2019. Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж

Матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини

Публікується згідно рішення Вченої Ради ІКТА від 15.10.2019

Спеціальність 8.123.00.01 "Комп’ютерні системи та мережі"

УДК 004.9

Розглянуто проблему синдрому раптової смерті новонароджених та запропоновано її вирішення шляхом розробки системи контролю життєвих показників на основі оптоелектронних сенсорів. Описано вибір та проведено порівняльну характеристику описаних сенсорів, запропоновано критерії вибору компонентів, необхідних для реалізації системи.

Ключові слова: оптоелектронні сенсори, система контролю життєвих показників, датчики виміру фізіологічних показників, синдром раптової смерті новонароджених, СРСН.

The problem of sudden infant death syndrome is considered and its solution is proposed by developing a optoelectronic sensors based monitoring system for life indicators. The selection and comparative characteristics of the sensors are described, criteria for selection of components required for system implementation are proposed.

Keywords: optoelectronic sensors, vitality monitoring system, sensors for measuring physiological parameters, sudden infant death syndrome, SIDS.

УДК 681.3.014

У статті описані принципи роботи систем контролю і управління сонячними панелями. Запропоновано структуру системи управління стеженням за Сонцем з регульованим дискретним кроком переміщення під час стеження в функції поточної освітленості, що забезпечує задану точність спостереження, підвищення енергетичної ефективності сонячних батарей.

Ключові слова: фотоелектричний перетворювач, мікропроцесорний пристрій.

The article deals with the principles of operation of solar panel control and control systems. Possible options for improving the system, which is characterized by high reliability and autonomy, are described. Options for improving the system, which is characterized by high reliability and autonomy, are described.

Keywords:photoelectric converter, microprocessor device.

УДК

Розглянуто проблему сервісного обслуговування складних технічних систем. Проаналізовано принципи та підходи до створення системи моніторингу сервісного обслуговування. Описано різновиди автоматизованих систем.

Ключові слова: система моніторингу, сервісне обслуговування.

The problem of monitoring methods of complex technical system is considered. Principles and approaches to the creation of service maintenance are analyzed. Varieties of automated systems are described.

Keywords: monitoring system, service maintenance.

УДК

У статті аналізуються особливості використання нейронних мереж та машинного навчання. Розглядається принцип передбачення, що заснований на залежності від вхідних даних системи.

Ключові слова: нейрон, мережі, машина, навчання, прогнозування.

This paper analyzes the features of using neural networks and machine learning. The principle of prediction based on the input of the system is considered.

Keywords: neural, network, machine, learning, prediction.

УДК 62-503.5

Розглянуто методологію інтернету речей, проаналізовано програмні та апаратні забезпечення. Розглянуто шляхи побудови пристрою здатного інформувати про проблему витоку води в жилих приміщеннях.

Ключові слова: інтернет речей, IOT, витік води, система оповіщення.

The methodology of the Internet of Things was reviewed, software and hardware were analyzed. Ways to build a device capable of informing about the problem of water leakage in residential premises are considered.

Keywords: Internet of Things, IOT, water leakage, alert system.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему створення алгоритмів системи виявлення об'єктів у тривимірному просторі. Приведено порівняльну характеристику існуючих методів виявлення об’єктів у просторі. Запропоновано алгоритм роботи системи.

Ключові слова: Виявлення об’єктів, Тривимірний простір, інформаційні сенсорів.

The problem of creating algorithms of object detection system in three-dimensional space is considered. The comparative description of the existing methods of object detection in space is given. The algorithm of system operation is offered.

Keywords:

Object detection, Three-dimensional space, information analysis.
УДК 004.9

У статті розглянуті методи стабілізації польоту квадрокоптера, проаналізовано існуючі технології реалізації задачі. Наведено основні принципи створення системи, яка складається з ключових підсистем, а саме: пульта дистанційного керування, власне дрона та програмної частини, яка дає змогу реалізувати поставлену задачу. Розроблено основні схеми розробки дрона та системи управління задопомогою принципових та електричних схем, наведено модель реалізації.

Ключові слова:

The methods of quadrocopter flight stabilization are considered, the existing technologies of task realization are analyzed. The basic principles of creating a system consisting of key subsystems, namely: the remote control, the drone itself and the software part, which allows to accomplish this task. The basic schemes for the development of the drone and the control system with the help of schematic and electrical circuits are developed, the implementation model is given.

