2018. Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж

Матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини

Спеціальність 123.01 "Комп’ютерні системи та мережі"

УДК

Розглянуто проблему керування комп’ютерною системою управління груповими освітлювальними пристроями. Проведено аналіз і обґрунтовано вибір застосування протоколу dmx 512. Розглянуто структурну схему системи та загальний алгоритм роботи системи.

Ключові слова: комп’ютерна система, групи освітлювальних пристроїв, протокол.

The problem of control of computer control system of group lighting devices is considered. The analysis and justification of the choice of application of the protocol dmx 512 was made. The structural scheme of the system and the general algorithm of the system work are considered.

Keywords: computer system, group of illuminating devices, protocol.

УДК 004.733

Розглянуто завдання побудови мультисервісної мережі для студентського містечка університету на основі використання технології NGN. Розглянуто переваги технології побудови мереж нового покоління (NGN) та запропоновано технологію для розв’язання поставленого завдання.

Ключові слова: комп’ютерна мережа, NGN, мультисервісна мережа.

The problem of constructing a multiservice network for the campus of the university on the basis of NGN technology is considered. The advantages of the technology of building a new generation network (NGN) and the proposed technology for solving the problem are considered.

Keywords: computer network, NGN, multiservice network.

УДК 004.384

Стаття присвячена формулюванню вимог та розробці програмної системи формування агрегованих даних призначеної для аналізу даних підприємства, що працює на програмних засобах компанії Microsoft, здатної до швидкої та надійної обробки даних, масштабування, автоматизації роботи її складових частин, формування звітів на основі агрегованих даних.

Ключові слова: агрегування даних, бізнес-інтелект, сховище даних, кіоск даних, etl, база даних, olap-куб.

This paper is devoted to the formulation of requirements and the development of a software system of creating aggregated data for data analyze of the enterprise, working on Microsoft software tools, capable of fast and reliable data processing, scaling, automation of its components, and the generation of reports on the base of aggregated data.

Keywords: data aggregation, business intelligence, dta warehouse, data mart, etl, database, olap-cube.

УДК 004.932

У статті пропонується технологія створення системи «розумний будинок» для користування людьми з порушеннями зору. Для цього будуть використовуватись набір розумних пристроїв та голосова система керування для створення зручного інтерфейсу. Також буде описано особливості інтерфейсу, який буде доступним для людей з порушеннями зору.

Ключові слова: система «розумний будинок», інтерфейс для людей з порушеннями зору.

The article proposes the technology of creating Smart Home for the use of people with visual impairment. For this purpose, set of smart devices and voice control system will be used to create a user-friendly interface. It will also describe the features of the interface that will be accessible to people with visual impairment.

Keywords: Smart Home system, interface for people with visual impairment.

УДК 004.383

Розглянуто особливості методів та засобів для тестування TV box. Детально описано алгоритм тестування, його програмна реалізація мовою Python, та її часові характеристики. Визначено конструкції мови Python, які не можуть оброблятися вказаними засобами та можливі шляхи обходу таких конструкцій.

Ключові слова: TV box, автоматизована система, тест інженер, тестування програмного забезпечення.

Peculiarities of peculiarities of methods and means for testing TV box are considered. A detailed description of the testing algorithm, its program implementation in Python, and its timing characteristics. Python language constructs that can not be handled by these tools and possible ways to bypass such structures are defined.

Keywords: TV box, automated system, QA, Software Testing.

УДК

Розглянуто задачу виявлення та розпізнавання обличчя. Здійснено аналіз існуючих алгоритмів, розроблено архітектуру програми та спроектовано структуру класів. Об'єктом дослідження стала проблема виявлення втоми водія під час руху. Проведено аналіз існуючих рішень та обгрунтовано актуальність проблеми.

Ключові слова: архітектура програми, клас.

The problem of detecting and recognizing a person is considered. The analysis of existing algorithms, the architecture of the program and the structure of the classes are designed. The object of the study was the problem of detecting driver fatigue during movement. The analysis of existing solutions is carried out and the relevance of the problem is substantiated.

Keywords: program architecture, class.

УДК 004.773

Розглянуто проблему захисту інформації в корпоративній комп’ютерній мережі, наведено засоби захисту на різних рівнях моделі OSI, зроблено аналіз алгоритму шифрування та зображено структурну схему мережі. Також реалізовано додатковий захист корпоративної мережі на основі алгоритму асиметричного шифрування.

