович.

Проф. Мельник А.О. є автором біля 400 наукових праць, в тому числі першого в Україні підручника з архітектури комп'ютера, 7 монографій, 92 авторських свідоцтв на винаходи та патентів, а також багатьох навчально-методичних розробок. Підготував 2 докторів та 18 кандидатів наук.

Є членом таких освітніх та наукових структур:

 • Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України.
 • Заступник голови науково-методичної комісії з комп'ютерної техніки Міністерства освіти і науки України.
 • Вчена рада національного університету «Львівська політехніка», голова комісії з комп'ютеризації та інформатизації (1997–2007 рр.).
 • Науково-методична рада національного університету «Львівська політехніка».
 • Вчена рада Інституту комп'ютерних технологій національного університету «Львівська політехніка».
 • Спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій.

Крім того, в минулому працював у складі:

 • Експертної ради Державної Акредитаційної Комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом «Комп'ютерні та інформаційні технології».
 • Заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій.

Проф. Мельник А.О. є відповідальним редактором Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Комп'ютерні системи та мережі», членом редколегій низки наукових видань, головою міжнародної наукової конференції «Комп'ютерні системи та мережі: розроблення та використання» та членом програмних комітетів багатьох міжнародних конференцій.

Проф. Мельник А.О. є членом Інституту Інженерів Електриків IEE Великобританії, Асоціації комп'ютерних технологій ACM (США), голова її українського осередку в 2000–2002 рр., Інституту Інженерів Електриків та Електронників IEEE (США).

Читати більше...

Контактна інформація

Відповідальні особи