Keywords:

УДК

У статті аналізуються різні методи перетворення кольорових зображень в монохромні. Розглядається принцип перетворення зображень у монохромне. Наведено основні способи перетворення зображень. Наведено порівняння різних методів перетворення зображень у монохромні.

Ключові слова: нейрон, мережі, машина, навчання, прогнозування.

This paper analyzes different methods of converting color images to monochrome. The principle of converting images to monochrome is considered. Here are some basic ways to convert images. Comparison of different methods of converting images to monochrome is presented.

Keywords: image, algoritms, methods, monochromes, converting.

УДК 004.932

У статті розглянуто основні методи регресійного аналізу, розроблено та реалізовано у вигляді програмного продукту архітектуру СПНП для аналізу, побудови структури моделей, моделювання та прогнозування нестаціонарних процесів.

Ключові слова: регресія, нестаціонарний, процес, аналіз, прогнозування.

The article describes the basic methods of regression analysis, developed and implemented as a software product SPNP architecture for analysis, construction of model structures, modeling and prediction of non-stationary processes.

Keywords: regression, non-stationary, process, analysis, forecasting.

УДК 004.932

У статті аналізуються особливості вимірювання витрати рідини на сучасному етапі розвитку автоматизованих систем управління. Розглядається принцип вимірювання витрати рідини, що заснований на залежності від потужності нагріву середньо-масової різниці температур потоку.

Ключові слова: термоперетворювач, схема вимірювання, нагрівач, датчик, потік.

This paper Analysed feature calometric method of measuring of expense liquid on the modern stage of development of automated control the system. Principle of measuring of expense liquid is examined, which is based on dependence of middle mass difference of temperatures of stream on power of heating.

Keywords: termosensor, measuring chart, heater, sensor, began to the flow.

УДК 681.5, 004.62

Розглянуто проблему створення операційних систем для автономних мобільних агентів, проаналізовано характеристики мобільних агентів та операційної системи для них. Запропонований метод вирішення проблеми. Розроблено структурну схему та програмну реалізацію рішення за допомогою програмного забезпечення Раст.

Ключові слова: операційна система, Rust, мобільний агент.

The problems of creation of operating systems for autonomous mobile agents are analyzed, the characteristics of mobile agents and operating systems for them are analyzed. A method for solving problems is proposed. The outline and the program of the implemented solution for the use of Rast software have been developed.

Keywords: operation system, Rust, autonomous agent.

УДК 681.3, 004.5

Розглянуто принципи роботи систем контролю і управління доступом до підприємства. Описано можливі варіанти покращення системи, яка відзначається високою надійністю, автономністю, енергонезалежністю.

Ключові слова: система контролю доступу, СКУД.

The principles of work of systems of control and management of access to the enterprise are considered. Possible options for improving the system, which is characterized by high reliability, autonomy, energy-independence, are described.

Keywords: access control system.

УДК 004.932

Розглядається необхідність розробки мобільної системи для водіїв початківців. Проаналізовані способи реалізації моніторингу автомобіля водія.

Ключові слова: водій початківець, допомога, GPS-трекер, контроль руху.

Consider the need to develop a mobile system for drivers beginners. The ways of realization of monitoring of the car of the driver are analyzed.

Keywords: beginner driver, assistance, GPS-tracker, traffic control.

УДК 004.932

У цій статті розглянуто санітарні норми робочих середовищ такі як рівень вуглекислого газу, рівень освітленості, тощо. Обрано кращий спосіб вирішення даної проблематики. Досліджено питання вибору сенсорів та мікрокомп’ютера для прототипування системи. Здійснений аналіз програмних засобів для побудування даної системи.

Ключові слова: санітарні норми, робоче середовище, моніторинг.

This article discusses sanitary standards for work environments such as carbon dioxide levels, light levels, and more. The best way to solve this problem is chosen. The question of choosing sensors and a microcomputer to prototype the system is explored. Software analysis for monitoring system was performed.

Keywords: sanitary standards, working environment, monitoring.

УДК 681.5, 004.62

Розглянуто проблему автоматизації виробничих процесів. Проаналізовано принципи та підходи до створення автоматизованих систем. Описано різновиди автоматизованих систем.

Ключові слова: система управління, автоматизована система.

The problem of automation of production processes is considered. Principles and approaches to the creation of automated systems are analyzed. Varieties of automated systems are described.

Keywords: control sytem, automated system.

