2014. Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж

Матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини

Спеціальність 8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі"

УДК 004.9

У статті розглянуто критичну вразливість «Heartbleed» у реалізації протоколу TLS криптографічної бібліотеки OpenSSL. Досліджено історію виникнення, ступінь загрози та масштаби ураження вразливістю. Розглянуто структуру пакетів протоколу TLS, розтлумачено деталі реалізації розширення «Heartbeat» та його вразливості «Heartbleed». Наведено структури формування вразливих повідомлень та приклад сформованого для експлуатації пакета.

Ключові слова: Heartbleed, Heartbeat, бібліотека OpenSSL, вразливість, шифрування, алгоритм, протокол TLS.

In the article, the critical vulnerability «Heartbleed» in TLS protocol implementation of the open cryptographic library OpenSSL is being examined. The history, threat and affected by vulnerability areas are being researched. The structure of the TLS protocol packet is reviewed, implementation details of the extension «Heartbeat» and its vulnerability «Heartbleed» are explained. The structure of forming of sensitive messages and an example of formed for exploiting package are listed.

Keywords: Heartbleed, Heartbeat, OpenSSL library, vulnerability, cryptography, algorithm, TLS protocol.

УДК 004.9

У статті проведений аналіз системи обмеження доступу до підприємства з різними призначеннями. Запропоновано мікропроцесорний пристрій для побудови таких систем.

Ключові слова: система конролю доступу, мікропроцесорний пристрій для системи доступу, автономні системи доступу,централізовані системи доступу.

In the article the analysis of limiting access to companies with different assignments. A microprocessor unit for building such systems.

Keywords: System Control raised access microprocessor unit for access systems, autonomous system access interface system access.

УДК 004

У статті запропоновано оптимальний вибір процесора від фірми ST Microelectronics, а також блок-схема потенціостату та його яналіз роботи.

Ключові слова: Мікроконтролер, STM32, STMicroelectronics, потенціостат.

This paper proposes an optimal choice of processor from the company STMicroelectronics, and block diagram potentiostate yanaliz and his work.

Keywords: microcontroler, STM32, STMicroelectronics, potentiostate.

УДК 681.325

Запропонувано методів та алгоритмів подання частотній та часі-частотній областях. Показано в електроніці, техніці системного управління, статистиці, поняття частотна область відноситься до аналізу математичних функцій або сигналів по частоті та по часі-частоті.

Ключові слова: Частота, часі-частота, спостереження за спектром, гармонічний склад сигналу, густина потужності, кореляційна функція, модуляція.

The proposed methods and algorithms filing frequency and time-frequency domain. Shown in electronics, engineering system management, statistics, concept of frequency domain refers to the analysis of mathematical functions or signals in frequency and in time-frequency.

Keywords: Frequency, time-frequency, monitoring spectrum, harmonic components signal, power density, correlation function, modulation.

УДК 621.3.084.875

Розглядається необхідність створення системи авторизації користувачів у веб-аплікаціях з можливістю динамічної конфігурації прав доступу при розробці додатків мовою Java.

Ключові слова: суб'єкт, права доступу, роль, список контролю доступу.

The need of creating a user authentication system in Web applications with dynamically permissions configuration.

Keywords: subject, permissions, role, access control list.

УДК 519.669

У статті описані алгоритми рекурсивного множення матриць та множення за допомогою алгоритму Штрассена. Сформовані основні принципи реалізації хмарних обчислень. Сформовані основні параметри, за якими необхідно провести порівняння алгоритмів для отримання найоптимальнішого варіанту. Наведені конкретні механізми порівняння алгоритмів для підвищення продуктивності і ефективності обчислень.

Ключові слова: рекурсивне множення матриць, алгоритм Штрассена, хмарні обчислення, моделювання алгоритму.

In a paper described the recursive matrix multiplication and Strassen's algorithm. Formed main principles of cloud computing realization. Formed main parameters by which to compare the algorithms and to get the optimal one. Shown specific algorithms comparison mechanisms to improve performance and efficiency of computing.