Ключові слова: корпоративна комп’ютерна мережа, захист інформації, OSI.

I consider the problem of information security in the corporate computer network, provide means of security on different level OSI model, analyze encryption algorithm and present structural scheme of the network. Also implement extra information security base on algorithm asymmetric encryption.

Keywords: corporate computer network, information security, OSI.

УДК

Розглянуто проблему моніторингу навчального процесу та причини пошуку інших шляхів для відображення розкладу занять у навчальних закладах. Наведено вибір платформи для вирішення проблеми, вибір типу інтерфейсу користувача для відображення навчального процесу, а також наведено переваги брокера повідомлень між користувачем та сервісом для вирішення проблеми моніторингу навчального процесу.

Ключові слова: брокер повідомлень, месенджер, черга повідомлень, чат-бот.

The problem of monitoring of the educational process and the reasons for finding other ways to display schedule in educational institutions. Are the choice of platform for the solution to the problem, the choice of the type of user interface to display the educational process, and also provides the benefits of a Broker messages between the user and service to solve the problem of monitoring the training process.

Keywords: broker messages, Instant Messenge, Message Queuing, chat bot.

УДК 004.382

У статті пропонується технологія створення розроблено інформаційної системи моніторингу трафіку відвідувачів підприємства, яка надає можливість отримати найбільш точну інформацію про кількість відвідувачів салону для формування статистичних даних і фінансових. Інформаційна система реалізована на сучасному мікроконтролері ATxmega32. Розроблено схему електричну структурну, електричну принципову та схему алгоритму ініціалізації мікропроцесорного пристрою. Приведені економічні розрахунки проектних рішень.

Ключові слова: система моніторингу, мікропроцесорний пристрій.

The paper proposes a technology for creating information system monitoring visitor traffic company, which provides the most accurate information about visitors kidkist salon for statistical data and financial. The information system is implemented on modern microcontroller ATxmega32. The scheme electrical structural, electrical and fundamental algorithm initialization circuit microprocessor. Resulted economic analysis of design decisions.

Keywords: information system, circuit microprocessor.

УДК 004.382

В.С. Глухов, В.М. Хоміць. Засоби стиснення відеопотоку з мікросупутника.

V. Hlukhov, V. Khomits. Tools for compressing a video stream from a micro-satellite.

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення зображень без втрат методами JPEG-LS та CCSDS121.0-B-2 на сучасних ПЛІС. Детально описано стандарт стиснення CCSDS121.0-B-2, його порівняння з JPEG-LS.

Ключові слова: стиснення без втрат, ПЛІС, JPEG-LS, CCSDS121.0-B-2, програмна реалізація, апаратна реалізація.

The features of constructing devices for compression of lossless images by JPEG-LS and CCSDS121.0-B-2 on modern FPGA are considered. The compression standard CCSDS121.0-B-2, its comparison with JPEG-LS is described in detail.

Keywords: lossless compression, FPGA, JPEG-LS, CCSDS121.0-B-2, software implementation, hardware implementation.

УДК 004.932

У статті досліджується особливості побудови нейронних мереж, розглянуто основні завдання нейронних мереж. Для цього реалізовано Android додаток і проведено ряд дослідів з метою виявлення основних особливостей нейронних мереж. Оцінено такі характеристики: задіяні ресурси для збору проекту та час його відлагодження, продуктивність, а також споживані ресурси. За результатами досліджень сформовано основні принципи побудови спеціалізованих систем призначених для роботи з нейронними мережами.

Ключові слова: байт-код, нейронна мережа, компілятор, машинне навчання, оптимізаційне проектування.

In the article the features of construction of neural networks are studied, the main problems of neural networks are considered. To do this, the Android application was implemented and a series of experiments were conducted to identify the main features of neural networks. The following characteristics are assessed: the resources used to collect the project and the time it is debugged, productivity, and consumed resources. According to the results of the research the basic principles of the construction of specialized systems for working with neural networks have been formed.

Keywords: byte code, neural network, compiler, machine learning, optimization design.

УДК 004.3; 004.7

О.Ю. Бочкарьов, Ю.А.Крайкін. Огляд сучасних варіантів модулів ESP8266.

