Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Галузь: "Інформаційні технології" - 12
 • Спеціальність: 123 - Комп'ютерна інженерія
 • Бакалавр: 123 - Комп'ютерна інженерія
Кафедра

План розвитку лабораторій

На найближчу перспективу заплановано заходи, спрямовані на подальший розвиток матеріально-технічної бази кафедри. Ними передбачено:

 • Створення лабораторії технологій високопродуктивних обчислень (для цієї лабораторії вже отримано два комп'ютери Lenovo ThinkServer TD350).
 • Створення віртуальної лабораторії проектування комп'ютерних пристроїв на ПЛІС та реконфігуровних прискорювачів з дистанційним доступом.
 • Оновлення комп'ютерного парку.
 • Придбання спеціалізованого обладнання.
 • Оновлення програмного забезпечення.
 • Придбання сучасних вимірювально-обчислювальних засобів.
 • Модернізація локальної мережі.
 • Розгортання безкабельної комп'ютерної мережі.

У лабораторії технологій високопродуктивних обчислень серед інших засобів буде застосовано програмно-апаратну архітектуру фірми NVIDIA, яка дасть змогу істотно збільшити обчислювальну потужність комп'ютерів завдяки виконанню тих частин алгоритму, що вимагають найбільше ресурсів, на графічних процесорах відеоприскорювачів.

Віртуальна лабораторія реконфігуровних прискорювачів з дистанційним доступом надаватиме можливість клієнтським комп'ютерам локальної мережі виконувати складні алгоритми обробки великих масивів даних, використовуючи апаратні прискорювачі, розміщені на спеціалізованих серверах. Залежно від задачі, що має розв'язувати прискорювач, його структуру та зв'язки між функціональними елементами можна змінювати для забезпечення максимальної продуктивності виконуваних алгоритмів. Проектування комп'ютерних пристроїв на ПЛІС теж зможе здійснюватись дистанційно.

Застосування безкабельної комп'ютерної інфраструктури дозволить використовувати обчислювальні та інформаційні ресурси кафедри, університету і глобальної мережі Iнтернет у приміщеннях, проблемних щодо прокладання розгалуженої кабельної системи, а також даватиме можливість розширити номенклатуру технічних засобів навчання на лекційних, практичних і семінарських заняттях.

Контактна інформація

Відповідальні особи