Keywords: recursive matrix multiplication, Strassen's algorithm, cloud computing, algorithm modeling.

УДК 004.9

У статті запропоновані алгоритми перетворення напівтонових зображень в бінарні. Сформовані основні параметри, за якими необхідно провести порівняння алгоритмів для отримання найоптимальнішого варіанту для реалізацій конкретних задач перетворення напівтонових зображень в бінарні. Наведені механізми порівняння алгоритмів для підвищення продуктивності і ефективності систем перетворення напівтонових зображень в бінарні.

Ключові слова: алгоритми перетворення напівтонових зображень в бінарні, механізми порівняння алгоритмів, підвищення продуктивності, ефективність алгоритму, систем перетворення напівтонових зображень в бінарні.

In a paper proposed the algorithms for converting grayscale images into binary images. Formed main parameters by which to compare the algorithms necessary for the best option for implementations of specific problems of converting grayscale images into binary images. These specific mechanisms comparison algorithms to improve performance and efficiency of converting grayscale images into binary images.

Keywords: algorithms for converting grayscale images into binary images, problems of converting, specific mechanisms, comparison algorithms, performance and efficiency.

УДК 004.9

У статті запропоновані основні концепції проектування чотирьохроторного літаючого апарату. Розглянуті всі аспекти створення даного літального апарату: орієнтація в просторі, регулювання, підбір коефіцієнтів фільтра і контролерів.

Ключові слова: квадрокоптер, мікроконтролер, широко-імпульсна модуляція.

The paper proposed the basic concepts of design chotyrohrotornoho flying machine. Consider all aspects of the creation of the aircraft: orientation in space, the regulation, the selection of the filter coefficients and controllers.

Keywords: quadrocopter, microcontroller, pulse-width modulation.

УДК 621.452

Розглянуто питання оновлення терміналів самообслуговування та обрано методологію реалізації. Розроблено клієнт-серверну архітектуру системи оновлення, розглянуто окремі компоненти системи та їх взаємодія.

Ключові слова: оновлення,термінали самообслуговування, спільна обробка даних, клієнт-серверна архітектура.

Questions updated self-service terminals and the chosen methodology for its implementation. A client-server architecture system update are considered separate system components and their interaction.

Keywords: update, self-service terminals, general data processing, client-server architecture.

УДК 007.52

Розглядаються основні вимоги до мультиагентної системи оптимізації руху спеціалізованого автотранспорту на прикладі системи автомобілів «таксі» Поставлене завдання щодо розробки моделі даної системи.

Ключові слова: Мультиагентна система, таксі, автомобільний транспорт, оптимізація руху.

Main requirements regarding multi-agent system for organizing specialized automobile transport using "taxi" automobiles system.

Keywords: Multi-agent system, taxi, automobile transport, routing optimization.

УДК 004.032.2

У статті висвітлена проблема роботоспроможності ПЛІС у космосі (на борту мікросупутника), та метод її вирішення за допомогою створення додаткових конфігурацій з метою обходу виведених з ладу частин інтегральної схеми.

Ключові слова: ПЛІС, надійність, космос, космічна радіація.

This paper is devoted to the problems of FPGA performance and stability in space (on board of microsatellite). Also considered method of solving this problem – creating backup configurations with the aim of avoiding broken parts of FPGA.

Keywords: FPGA, reliability, space, ionizing radiation

УДК 621.3.084.875

Розглядається можливість структурного моделювання цифрового мікропроцесорного регулятора температури, що використовує ПІД-алгоритм, по його аналоговому прототипу за допомогою програми сімейства Micro-Cap.

Ключові слова: структурна модель, мікропроцесорний регулятора температури, ПІД-алгоритм, аналоговий прототип, система автоматичного регулювання (САР).

The possibility of structural modeling digital microprocessor temperature controller, using PID algorithm in its analog prototype using the family Micro-Cap.

Keywords: structural model, microprocessor temperature controller, PID algorithm, the analogue prototype, system for automatic control (SAC).