УДК 681.5, 004.62

Розглянуто проблему створення адаптивної системи управління маніпулятором. Проаналізовано принципи та підходи до реалізації систем управління. Запропоновано алгоритм роботи системи, її структурну та функціональну схеми.

Ключові слова: система управління, роботизований маніпулятор.

The problem of creation of an adaptive control system of the manipulator is considered. Principles and approaches to implementation of management systems are analyzed. The algorithm of the system operation, its structural and functional schemes is offered.

Keywords: control sytem, robotic manipulator.

УДК 681.3, 004.5

У статті аналізуються системи та підходи керування роботи житлового будинку на сучасному етапі розвитку автоматизованих систем управління. Розглядається принцип керування житловим будинком.

Ключові слова: автоматизована система управління, житловий будинок.

The article analyzes the systems and management approaches of a residential building at the present stage of development of automated control systems. The principle of management of a dwelling house is considered.

Keywords: automated control systems, dwelling house.

УДК 681.3

Розглянуто проблему розробки клієнтської підсистеми клієнт-серверної системи керування складами та товарами. В результаті аналізу існуючих систем розроблено сервіс контролю складами та організовано взаємодію між постачальником і клієнтом.

Ключові слова: керування складами та товарами, клієнт-серверна система.

In the course of preparing this bachelor's qualification thesis, a client sub-system was created, a part of a client-server software system for warehouse and produce administration. After conducting an analysis of the existing systems, a warehouse administration service system was developed, and interaction between the distributor and customer was organized.

Keywords: warehouse and produce administration, client-server software system.

УДК 681.5, 004.62

Розглянуто проблему створення системи керування безпілотним літальним апаратом (БПЛА, дроном) на основі аналізу геоданих та повітряного простору за допомогою датчиків положення та руху. Проаналізовано принципи та підходи до реалізації системи аналізу повітряного простору під час польоту дрона.

Ключові слова: геодані, дрон, повітряний простір.

Considered the problem of creation unmanned aerial vehicle (UAV, drone) control system with analysis of geodata and an airspace using movement sensors. Analyzed principles and approaches of developing analysis airspace system during drone flight.

Keywords: geodata, drone, airspace.

УДК 342.84(100):004

Стаття присвячена розробці системи електронного голосування, яка реалізована на основі технології блокчейн. У статті проаналізовані основні недоліки існуючих системи електронного голосування та запропонована принципово нова система електронного голосування, яка гарантує збереження голосів виборців незмінними, дозволяє виборцю віддати свій голос дистанційно за допомогою смартфону або персонального комп’ютеру, а також переконатися, що голос був зарахований вірно, при цьому система забезпечує таємність голосування.

Ключові слова: електронне голосування, блокчейн, хеш-сума.

The article is devoted to the development of electronic voting system, which is implemented on the basis of blockchain technology. The article analyzes the main shortcomings of the existing e-voting system and proposes a fundamentally new e-voting system, which guarantees that voters keep their votes unchanged, allows the voter to cast their vote remotely using a smartphone or personal computer, and to make sure that the vote was counted correctly, when this system ensures the secrecy of the vote.

Keywords: electronic voting, blockchain, hash-sum.

УДК 004.932

У статті аналізуються особливості вибору архітектури згорткової нейронної мережі для системи інтелектуального аналізу відеопотоку. Розглядаються особливості побудови згорткових нейронних мереж.

Ключові слова: згортка, нейрон, нейромережі, відеопотік.

The article analyzes the features of choosing a convolutional neural network architecture for the video stream mining system. Features of construction of convolutions of neural networks are considered.

Keywords: convolution, neuron, networks, video-stream.

УДК 004.932

У статті аналізуються особливості системи відеоспостереження за працівниками з допомогою IP-камери. Розглядаються особливості топології побудови мережі та протоколів IP-камер мережевої взаємодії між пристроями.

Ключові слова:

The article analyzes the features of a video surveillance system for employees using an IP camera. The features of network topology and protocols of IP cameras of network interaction between devices are considered.

Keywords:

УДК 548.9

У статті запропоновано спосіб для розпізнавання облич у відеопотоках на базі моделі Single Shot Detection.

Ключові слова: розпізнавання, обличчя, відеопотік.

The article deals with solution of face detection based on Single Shot Detection model.

Keywords: face, detection, video, stream.

УДК 621.3.082

У статті описані основні методи вимірювання відстані. Запропоновано елементну базу для реалізації електронного далекоміра.