A. Botchkaryov, Yu. Kraykin. Cotemporary modification module ESP 8266 observation.

Розглянуто проблему вибору модуля ESP8266. Проаналізовано сучасні варіанти модулів. Запропоновано вибір оптимального модуля для побудови бездротової мережі сенсорних та виконавчих вузлів. Також проведено огляд режимів роботи модуля.

Ключові слова: ESP8266, бездротова мережа сенсорних та виконавчих вузлів.

The problem of choosing module ESP 8266 was examined The cotemporary modification module was analyzed Were suggested choise of definitive module for creating tactile and actuation wireless network component and were perform a review of working pattern of module ESP 8266.

Keywords: ESP8266, wireless sensor-actuator network.

УДК 004.512

Досліджено методи реалізації чат-ботів для сервісу виклику таксі. Проаналізовані наявні на ринку аналоги чатботів, їх переваги та недоліки. Запропоновано алгоритм роботи системи.

Ключові слова: чатбот, мессенджер.

Investigated methods to implement chatbot for taxi service. Analyzed similar chatbot products available on the market, their advantages and disadvantages. Suggested algorithm for system implementation.

Keywords: chatbot, messenger.

УДК

Розглянуто проблему обробки як рукописного так і друкованого тексту з подальшим його перекладом на мобільних платформах Android та IOS. Показано складність реалізації повністю кросплатформних рішень для складних систем. Продемонстровано загальний алгоритм обробки тексту Microsoft Cognitive OCR API, та проілюстровано діаграмою класів загальну архітектуру системи.

Ключові слова: оптичне розпізнавання тексту, кросплатформність, програмні інтерфейси, REST API, машина навчання.

The problem of handwritten or printed text processing with subsequent translation it in such mobile platforms like Android and IOS is discussed. It was shown difficulties of fully cross-platform solutions development for large systems. It was demonstrated general algorithm of text recognition and processing using Microsoft Cognitive OCR API, and illustrated main system architecture, using class diagrams.

Keywords: OCR, cross-platform, program interfaces, REST API, machine learning.

УДК 004.733

У роботі здійснено огляд DevOps процесу, автоматизованого тестування, неперервноъ інтеграції та тестування, неперервного розгортання. Проведено системний аналіз предметної області, на основі якої розроблений автоматизований процес тестування програмного забезпечення, а також спроектовано та розроблено інтеграцію між системою неперервної інтеграції TeamCity та системою неперервного впровадження GoCD. В роботі наведено опис проектних рішень і специфікацію обладнання, функціональні вимоги щодо функціонування системи. Наведена технічна реалізація основних компоненті, що задіяні у процесі автоматизованого тестування програмних компонентів.

Ключові слова:

In this work performed review of DevOps process, automated unit and integration testing, continuous integration, testing and deployment. Also the analysis of the subject domain was done. On this basis constructed and realised automated testing information system. Durning the investigation an integration of TeamCity and GoCD systems was projected and implemented. The work describes the design decisions and the specification of the equipment, functional requirements for the operation of the system. The technical implementation of the main components involved in the automated testing of software components is presented.

Keywords:

УДК 004.382

У статті пропонується технологія створення систем для управління автономними групами безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з використанням мультиагентного підходу. Для спрощення процесу розробки і можливості перевикористання компонент системи. Для цього буде використовуватися тришарова модель, яка буде описана далі. Також буде описаний створений фреймворк для реалізації мультиагентних рішень для безпілотних систем.

Ключові слова: безпілотні літальні апарати, мультиагентний підхід.

The paper proposes a technology for creating systems to manage Autonomous teams of unmanned aerial vehicles using multi-agent approach. To simplify the development process and the possibility of reusing the component of the system. It will be a three-layer model, which will be described later. Also described created a framework for implementing multi-agent solutions for unmanned systems.

Keywords: unmanned aircraft, multiagency approach.

УДК 004.382

У науковій статті досліджується програма, яка буде здатна генерувати таблиці відображення різних символів, на дисплеях, які зазвичай використовуються у встроєних системах. На даних дисплеях використовується матриця відображення, тобто кожен символ це є послідовність бінарних значень, які певній послідовності здатні утворити символ, який буде відображений на екрані. Дана програма буде отримувати на вхід зображення певного символу, матрицю відображення якого потрібно згенерувати, можна буде здійснювати завантаження фото різного розширення і час генерації не буде перевищувати 1с. так як буде використовуватись алгоритм, який буде базуватись на багатопоточності, для максимального прискорення роботи алгоритму, який буде базуватись на розширенні зображення.