УДК 004.9

Розглянуто особливості забезпечення відмовостійкості на прикладі системи опрацювання сигналів, проаналізовано існуючі методи забезпечення відмовостійкості, запропоновано метод відновлення шляхом використання універсального підходу для виявлення несправності.

Ключові слова: відмовостійкість, методи забезпечення відмовостійкості, цифрове опрацювання сигналу, тест відповідності.

The features of software fault tolerance on the example of signal processing, analyzes the existing methods of providing fault tolerance, the method recovery by using a universal approach to detect faults.

Keywords: fault tolerance, software fault tolerance techniques, digital signal processing, test match.

УДК 004.9

На основі аналізу цифрового музичного сигналу за допомогою програмних та апаратних засобів, запропоновано шляхи для подальшого підвищення якості відновлення музичних сигналів за критеріями об'єктивної та суб'єктивної оцінок. Наведено опис алгоритму розпізнавання багатоголосних музичних сигналів.

Ключові слова: музичний сигнал, апаратні засоби, алгоритм розпізнавання, критерії оцінок.

Based on the analysis of digital music signal using software and hardware, the ways to further improve the restoration of musical signals according to the criteria of objective and subjective assessments. The description of the recognition algorithm polyphonic music signals.

Keywords: music signal hardware algorithm recognition, assessment criteria.

УДК 004.9

У статті наведено аналіз проблеми створення та розробку системи яка дозволяє контролювати сумісну діяльність користувачів. Проведено аналіз програм аналогів та вказано на їхні недоліки. Розроблено структурну схему системи, а також алгоритм її роботи.

Ключові слова: система контролю діяльності, тайм менеджмент, інтернет-сервіс, ефективний розподіл задач, автономні агенти.

In a paper provides an analysis the problem of creating and developing a system that allows to control users compatible activities. The analysis of programs specified analogues and their shortcomings. A block diagram of the system and algorithm of its work.

Keywords: monitoring system activity, time management, internet service, efficient allocation of tasks, autonomous agents.

УДК 004.9

Стаття присвячена розробці універсального метеорологічного центру, який дозволяє збирати інформацію про температуру, вологість, атмосферний тиск, напрям і швидкість вітру довкілля.

Ключові слова: метеостанція, мікропроцесорна метеостанція.

Paper is devoted to the development of a universal meteorological center, which collects information about temperature, humidity, barometric pressure, wind speed and direction of the environment.

Keywords: weather station, weather station microprocessor.

УДК 004.023; 007.52

Розглядаються проблеми побудови автономних розподілених систем, що локалізують зону забруднення в двовимірному просторі. Агенти розподіленої системи розміщаються у цільовому середовищі на основі отриманих з нього даних.

Ключові слова: автономна розподілена система, самоорганізація, адаптація.

The problem of development of autonomous distributed systems that localize the zone of contamination in two-dimensional space. Agents of the distributed system are placed in the target environment on based on the data received from it.

Keywords: autonomous distributed system, self-organization, adaptation.

УДК 004

В статті розглянуто питання розробки системи стеження оком, за допомогою іграшкової камери. Проведено аналіз існуючих реалізацій даної системи та подано опис вибраних засобів для розробки.

Ключові слова: очі, камера, екран комп'ютера, Eye tracking.

УДК 004.9

Стаття присвячена розробці системи дистанційного навчання з адаптивною агрегацією інтернет контенту. Проведено огляд та аналіз відомих систем дистанційного навчання. Сформовано основні вимоги даної системи. Наведені структурна схема та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: система дистанційного навчання, навчальний контент, пошук даних, оцінка користувача.

Paper develops e-learning system with adaptive aggregation of internet content. The review and analysis of the known systems of distance learning. Formed the basic requirements of the system. The above block diagram of the system and algorithm.

Keywords: distance learning, educational content, search data, assessment guide.