Ключові слова: лазерний далекомір, індуктивний метод, ультразвуковий метод.

The article deals with the main methods of distance measurement are described. An elemental base for electronic rangefinder implementation is proposed.

Keywords: laser rangefinder, inductive method, ultrasonic method.

УДК

У статті проводиться дослідження наявно діючих алгоритмів зчитування друкованих символів, проведення модифікації розшифрування за допомогою нейронної мережі. Принцип роботи базується на формулах теорії штучного інтелекту.

Ключові слова: алгоритм, символ, лікар, пацієнт.

The article investigates the existing algorithms for reading the printed characters, modifying the decryption using a neural network. The principle of work is based on the formulas of the theory of artificial intelligence.

Keywords: algorithm, symbol, doctor, patient.

УДК 681.3, 621.391

Розглянуто проблему створення комп’ютерних систем віддаленого керування спеціалізованими LED-матрицями, проаналізовано вибір мікрокомп’ютера для даної задачі, розбір технологій віддаленої передачі даних.

Ключові слова: LED-матриця, системи віддаленого керування.

The remote control system of specialized LED-matrix development issue was investigated, the choice of suitable microcomputer to solve the issue was analyzed, the remote data transfer technologies were considered.

Keywords: LED-matrix, remote control systems.

УДК 004.932

У статті аналізуються наука, що опікується проектуванням, розробкою, будівництвом, експлуатацією та використанням роботів, а також комп'ютерних систем для їх контролю, сенсорного (на основі вихідних сигналів давачів) зворотного зв'язку і обробки інформації автоматизованих технічних систем (роботів).

Ключові слова: робот, схема вимірювання, система, система.

In the research project under study, design, construction, use and operation of the desktop, as well as computer systems for their work, touch (on those working with these signals), feedback and information of automated technical systems (working).

Keywords: robot, measurement scheme, system, system.

УДК

У статті аналізуються особливості сучасних систем моніторингу сільськогосподарських угідь. Розглядається принцип нормалізованого диференційного вегетаційного принципу, на основі якого визначається стан угідь.

Ключові слова: БПЛА, моніторинг, дрон, NDVI.

The features of modern systematic monitoring of agricultural enterprises were considered in the paper. In principle, the usual divergent vegetation principle is considered, and it uses the state of use.

Keywords: UAV, monitoring, NDVI, drone.

УДК 621.317.7

Проаналізовано існуючі методи та засоби застосування акустичних сигналів у різних галузях промисловості. Показано перспективу розвитку теорії та методів удосконалення інформаційних систем та пристроїв визначення віддалі до джерела акустичних сигналів на основі їх градієнтного та кореляційного опрацювання. Запропоновано метод градієнтного опрацювання акустичних сигналів та інформаційну технологію розв’язання задачі визначення віддалі до джерела акустичних сигналів. Систематизовано просторові геометрії різного розміщення джерел та приймачів акустичних сигналів. Оцінено діаграми розсіювання акустичних сигналів та загасання їх потужності у середовищі поширення. Розроблено принципи покращення характеристик, оцінено переваги та функціональні обмеження запропонованого методу.

Ключові слова: акустичний сигнал, градієнтний метод.

The analysis of existing methods and means of application of acoustic signals in different branches of industry. Prospects for further development of theory and methods for improving information systems and devices determination of the distance to the source of acoustic signals based on their gradient and correlation processing have been shown. The proposed method of gradient-processing acoustic signal and information technology solving the problem of determining the distance to the source of acoustic signals. Spatial geometry for different location of sources and receivers of acoustic signals was systemized. Acoustic signals dissemination charts and fading of their intensity in the propagation medium were estimated. Principles to improve performance were developed, evaluated the advantages and functional limitations of the proposed method.

Keywords: acoustic signal, gradient method.

УДК 548.132

У статті розглянуто актуальне питання оцінювання якості знань особи, кандидатура якої подається для прийому на роботу, на основі пакету тестових завдань, який включає в себе тестові завдання із варіантами відповідей, а також завдань описового типу.

Ключові слова: система для моніторингу знань, кандидат, база даних.

The article deals with the topical issue of assessing the quality of knowledge of the person applying for a job, based on a package of test tasks, which includes test tasks with variants of answers, as well as tasks of a descriptive type.

Keywords: knowledge monitoring system, candidate, database.

