Кафедра електронних обчислювальних машин
  • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
  • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
  • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

Наукові інтереси викладачів

Мельник Анатолій Олексійович
Anatolii.O.Melnyk@lpnu.ua
Створення комп'ютерів і комп'ютерних систем, розробка теоретичних основ їх побудови та методів проектування.
Глухов Валерій Сергійович
Valerii.S.Hlukhov@lpnu.ua
Алгоритми і структури пристроїв первинної обробки інформації, спеціалізованих обчислювачів для систем керування та навігації, кріптопроцесорів.
Куриляк Дозислав Богданович
Dozyslav.B.Kuryliak@lpnu.ua
Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту.
Обшта Анатолій Феліксович
anatolii.f.obshta@lpnu.ua
Дослідження властивостей розв’язків змішаних задач для рівнянь математичної фізики. Агрегаційно-ітеративна декомпозиція операторних рівнянь. Методи побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів. Моделювання інформаційно-вимірювальних систем в екології та логістиці
Оліярник Богдан Олексійович
bohdan.o.oliiarnyk@lpnu.ua
Почапський Євген Петрович
yevhen.p.pochapskyi@lpnu.ua
Рак Тарас Євгенович
taras.y.rak@lpnu.ua
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, системи підтримки прийняття рішень в навчальному процесі, системи управління та підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій.
Саченко Анатолій Олексійович
anatolii.o.sachenko@lpnu.ua
Ткачук Ростислав Львович
Rostyslav.L.Tkachuk@lpnu.ua
Чигінь Василь-Степан Іванович
Vasyl-stepan.I.Chyhin@lpnu.ua
Бачинський Руслан Володимирович
Ruslan.V.Bachynskyi@lpnu.ua
Обробка зображень, мікропроцесорні системи, системи на кристалі, стиск даних.
Бочкарьов Олексій Юрійович
Oleksii.Y.Bochkarov@lpnu.ua
Автономні інтелектуальні системи, навчання з підкріпленням (reinforcement learning), інтелектуальні технології збору даних, децентралізоване управління, багатоагентні системи (multi-agent systems), самоорганізація.
Ваврук Євген Ярославович
Yevhenii.Y.Vavruk@lpnu.ua
Цифрова обробка сигналів та зображень (проектування алгоритмів та апаратних засобів цифрової обробки сигналів та зображень). Проектування паралельних обчислювальних алгоритмів та структур.
Голембо Вадим Адольфович
Vadym.A.Holembo@lpnu.ua
Джерела опорної напруги постійного та змінного струму. Застосування термомагнітних кривих Нееля в феримагнетиках для контролю та вимірювання температури. Розвиток теорії функцій алгебри логіки та непозиційних систем числення. Давачі фізичних величин з частотним вихідним сигналом та п’єзокварцові аналого-цифрові перетворювачі температури. Вимірювально-обчислювальні системи (ВОС) для дослідження гідрофізичних параметрів океану. Методи та засоби самоорганізації колективів автономних агентів навколо зон збурень у різних фізичних середовищах, які викликані природними, техногенними та криміногенними небезпеками, у просторі, часі та за досліджувальними параметрами. Кіберфізичні багатоагентні ВОС з можливістю впливу на оточуюче середовище.
Іванов Юрій Сергійович
Yuriy.S.Ivanov@lpnu.ua
Ігнатович Анатолій Олександрович
Anatolii.O.Ihnatovych@lpnu.ua
Клушин Юрій Сергійович
Yurii.S.Klushyn@lpnu.ua
Морозов Юрій Васильович
Yurii.V.Morozov@lpnu.ua
Cтворення систем комплексного захисту інформації (КЗІ) (проектування віртуальних комунікаційних мереж (VPN), засобів кодування інформації, систем розмежування доступу до інформації, засобів аналізу стійкості мереж, механізмів виявлення атак).
Муляревич Олександр Володимирович
Oleksandr.V.Muliarevych@lpnu.ua
Дослідження розподілених високонавантажених мікросервісних систем, ройовий інтеелкт, інтернет речей, хмарні обчислення, технології паралельних обчислень, засоби комп’ютерного бачення та застосування багатоагентних систем. Розробка алгоритмів логістичної оптимізації, проектування систем моделювання мережного обладнання, проектування та розробка високонавантажених масштабованих обчислювальних систем, систем комп’ютерного бачення.
Наконечний Ростислав Адріанович
Rostyslav.A.Nakonechnyi@lpnu.ua
Шляхи покращення цифрових методів перетворення і обробки сигналів в процесі їх подання в часо-частотній області.
Парамуд Ярослав Степанович
Yaroslav.S.Paramud@lpnu.ua
Обробка радіолокаційної інформації, дослідження алгоритмів роботи та структур спеціальних комп'ютерних пристроїв та систем.
Пастернак Ірина Ігорівна
Iryna.I.Pasternak@lpnu.ua
Мережні інтерфейси, моніторинг рухомих об’єктів, навігація, системи глобального позиціонування, ВЕБ-сервіси, мобільні додатки.