УДК 004.3

У статті розглянуто питання розробки системи, яка керує витяжкою у ванній кімнаті та здійснює контроль протікання води. Проведено аналіз існуючих реалізацій даної системи та подано опис вибраних засобів для розробки.

Ключові слова: мікроконтролер, автоматизація, датчик.

The questions of developing a system that controls the hood in the bathroom and controls the flow of water. The analysis of existing implementations of this system and contains a description of the means chosen to implement.

Keywords: microcontroller, automation, sensor.

УДК 004.9

У статті наведено аналіз проблеми створення та розробки інтернет сервісу управління користувацькими оцінками інформаційних об'єктів. Проведено аналіз програм аналогів та вказано на їхні недоліки. Розроблено також алгоритм роботи інтернет сервісу та наведено метод знаходження спільних інтересів користувачів.

Ключові слова: інформаційний об'єкт, алгоритм роботи інтернет-сервісу, метод знаходження спільних інтересів користувачів.

The paper presents an analysis of the problem of creating web-service of managing assessments of information objects based on profiles of individual preferences of users. The analysis of programs specified analogues and their shortcomings. Also developed algorithm of Internet services and shown the method how to find the common interests of users.

Keywords: an information object, the algorithm of the web-service, the method of the common interests of users.

УДК 004.9

У статті запропоновані алгоритми обчислення витрати рідин та газів. Сформовані основні параметри, за якими необхідно провести порівняння алгоритмів для отримання найоптимальнішого варіанту для реалізацій конкретних задач обчислення витрати рідин та газів. Наведені конкретні механізми порівняння алгоритмів для підвищення продуктивності і ефективності систем вимірювання витрати рідин та газів.

Ключові слова: система вимірювання витрати, алгоритм обчислення витрати, складність алгоритму, швидкодія алгоритму, моделювання алгоритму.

In a paper proposed the algorithms for calculating the flow of liquids and gases. Formed main parameters by which to compare the algorithms necessary for the best option for implementations of specific problems of calculating the cost of liquids and gases. These specific mechanisms comparison algorithms to improve performance and efficiency of flow measurement of liquids and gases.

Keywords: measuring system costs, expenses algorithm, algorithm complexity, the performance of the algorithm, the simulation algorithm.

УДК 004.9

У статті запропоновані методи підвищення продуктивності криптосистем RSA. Сформовані основні параметри, за якими необхідно провести порівняння алгоритмів: Монтгомері, систем залишкових класів, монтгомері + системи залишкових класів, для отримання найоптимальнішого варіанту підвищення продуктивності криптосистем RSA.

Ключові слова: криптосистеми, алгоритм Монтгомері, системи залишкових класів(СЗК), алгоритм Монтгомері + СЗК.

In a paper proposes methods for improving the performance of cryptographic RSA. Formed main parameters which need to compare algorithms Montgomery, of the remaining classes Montgomery + system of residual classes, the best option for increasing productivity cryptosystems RSA.

Keywords: cryptosystem, algorithm Montgomery, system of residual classes (SRC), algorithm Montgomery+SRC.

УДК 681.31

У статті проведено огляд інтерфейсів та протоколів платіжних пристроїв, виконано їх порівняння. На основі особливостей, які наведені в порівняльній характеристиці, запропонована реалізація уніфікованого інтерфейсу для набору даних протоколів.

Ключові слова: вендінг, MDB, Executive, ccTalk, CCNET, SSP, уніфікований інтерфейс.

This article provides an overview of payment devices interfaces and protocols, made their comparison. Based on the features that are in the comparative characteristics, the proposed unified implementation interface for a set of these protocols.

Keywords: Vending, MDB, Executive, ccTalk, CCNET, SSP, unified interface.

УДК 004.023; 007.52

У статті висвітлена проблема вимірювання рівня палива на борту ракет. Проведено аналіз існуючих реалізацій данної системи.

Ключові слова: Ракета, паливо.

The article deals with the problem of measuring the level of fuel on board missiles. The analysis of existing implementations of the given system.

Keywords: Missiles, fuel.