УДК 004.528

Розглянуто проблему розробки веб додатку для відеозв’язку на основі клієнт серверної архітектури. В результаті аналізу існуючих аналогів розроблено додаток корпоративного використання для відеоконференцій.

Ключові слова:відеозв’язок, клієнт сервер, відеоконференції.

The problem of developing a web application for video communication based on server architecture clients is considered. As a result of the analysis of existing analogues, a corporate application for videoconferencing was developed.

Keywords: video, client server, video conferencing.

УДК
004.9

У статті аналізуються особливості керування та збору інформації про роботу осмосної установки. Розглядається принцип керування установкою очистки води, що заснований на програмованому мікроконтролері з написанням програми яка підтримує зміну конфігурацій згідно з потребами.

Ключові слова: зворотній осмос, схема керування, мікроконтролер, датчик, потік води.

The article analyzes the features of managing and collecting information on the operation of the osmosis system. The principle of control of the water treatment plant based on a programmable microcontroller is written, with the writing of a program that supports changing the configurations as needed.

Keywords: reverse osmosis, control circuit, microcontroller, sensor, water flow.

УДК 004.42

У статті аналізуються особливості хмари AWS IoT,система пересування, керування роботами,програмне керування. Розроблено додаток для ОС Android, який спрощує роботу з мережею та разом з нею утворює систему керування та моніторингу. Наведено приклад додатка, який є користувацьким інтерфейсом для конфігурування основних налаштувань.Запропоновано використовувати технологію Bluetooth Low Energy (BLE) як додатковий канал для конфігурації мережі.

Ключові слова: мікроконтролер, Bluetooth, Raspberry, AWS IoT.

The article analyzes the features of the AWS IoT cloud, the system of movement, work management, software management. An Android application has been developed to simplify networking and create a management and monitoring system with it. The following is an example of an application that is a user interface for configuring basic settings. It is suggested to use Bluetooth Low Energy (BLE) technology as an additional channel for network configuration.

Keywords: microcontroller, Bluetooth, Raspberry, AWS IoT.

УДК 681.3, 621.391

Розглянуто проблему точності і швидкості обчислень при рівномірній та нерівномірній дискретизації аналогових сигналів, описано варіанти для їх покращення. Для підвищення точності та швидкості обчислень запропоновано метод адаптивної дискретизації. Розглянуто роботу аналого-цифрового перетворювача з адаптивною дискретизацією сигналів.

Ключові слова: дискретизація, аналоговий сигнал, АЦП.

The problem of accuracy and speed of calculations with uniform and non-uniform sampling of analog signals is considered, options for their improvement are described. To improve the accuracy and speed of the calculations, the adaptive sampling method is proposed. The work of analog-to-digital converter with adaptive sampling is considered.

Keywords: sampling, analog signal, ADC.

Спеціальність 8.123.00.02 "Системне програмування"

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему використання алгоритмів стиску зображень без втрат. Проаналізовані алгоритми JPEG-lS і FLIF. Знайдено аналоги програмної реалізації і зібрані початкові дані.

Ключові слова: алгоритми стиску зображень, ПЛІС.

The problem of using lossless image compression algorithms is considered. JPEG-lS and FLIF algorithms are analyzed. Analogs of software implementation were found and initial data were collected.

Keywords: image compression algorithms, FPGA.

УДК 004.4, 004.032.6

Розглянуто проблему дистанційного керування доступом мобільних клієнтів до мультимедійних сервісів. Проаналізовано структурну схему системи, розглянуто алгоритм роботи модуля автентифікації.

Ключові слова: мобільний клієнт, мультимедійний сервіс, віддалене керування.

The problem of remote control of access of mobile clients to multimedia services is considered. The structural scheme of the system is analyzed, the algorithm of work of the authentication module is considered.

Keywords: mobile client, multimedia service, remote control.

УДК 681.3

Розглянуто проблему розробки мобільного кардіографа з безпровідним каналом зв’язку.

Ключові слова: мобільний кардіограф, безпровідний канал звязку.

The problem with cardiograph mobile wireless communication channel.

Keywords: cardiograph mobile, wireless communication channel.

УДК

Розглянуто проблему побудови високопродуктивних веб-застосунків, проаналізовано типову архітектуру веб-застосунків, розглянуто структурну схему веб аплікації побудованої на Amazon Web Services.

Ключові слова: Amazon Web Services, Serverless, веб-застосунки.

Building high loaded web-application is always a hot topic. Analyzed typical architecture of web-applications. Structure schema of web-application build on Amazon Web Services infrastructure.