Пуйда Володимир Якович
Volodymyr.Y.Puida@lpnu.ua
Розробка алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів для систем ідентифікації зображень. Розробка спеціалізованих апаратних засобів та програмного забезпечення для оброблення інформації в реальному часі, інформаційно-вимірювальних систем, промислових систем керування на базі мікропроцесорних компонентів. Розробка вбудованих мікропроцесорних систем.
Пуйда Дмитро Володимирович
Dmytro.V.Puida@lpnu.ua
Трач Ігор Богданович
ihor.b.trach@lpnu.ua
Поляризаційно–оптичний метод дослідження кристалів. Дослідження доменної структури. Дослідження спектрів КРС. Дилатометричні методи дослідження.
Юрчак Ірина Юріївна
Iryna.Y.Yurchak@lpnu.ua
Системи штучного інтелекту, системи інтелектуальних обчислень, нейронні мережі, генетичні алгоритми, нечітка логіка, системи розпізнавання, проблеми прогнозування, комп'ютерна графіка, комп'ютерне моделювання та анімація, веб-дизайн.
Гребеняк Андрій Володимирович
Andrii.V.Hrebeniak@lpnu.ua
Автономні децентралізовані вимірювально-обчислювальні системи, теорія колективної поведінки інтелектуальних систем, багатоагентні системи (multiagent systems), навігація.
Грицик Іван Вікторович
Ivan.V.Hrytsyk@lpnu.ua
Цифрова обробка сигналів; розробка систем «Розумний дім»; відмовостійкі обчислення; розробка архітектури та програмування вбудованих систем.
Жолубак Іван Михайлович
Ivan.M.Zholubak@lpnu.ua
Алгоритми апаратного захисту інформації в криптграфії.
Клименко Валерій Андрійович
Valerii.A.Klymenko@lpnu.ua
Розробка програмного забезпечення для вбудованих систем та систем на кристалі. Дослідження оптимізаційних перетворень для архітектури комп’ютерів з впорядкованим доступом.
Козак Назар Богданович
Nazar.B.Kozak@lpnu.ua
Схемотехнічне(сircuit design) та фізичне(physical design) проектування НВІС(включно до стадії tape-out) для реалізації процесорів з архітектурою МКМД та ОКМД. Проектування компіляторів та ядер операційних систем для комп'ютерних систем на основі процесорів з архітектурою МКМД та ОКМД. Проектування операційних систем для вбудованих комп'ютерних систем.
Лашко Оксана Любомирівна
Oksana.L.Lashko@lpnu.ua
Розробка засобів обробки сигналів на алгоритмічному та програмному рівні. Дослідження задач кодування та стиску зображень.
Лозинський Орест Миколайович
orest.m.lozynskyi@lpnu.ua
Майстренко Максим Володимирович
maksym.v.maistrenko@lpnu.ua
Мархивка Василь Степанович
Vasyl.S.Markhivka@lpnu.ua
Обробка сигналів та зображень; Цифрова обробка сигналів; Створення програмних комплексів обробки зображень складно структурованої структури; Дефектоскопія в твердих тілах за даними комп'ютерної томографії.
Миц Андрій Мирославович
Andrii.M.Myts@lpnu.ua
Ногаль Марія Василівна
Mariia.V.Nohal@lpnu.ua
Захист інформації в комп’ютерних системах, цифрові підписи.
Паралюх Іван Петрович
Ivan.P.Paraliukh@lpnu.ua
Пищак Іван Іванович
Ivan.I.Pyshchak@lpnu.ua
Торубка Тарас Васильович
taras.v.torubka@lpnu.ua
Хомуляк Мирослав Олегович
Myroslav.O.Khomuliak@lpnu.ua
Методи та засоби аналізу зображень з використанням універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем.
Цигилик Любомир Орестович
Liubomyr.O.Tsyhylyk@lpnu.ua
Проектування обчислювальних систем; розробка та імплементація цифрових систем на ПЛІС; розробка та вдосконалення архітектури системи планування обчислювальних процесів.
Бойко Геннадій Володимирович
Hennadii.V.Boiko@lpnu.ua
Гаваньо Богдан Іванович
bohdan.i.havano@lpnu.ua
Розробка методів та засобів оцінювання стану людини в медичних кіберфізичних системах. Захист інформації в кіберфізичних системах. Розробка біомедичних систем для цілодобового віддаленого моніторингу показників функціонального стану організму людини. Розробка кіберфізичних систем на базі мікросервісної архітектури.
Гузинець Наталія Вікторівна
nataliia.v.huzynets@lpnu.ua
Костик Андрій Тарасович
Andrii.T.Kostyk@lpnu.ua
Кушнір Дмитро Олександрович
dmytro.o.kushnir@lpnu.ua
Розробка методів та засобів пошуку та розпізнавання об’єктів у реальному часі. Семантичний пошук великих масивів текстової інформації. Розробка маштабованих систем.
Максимів Микола Романович
Mykola.R.Maksymiv@lpnu.ua
Юрчук Анатолій Валерійович
Anatolii.V.Yurchuk@lpnu.ua
Замроз Павло Іванович
pavlo.i.zamroz@lpnu.ua
Зімченко Богдан Віталійович
Bohdan.V.Zimchenko@lpnu.ua
Майдан Михайло Васильович
mykhailo.v.maidan@lpnu.ua
Очерклевич Остап Богданович
ostap.b.ocherklevych@lpnu.ua
Фастюк Євген Ігорович
Yevhen.I.Fastiuk@lpnu.ua
Швед Богдан Антонович

Контактна інформація

Відповідальні особи