Ключові слова: багатопоточність, зображення, таблиця відображення.

A scientific article explores a program that will be able to generate display tables of different characters, on displays that are commonly used in embedded systems. On these displays, the display matrix is used, that is, each symbol is a sequence of binary values that, in a certain sequence, can create a character that will be displayed on the screen. This program will receive an image of a certain character in the input image, the matrix of the display of which you want to generate, it will be possible to upload a photo of different extensions and the generation time will not exceed 1s. since an algorithm based on multithreading will be used to maximize the speed of the algorithm, which will be based on the image expansion.

Keywords: multithreading, image, display table.

УДК 004.021

Розглянуто особливості децентралізованих мереж та їхні недоліки. Описано гібридні мережі, які вирішують проблеми децентралізованих мереж. Описані протоколи передачі даних по мережі та, зокрема, прокол передачі даних BitTorrent. Описано принцип роботи протоколу передачі даних BitTorrent та його особливості.

Ключові слова: передача даних, передача файлів, децентралізована мережа, гібридна мережа, протокол передачі даних, BitTorrent.

The article contains description about features of decentralized networks and their disadvantages. Described hybrid networks that solve the problems of decentralized networks. The protocols for data transmission over the network are described, and in particular BitTorrent data protocol. Describes the principle of BitTorrent data transmission protocol and its features.

Keywords: data transfer, file transfer, decentralized network, hybrid network, data transfer protocol, BitTorrent.

УДК 004.733

Описано ультразвуковий рівнемір з хвилеводним акустичним трактом для стаціонарних резервуарів горизонтального типу з локацією через рідину. Наведено конструкція датчика хвилеводного типу. Для підвищення точності вимірювання в рівнемірів передбачена спеціальна обробка луна-сигналів, заснована на застосуванні двох компараторів.

Ключові слова: ультразвук, еталонний канал, підтоварна вода, похибка вимірювання, датчик хвилеводного тип, реперний відбивач.

An ultrasonic level meter with a waveguide acoustic path for horizontal reservoirs of horizontal type with location through a liquid is described. The construction of the waveguide type sensor is presented. In order to increase the accuracy of the measurements in the level gauges, special processing of echo signals is provided, based on the use of two comparators.

Keywords: ultrasound, reference channel, submersible water, measurement error, waveguide type sensor, reference reflector.

УДК 004.021

Розглянуто різні типи алгоритмів пошуку оптимального шляху в графі за задачами алгоритму. Описано алгоритми пошуку оптимального шляху в графі які підходять для вирішення задачі пошуку оптимального шляху в графі мережі. Розглянуто компроміс час-пам’ять у таких алгоритмах. Обрано алгоритм, який є найбільш оптимальним з розглянутих алгоритмів для реалізації на базі технології CUDA.

Ключові слова: пошук оптимального шляху, задача пошуку найкоротшого шляху, граф мережі, компроміс час-пам’ять, CUDA.

The article describes different types of algorithms for finding the optimal path in a graph for algorithm problems are considered. Described algorithms for finding the optimal path in the graph, which are suitable for solving the problem of finding the optimal path in the graph of the network. A compromise of time-memory in such algorithms is considered. An algorithm is chosen which is the most optimal from the considered algorithms for implementation on the basis of technology CUDA.

Keywords: optimal path finding, task of shortest path finding, network graph, time-memory compromise, CUDA technology.

УДК

Розглянуто методи та підходи до вирішення задачі автоматизованого розподілення навантаження. Подано математичну постановку загальної задачі розподілу. Обгрунтовано вибір методу генетичного алгоритму та розроблено модель автоматизованої системи формування навантаження, яка реалізує методику складання розкладу, орієнтованого на організацію навчального процесу.

Ключові слова: автоматизована система формування навантаження, розклад занять, математичні моделі розкладу занять, моделі генетичних алгоритмів.

There was explored methods and approaches to the solution of the automated workload distribution problem. Implemented a mathematical statement of the general problem of the distribution. Considered a choice of the method of the genetic algorithm and the model of the automated workload distribution system, which implements the method of drawing up a schedule oriented on the organization of the educational process.

Keywords: automated workload distribution system, schedule of classes, mathematical models of class schedules, model of genetic algorithms.

УДК 004.932

У статті досліджуються особливості системи контролю самоорганізації, її доцільність та акутальність в теперішній час. Розглянуто переваги використання сучасних технологій та засобів для розробки системи. Наведено приклади унікальності системи, розширення функціональних можливостей.