Keywords: Amazon Web Services, Serverless, web-applications.

УДК 681.3

Розглянуто недоліки існуючих систем моніторингу звуку, їх реалізація, та порівняльна характеристика з існуючими варіантами.

Ключові слова: звук, системи моніторингу.

The disadvantages of the existing sound monitoring systems, their implementation, and comparative characteristics with the existing variants are considered.

Keywords: sound, monitoring systems.

УДК 681.3, 004.31

Розроблено приклад VHDL моделі логічного процесора для виконання операцій просторової самоорганізації автономних мобільних агентів відносно якості сигналу ретранслятора. В ході проектування проведений аналіз роботи логічного процесора та виконано розробку алгоритму функціонування типового фізичного процесора з подальшим перенесенням на VHDL-опис команд.

Ключові слова: БПЛА, передача сигналу, телекомунікації, самоорганізація мобільних агентів, VHDL-модель, проектування, ПЛІС.

An example of a VHDL logic processor model for performing autonomous mobile agents spatial self-organization regarding the quality of the repeater signal is developed. During the design, the analysis of the logic processor was performed and the algorithm of functioning of a typical physical processor was performed, with the subsequent transfer to the VHDL command description.

Keywords:UAV, signal transmission, telecommunications, spatial self-organization, VHDL model, design, FPGA.

УДК

Автором розглянуто проблему вибору методів обробки великих наборів даних, проаналізовано типові методи обробки великих наборів даних, розглянуто структурну схему програмного забезпечення, побудованого для прийому і аналізу даних з подальшим графічним відображенням, використовуючи технологію OpenGL.

Ключові слова: великі набори даних, аналіз даних, методи обробки, візуалізація, OpenGL.

The author deals with the problem of choosing the methods of processing BigData, analyzes the typical methods of processing large datasets, examines the block diagram of software built for receiving and analyzing data with subsequent graphical display using OpenGL technology.

Keywords: BigData, data analysis, processing methods, visualization, OpenGL.

УДК 681.3

Розглянуто проблему орієнтування людей з вадами зору та слуху у приміщеннях, проаналізовано систему нагадування та оповіщення на базі наперед визначених завдань, визначено основні критерії звукових та світлових сигналів необхідних для налаштування даної системи, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: система оповіщення, система орієнтування, люди з вадами.

The problem of orientation of people with visual and hearing impairments in premises is considered, the system of reminding and notification based on predetermined tasks is analyzed, the basic criteria of sound and light signals necessary for the system setup are determined, the structural scheme of the system and the algorithm of system operation are considered.

Keywords: notification system, orientation system, people with disabilities.

УДК 681.3

Стаття присвячена доповненій реальності та геолокаційним сервісам. Описані можливості розпізнавання архітектурних об’єктів за місцезнаходженням та напрямом, в якому направлений смартфон.

Ключові слова: Доповнена реальність, геолокаційні сервіси.

The article is devoted to augumented reality and location-based services. Described features of recognition of architectural objects by the location and direction the smartphone is directed.

Keywords: Augumented reality, location-based services.

УДК

Розглянуто проблему аналізу спектру одновимірних сигналів з використанням алгоритму ШПФ та запису результатів у вигляді спектрограми. Аналізовано реалізацію підтримки декількох віконних функцій, палітр кольорів та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: швидке перетворення Фур’є, віконна функція, спектрограма.

Considered the problem of analysis of the spectrum of one-dimensional signals using the FFT algorithm and saving the result in form of a spectrogram. Analyzed implementation of support for several window functions, color palettes and algorithm of system operation.

Keywords: fast Fourier transform, window function, spectrogram.

УДК 004.65, 004.62

Розглянуто проблему створення програмних систем з використанням мікросервісної архітектури. Проаналізовані можливі способи оптимізації системи, а саме за рахунок асинхронізації клієнт-сервісної взаємодії. Запропоновано методи заміни синхронного методу комунікації на асинхронний.

Ключові слова:

мікросервіси, асинхронність, програмні системи.

Considered the problem of creating software systems using microservice architecture approach. Analyzed possible ways of system optimization, namely asynchronization of the client-service interaction. Offered methods of replacement synchronous client-service communication to asynchronous.

Keywords: microservices, asynchrony, software systems.

УДК 004.415.25

Розглянуто проблему захисту мультимедійної інформації, розглянуто способи захисту інформації, розроблено структурну схему системи та алгоритм її роботи.