УДК 629.43.084.875

Розглядається необхідність розробки автомобільного бортового-маршрутного комп'ютера для водіїв початківців при перших кроках використання автомобіля.

Ключові слова: водій початківець, бортовий-маршрутний комп'ютер, функції, допомога.

Consider the need to develop a road trip, trip computer novice drivers during the first steps of using the car.

Keywords: novice driver, trip - trip computer functions, help.

Спеціальність 8.05010202 "Системне програмування"

УДК 681.3, 681.3.014

Розглянуто проблему виявлення виключних ситуацій мобільним обчислювальним пристроєм за допомогою нечіткого інтегралу, проаналізовано основні давачі і визначено виключні ситуації, які можна виявляти. Розроблено алгоритм роботи інтернет-сервісу та його структурну схему.

Ключові слова: виключна ситуація, Android, нечіткий інтеграл.

In this work problem of emergency situation investigation was discovered with the help of mobile device based on fuzzy integral. Major sensors were analized and emergencies which could be investigated were specified. Algorithm and structure scheme of iternet service was done.

Keywords: emergency, Android, fuzzy integral.

УДК 681.3

Проведено дослідження параметрів швидкодії проходження пакетів в стандартному стеку протоколів ядра 2.6 ОС Linux і показано необхідність розробки нових методів для вирішення поставленої задачі. Розроблено плагіни для покращення відбору корисної інформації з потоку.

Ключові слова: мережеве перехоплення, Linux, DMA.

The paper analyzed the performance parameters in a standard packet passing protocol stack 2.6 kernel of Linux and shows the need for new methods to solve the problem. Plug-ins were designed to improve the selection of useful information from the stream.

Keywords: network interception, Linux, DMA.

УДК 004.02

Розглянуто проблему контролю часу перебування користувачів у зоні доступу та нарахування платні, із дисконтною програмою рекомендацій. Запропоновано структуру системи контролю часу перебування, та систему бонусів на базі рекомендацій та соціальних зв'язків.

Ключові слова: Система контролю часу перебування,RFID, Facebook.

The problem of controlling the residence time of users in the access area and bill calculation. Discount system based on Recommendations and social network .

Keywords: Controlling the residence time, RFID, Facebook.

УДК 681.3.004.4

Розглянуто проблему визначення продуктивності апаратних прискорювачів, визначено критерії продуктивності, розглянуто схему порядку тестування та побудовано бенчмарк.

Ключові слова: апаратний прискорювач, ПЛІС, бенчмарк.

The problem of determining the performance of hardware accelerators was considered in this paper. The criteria of performance were defined. A scheme of testing procedure was considered and benchmark was built.

Keywords: hardware accelerator, PLD, benchmark.

УДК 004.021

Розглянуто проблему розподілу навантаження при організації паралельних обчислень в програмному середовищі Java, проаналізовано алгоритми балансування навантаження, розроблено алгоритм роботи системи.

Ключові слова: паралельні обчислення, балансування навантаження, багатопотоковість, Java.

It considers the problem of load distribution in parallel computing programming environment in Java, analyze load balancing algorithms, describe the algorithm of the system.

Keywords: parallel computing, load balancing, multithreading, Java.

УДК 681.3

Розглянуто проблему визначення та контролю сили ударів спортсменів, проаналізовано методи вимірювання сили ударів, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: удар, сила, одноплатний комп`ютер, акселерометр, Raspberry Pi.

The problem of defining and controlling the force of impact athletes, analysis methods for measuring impact force, considered a block diagram of the system and the algorithm of the system.

Keywords: punch, power, Raspberry Pi, accelerometer.

УДК 681.3

Розглянуто проблему шифрування файлів на мобільних пристроях під управлінням ОС Android з адаптацією до характеристик файлів з метою зменшення енерговитрат пристрою. Розроблено структурну схему програмної системи та наведено загальний алгоритм шифрування.

Ключові слова: шифрування файлів, Android, зменшення енерговитрат.