Ключові слова: система, самоконтроль, нотатки, нагадування.

The article examines peculiarities of the self-organization control system, its expediency and actuality nowadays. Considered advantages of using modern software technologies and tools for system development. Given examples of uniqueness of the system, functionality enlargement.

Keywords: system, self-organization, notes, reminder.

УДК 004.4, 004.9

Об’єктом дослідження є система для розпізнавання автомобільних номерних знаків. Розглянуто алгоритми розпізнавання, архітектуру системи. Проведено огляд аналогу.

Ключові слова: машинне навчання, розпізнавання образів, клієнт-серверна система.

The object of the study is system for license plates recognition. Explained algorithms used in system. The architecture of system is given. Analyzed similar systems.

Keywords: machine learning, pattern recognition, client-server system.

УДК 004.3,142.4

Розглянуто проблему побудови мікропроцесорних систем БПЛА та основні напрямки їх розвитку. Проаналізовані способи їх покращення та побудови нових систем із кращими технічними характеристиками. Запропоновано стандартну структуру та базові вузли, необхідні для комфортної експлуатації систем безпілотного керування апаратом.

Ключові слова: БПЛА, мікропроцесорна система.

The problem of building microprocessor systems of UAVs and basic directions of development is considered. The ways of their improvement and construction of new systems with the best technical characteristics are analyzed. The standard structure and basic nodes necessary for comfortable usage of unmanned aerial vehicle are offered.

Keywords: UAV, microprocessor system.

УДК 681.3

Розглянуто та проаналізовано проблеми існуючих систем спортивного хронометражу. Розглянуто варіант реалізації системи та проблеми які виникають при її розробці. Розглянуто способи безпровідної синхронізації часу, способи збільшення автономної роботи системи, розглянуто структурну схему системи.

Ключові слова: спортивний хронометраж, автономність, енергозбереження.

Reviewed and analyzed problems of existing sport timing systems. Reviewed variant and problems of the system implementation. Reviewed methods of increasing the system autonomous work time. Reviewed system structural schematic.

Keywords: sport timing, autonomous, low-power.

УДК

Робота полягає у розробці системи моніторингу клімат-контролю. Для досягнення поставленої задачі необхідно провести огляд видів та методів вимірювання метеоданих, з’ясувати їх переваги та недоліки та проаналізувати засоби для вимірювання метеохарактеристик. В результаті буде представлено структурну схему пристрою.

Ключові слова: клімат-контроль, температура, тиск, вологість, метеохарактеристики.

The work is to develop a climate control monitoring system. In order to achieve the task, it is necessary to carry out an overview of the types and methods of measurement of meteorological data, to find out their advantages and disadvantages and to analyze the means of measuring meteorological characteristics. As a result, a block diagram of the device will be presented.

Keywords: climate-control, temperature, pressure, humidity, meteorological characteristics.

УДК 004.4, 004.9

Об’єктом дослідження є мобільний сервіс для платежів. Розглянуто архітектуру та алгоритми роботи мобільного сервісу для платежів. Наведено огляд аналогу. Проаналізовано вибрані технології для реалізації мобільного сервісу для платежів.

Ключові слова: мобільний сервіс для платежів, вендинговий автомат, кіберфізична система.

The object of the study is the mobile payment service. The architecture and algorithms of the mobile payment service for payments are considered. An overview of the analogue is given. Technologies chosen for implementation of mobile payment service are analyzed.

Keywords: mobile service for payments, vending machine, cyber-physical system.

УДК

У статті пропонується технологія створення веб-сайтів зі зручним інтерфейсом для користування людьми з обмеженими можливостями. Для спрощення процесу використання ними інтернет ресурсу. Для цього будуть використовуватись додатковий функціонал та спеціальні правила верстки для створення зручного інтерфейсу. Також буде описано особливості гнучкого інтерфейсу, який буде доступним для людей з обмеженими можливостями.

Ключові слова: веб-сайт, інтерфейс для людей з обмеженими можливостями.

The article proposes the technology of creating websites with a convenient interface for the use of people with disabilities. To simplify the process of using their online resource. For this purpose, additional functional and special layout rules will be used to create a user-friendly interface. It will also describe the features of the flexible interface that will be accessible to people with disabilities.

Keywords: website, interface for people with disabilities.