Ключові слова: захист, шифрування, віртуальний диск, VeraCrypt, DRM.

The problem of protection of multimedia information and the ways of information protection are considered, the structural scheme of the system and the algorithm of its work are presented.

Keywords:

protection, encryption, virtual disk, VeraCrypt, DRM.
УДК 004.4, 004.8, 004.9

Розглянуто недоліки інтерфейсів взаємозв’язку користувачів та пристроїв, проаналізовано алгоритми розпізнавання жестів, розглянуто алгоритми роботи програмного сервісу.

Ключові слова: програмний сервіс, інтелектуальний аналіз відео.

The disadvantages of the user-device interfaces are examined, the gesture recognition algorithms are analyzed, the software service algorithms are considered.

Keywords: software service, video, mining video.

УДК 004.65, 004.62

Розглянуто проблеми безпеки та конфіденційності при доступі до даних у хмарних сховищах даних. Проаналізовані способи контролю доступу до даних у хмарі. Запропоновано підхід до вдосконалення техніки шифрування на основі атрибутів політики шифротексту у децентралізованій системі контролю доступу до даних для багатокористувацьких хмарних систем зберігання даних. Основною метою є підвищення безпеки та конфіденційності для хмарного сховища даних до якого існуючий доступ управління не відповідає всім вимогам безпеки та конфіденційності.

Ключові слова: шифрування, хмарні обчислення, сховища даних.

Security and privacy issues when accessing data in cloud storage are discussed. Ways to control access to data in the cloud are analyzed. An approach to improving encryption techniques based on the attributes of the ciphertext policy in a decentralized data access control system for multi-user cloud storage systems is proposed. The primary objective is to enhance security and privacy for the cloud storage to which existing management access does not meet all security and privacy requirements.

Keywords: encryption, cloud computing, data warehouses.

УДК 681.3, 004.03

Розглянуто проблему збору та аналізу даних про рівень води у річках. Проаналізовані способи побудови та комунікації автономних вимірювальних комплексів. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: вимірювальна система, автономна система, моніторинг.

The problem of collection and analysis of river water level information. Analyzed ways to build and implement communication between autonomous measuring units. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords:measuring system, autonomous system, monitoring.

УДК 681.3, 004.8, 004.432

Розглянуто проблему фільтрації спаму, проаналізовано основний алгоритм фільтрації небажаних та шкідливих повідомлень, запропоновано його покращений варіант. Основною метою є вдосконалення розпізнавання спам-повідомлень. Запропоновано підхід до розгортання сервісу на платформі Google Cloud, що надасть змогу в реальному часі аналізувати існуючі повідомлення та покращувати роботу алгоритму фільтрації при знаходженні спам-повідомлень.

Ключові слова: машинне навчання, фільтрація спаму, GCP, Google Cloud.

The proposed article demonstrates how to improve a basic algorithm of filtering of unwanted and harmful messages, and why this problem is so dangerous. The main purpose is to improve the recognition of spam messages. Offered an approach of deploying the service on the Google Cloud platform, allowing real-time analysis of existing messages and improving the filtering algorithm for detecting spam messages.

Keywords: machine learning, spam filtering, GCP, Google Cloud.

УДК 681.3, 004.62

У роботі проаналізовано природа та економічна сутність віртуальних грошей. Описано основні засади функціонування криптовалюти, особливості її емісії та придбання. Проаналізовано основні сервіси для моніторингу ринку.

Ключові слова:криптовалюта, електронні валюти, віртуальні валюти, фіатні валюти, блокчейн, майнінг криптовалют.

It reviews the main principles of crypto currencies functioning, their emission and purchasing terms. The investigation covers crypto currencies with the largest marketing capitalization. The key advantages and downsides of crypto currency usage are analyzed. The main services for market monitoring are analyzed.

Keywords: cryptocurrency, electronic currencies, virtual currencies, fiat currencies, blockchain, cryptocurrency mining.

УДК

Розглянуто проблему визначення типу сміття, пошуку і побудування маршруту до найближчих місць утилізації відповідного типу. Аналіз графічного зображення реалізований за допомогою нейронної мережі, побудування маршруту – з використанням GPS та акселерометру. В якості бази імплементації вибрана платформа iOS, через наявність сенсор глибини в останніх моделях iPhone для визначення контуру об’єкту.

Ключові слова: нейронна мережа, аналіз зображень, сенсор глибини, GPS, акселерометр.