There are was considered the problem of file encryption on mobile devices running the Android operating system with adaptation to the characteristics of files to reduce the energy consumption of the device. Developed a block diagram of a software system and provided a general encryption algorithm.

Keywords: file encoding, Android, power expenses reduction.

УДК 621.391.7.001

Розглянуто проблему виявлення аномального стану в комп'ютерній мережі в контексті інформаційної безпеки, проаналізовано можливі аномалії, розроблено структуру, а також розглянуто алгоритм роботи програми.

Ключові слова: аномальний стан, комп'ютерна мережа, ddos-атаки.

The problem of detecting an abnormal condition in a computer network considered, analyzes the possible anomalies, make Structural diagram and an algorithm of the program.

Keywords: abnormal condition, computer network, ddos-attack.

УДК 004.4, 004.6, 004.8

В даній науковій роботі розглядаються методи інтелектуального аналізу даних Data Mining. Розглянуто проблему аналізу та прогнозування роботи кластерної системи базуючись на інформації у виглядів логів, що отримана внаслідок роботи кластерної системи на хмарному обчислювачі.

Ключові слова: Data Mining, кластер, прогнозування, аналіз, лінійна регресія.

In this paper considers scientific methods of Data Mining. Also examined the problem of analyze and prediction of cluster that is running on the cloud based on information as logs which was received during this system works.

Keywords: Data Mining, cluster, predictions, analyze, linear regression.

УДК 004.93

Розглянуто проблему розпізнавання облич, основні методи та підходи до її вирішення; розроблено схему процесу розпізнавання із використанням запропонованих методів на основі 3D зображення, отриманого сенсором PrimeSense Carmine 1.08.

Ключові слова: розпізнавання обличчя, 3D зображення, PrimeSense Carmine.

Considered the problem of face recognition and main methods and approaches for solving it; developed scheme of face recognition process using proposed algorithms, based on 3D depth image received from sensor PrimeSense Carmine 1.08.

Keywords: face recognition, 3D depth image, PrimeSense Carmine.

УДК 681.3.004.4

В сучасному світі мобільні обчислення розвиваються із надзвичайною швидкістю. Проблема полягає у створення універсальної системи яка б підтримувалася усіма мобільними пристроями не дивлячись на операційну систему, розміри та бренд. Проаналізовано технологію REST, наведено структурну схему мережного порталу та описано основні компоненти із яких складатиметься портал.

Ключові слова: портал, мобільні обчислення, REST, AJAX, JAVA, Spring, Hibernate.

In modern world mobile computation develop with extraordinary rapidity. The problem is a universal system that will be supported by all mobile devices regardless of operating system, the size and brand. Analyzed REST technology , there are a block diagram of the network portal and describe the main components of which consist portal.

Keywords: portal, mobile computation, REST, AJAX, JAVA, Spring, Hibernate.

УДК 681.3, 004.921

В даній статті розглядається задача збереження і відтворення запитів до веб-сайтів в цілях підвищення ефективності їх відлагодження при розробці та подальшій підтримці. Для розв'язання даної задачі запропоновано підсистему протоколювання Dagger, що здійснює зберігання та відтворення запитів зроблених до веб-сайту, який розроблений засобами CMS Plone. Підсистема складається з 3-ох компонент: "Detector", "Logger" та "Player". Компонента "Detector" виявляє, фільтрує користувацькі запити, складає протокол та відсилає його компоненті Logger. Компонента "Logger" представлений демон-програмою, яка зберігає протоколи роботи з сайтом. Протоколи зберігаються в файлах в одному з форматів - JSON, CSV, PICKLE. Компонента "Player" відтворює GET і POST HTTP запити користувачів, які були зроблені на сервер.

Ключові слова: CMS, Plone, протоколювання.