The problem of determining the type of garbage is really actual nowadays, as well as finding and constructing a route to the nearest disposal sites of the appropriate garbage type. Graphical image analysis is performed using a neural network, route construction – using GPS and an accelerometer. The iOS platform was chosen as the implementation base because of the depth sensor in the latest iPhone models that helps to determine the shape of the object.

Keywords: neural network, image analysis, depth sensor, GPS, accelerometer.

УДК 681.3

Розглянуто проблему використання мобільного клієнту для комерції, проаналізовано API CS-Cart, розглянуто структурну схему додатку з технологією Cordova.

Ключові слова: e-commerce, Cordova, мобільний додаток.

The problem of usage of e-commerce application was the topic, the API of Cs-Cart was analyzed and has been reviewed the structure scheme of application based on technology called Cordova.

Keywords: e-commerce, Cordova, web-app.

УДК 004.4

Розглянуто проблему застосування програмних засобів безперервної інтеграції у програмних проектах з використанням моделі розгалуження GitFlow. Проаналізовано способи вирішення проблеми. Запропоновано структурну схему та алгоритм роботи системи безперервної інтеграції.

Ключові слова: безперервна інтеграція, модель розгалуження, GitFlow.

The problem of application of continuous integration (CI) software in projects using GitFlow branching model is considered. The ways of solving the problem are analyzed. The structural scheme and algorithm of continuous integration system workflow were created.

Keywords: continuous integration (CI), branching model, GitFlow.

УДК 004.032.2

Розроблено метод розпізнавання тексту, рукописного чи друкованого, на зображенні. Метод базується на емпіричному опрацюванні зображень статистичних моделях машинного навчання та функціонування. Він забезпечує ефективне розв’язання задач двох класів: виявлення тексту на зображенні та розпізнавання тексту. Розроблені алгоритмічні підходи що об’єднують ці два класи задач.

Ключові слова: розпізнавання символів, зображення, згорткова нейронна мережа, машинне навчання.

In this article, a system of handwritten or printed text recognition in the image has been developed. Empirical methods of image processing and statistical models of machine learning and simulation are being developed in two directions: the detection of text on the image and the recognition of the text.

Keywords: character recognition, image, convolutional neural network, machine learning.

Спеціальність 8.123.00.04 "Кіберфізичні системи"

УДК

The Kalyna block cipher was selected during Ukrainian National Public Cryptographic Competition (2007-2010) and its slight modification was approved as the new encryption standard of Ukraine in 2015. In this paper I present the software models of crypto algorithm, which are investigated to verify the correct implementation.

Keywords: paper, algorithm, cipher, key, encryption, decryption.

УДК

The purpose of solar tracking system is to obtain optimization of captured energy. Solar tracker allows more energy to be captured and by the solar panel produced because the solar array is able to remain aligned to the sun since fixed facing of solar panel is widely used and may not effective for high power consumption. The average solar energy harvested by the conventional solar panels during the course day is not always maximized which is due to the static placement of the panel which limits their area of exposure. From the point of this review, it was obvious that the research through the invention of the solar tracking system including the improving system for obtaining optimum sun energy are very much recommended as tracking of sun position could be performed via many methods.

Keywords: solar tracker, solar tracking system, dual axis solar tracker, solar panel, Arduino.

УДК

Hydroelectric electricity is typically generated by large scale dam projects that block rivers and pass water over turbines. In this fashion, the amount of electricity that can be generated ranges from a few kilowatts to hundreds of megawatts. The streams and rivers effectively funnel the amount of rainfall covering a huge land area into a concentrated flow with enough kinetic and potential energy to justify large infrastructure projects to power a large number of households.

Keywords: hydroelectric, gutter, rainfall, electricity.

УДК

Автором розглянуто проблему вибору методів обробки даних за допомогою технологій безсерверних обчислень, проаналізовано типові методи обробки даних з інтернету речей, розглянуто структурну схему життєвого циклу обробки даних, побудованого для прийому і обробки даних з допомогою технологій безсерверних обчислень.

Ключові слова: безсерверні обчислення, методи обробки, інтернет речей, AWS Lambda.

The author considers the problem of choosing data processing methods using technologies without server computing, analyzes the typical methods of data processing from the Internet of Things, considers the structural diagram of the data processing lifecycle built for receiving and processing data using technologies without server computing.

Keywords: serverless computing, processing methods, Internet of Things, AWS Lambda.