In the paper the problem of storing and replaying of HTTP requests to web sites in order to improve their debugging efficiency during development and further support is considered. To solve this problem the automatic logging subsystem Dagger, that provides storage and playback of the requests sent to a website, which is developed by CMS Plone means, is offered. The subsystem consists of the three components: Detector, Logger and Player. Detector detects, filters user's requests, creates a log and sends it to Logger. Logger is a daemon program that stores logs of user's work with a web site. The logs are stored in the files in one of the supported formats: JSON, CSV, PICKLE. Player replays the GET and POST HTTP requests that users sent to the server.

Keywords: CMS, Plone, logging.

УДК 004.4, 004.6, 004.7

В цій науковій доповіді роглядаються шляхи побудови конфігурованих сховищ даних на основі платформи Hadoop. Запропоновано два підходи до побудови таких сховищ та проведено їх коротке порівняння. Результатом даної роботи є архітектурні описи систем сховища даних та висновки про те, яку архітектуру обрати, в залежності від поставлених вимог до системи.

Ключові слова: Сховище даних, Hadoop, СКБД, великі обєми даних

In this scientific work I review ways of building configurable data warehouses based on Hadoop platform. Two approaches for building such warehouses are provided with a short comparison. The result of this work is two architectural schemas of a data warehouse based on Hadoop technology stack and conclusions about what architecture is more suitable in particular cases.

Keywords: Data Warehouse, Hadoop, RDBMS, Big Data

УДК 681.327.2

Розглянуто проблему розробки програмного забезпечення мобільного терміналу системи перегляду медичних зображень. Проаналізовано необхідність побудови мобільного терміналу системи перегляду медичних зображень. Розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: мобільний термінал, інформаційна медична система з підтримкою соціальних та організаційних факторів, первинне зображення, Android.

This article describes the problems of developing mobile termainal developing of medical images viewing system. It analyzes necessity to build a mobile terminal system of medical images viewing system. It describes the structural diagram of the system and algorithm of its work.

Keywords: mobile termainal, medical information system with supporting of social and organizational factors, Android.

УДК 004.4, 004.6, 004.8, 004.852

В цій науковій доповіді розглядається моделі та критерії ефективності рекомендаційних систем. Результатом даної роботи є створення склaденого критерія ефективності рекомендаційних систем.

Ключові слова: рекомендаційна система, критерій ефективності.

This report examines the models and performance criteria for recommendation systems. The result of this work is to establish complex performance criteria recommendation systems.

Keywords: recommendation system, criteria of efficiency.

УДК 004.7

Розглянуто підходи до вирішення проблем керування доступом до різних зон спортивного комплексу, розглянути і проаналізовано всі необхідні програмні та апаратні засоби для вирішення цієї задачі а також засоби їх взаємодії.

Ключові слова: система керування обмеженням доступу, СКОД, ідентифікатор, зчитувач, контролер, обмеження доступу.

Access control systems are widely used nowadays. There are variety of kinds of approaches for building that kind of systems and they provide different levels of reliability and price.

Keywords: access control system, ASC, identifier, reader, controller, access restriction.

УДК 004.02

В цій роботі розглянуто проблему організації пошуку в інтернет-сервісах геокодування, основні алгоритми пошуку, принцип роботи, напрямки їх оптимізації, критерії ефективності.

Ключові слова: організація пошуку, інтернет–сервіс, геокодування.

In this article considers ways to solve the problem of search improvements in internet series of geocoding, most popular search algorithms, how they work, ways of their optimization and effective criterias.

Keywords:search implementation, internet – series, geocoding.

УДК 004.7

Розглянуто проблему аналізування текстів природньої мови. Розглянуто структурну схему роботи програмної служби моніторингу та аналізу роботи з електронними документами. Розглянуто алгоритм аналізу тексту та алгоритм автоматизованого формування логіко лінгвістичних моделей.

Ключові слова: електронний документ, служба моніторингу, .Net, Natural Language Processing.

I have examined the text analyze problem in natural language. Examined the structural scheme of monitoring service functioning and of e-documents functioning analyze. Besides, I have examined the text algorithm analyze and the algorithm of automated logical linguistic model formation.

Keywords: electronic document, monitoring service, .Net, Natural Language Processing.