УДК 004.932

У статті досліджується види та типи мереж, побудованих за допомогою технології peer-to-peer”, розглянуто основні завдання мереж даної типології і описано основні рівні захисту мереж. Для цього реалізовано Android додаток і проведено ряд дослідів з метою виявлення можливих загроз та виявлення рівня завадостійкості системи. Оцінено такі характеристики: задіяні ресурси для збору проекту та час його відлагодження, продуктивність, а також споживані ресурси. За результатами досліджень сформовано основні принципи побудови спеціалізованих систем призначених для роботи за технологією "peer-to-peer".

Ключові слова: байт-код, декомпілятор, компілятор, обфускація, оптимізаційне проектування.

The article investigates the types and types of networks built using peer-to-peer technology, discusses the main tasks of the networks of this typology and describes the main levels of network protection.. To do this, the Android app was implemented and a series of experiments were conducted to identify possible threats and to detect the level of system noise immunity. The following characteristics are assessed: the resources used to collect the project and the time it is debugged, productivity, and consumed resources. According to research "peer-to-peer" technology.

Keywords: byte-code, decompile, compiler, obfuscation, optimization design.

УДК 004.382

У статті досліджується особливості маршрутизації широкомовних повідомлень, аналізуються сучасні методи її розв’язання. В основу буде взято розв’язання проблеми маршрутизації за допомогою алгоритму колонії мурах. Обраний алгоритм буде модернізовано з метою ефективнішого розв’язання поставленої задачі.

Ключові слова: широкомовне повідомлення, роботехнічні системи, алгоритм мурашиної колонії, задача коммівояжера.

In article researched problem of routing broadcast messages features, analyzes modern methods of its solution. As a basis for solution of the problem will be selected ant colony algorithm. Chosen algorithm will be upgraded with a view to effectively solve this problem.

Keywords: broadcast message, robotechnical systems, ant colony algorithm, traveling salesman problem.

УДК 004.4, 004.9

Розглянуто задачу вибору технології, на основі якої може бути розроблена система обробки та відображення показників температури повітря в приміщенні. Розглянуто переваги вибраних технологій та запропоновано технологію для розв’язання поставленої задачі.

Ключові слова: Інтернет речей, клієнт-серверна система.

The problem of the choice of technology on the basis of which a system processing and displaying indices of air temperature indoors can be developed. The advantages of selected technologies are considered and technology is proposed for solving the problem.

Keywords: Internet of Things, client-server system.

УДК 004.733

Розглянуто задачі соціальної мережі. Соціальна мережа призначена для створення сайтів-візиток. Користувач мережі використовує персональний аккаунт, де заповнює дані, які будуть відображатися на власному сайті-візитці. Також користувач може визначити зовнішній вигляд власного сайту-візитки. Розглянуто шаблон модель-представлення-контролер (MVC), на основі якого розробляється мережа.

Ключові слова: соціальна мережа, сайт-візитка, MVC.

The tasks of the social network are considered. The social network is designed to create business card sites. A network user uses a personal account, which fills in the data that will be displayed on their own business card site. Also, the user can define the appearance of their own site-business cards. The Model-View-Controller Model (MVC) template, based on which the network is being developed, is considered.

Keywords: social network, site-business card, MVC.

УДК 004.4, 004.9

Розглянуто поняття розумного будинку як сервісу. Проведено огляд аналогів. Представлено спосіб реалізації систем розумного будинку як сервісу.

Ключові слова: розумний будинок як сервіс.

The concept of smart house as a service is considered. An overview of analogues is made. The way of implementation of smart house as a service system is presented.

Keywords: Smart Home as a Service (SHaaS).

УДК

Розглянуто питання сортування великих обсягів даних на прикладі реалізації різних алгоритмів для сортування. Розглянуто швидкодію кожного окремого алгоритму для сортування інформації. Розглянуто методи пошуку даних у впорядкованому масиві, описано їх відмінності.

Ключові слова: Алгоритми сортування, порівняння, алгоритми пошуку, плюси та мінуси використання.

The problem of choice sort algorithm for big size data on examples of algorithm realization. Speed test of all known algorithms of sort on one PC and comparison of results. Methods of search in sorted data, pluses and minuses of their realization.

Keywords: Sort algorithms, comparison, methods of search, pluses and minuses of usage.

УДК 004.733

Проведено огляд та аналіз поширених алгоритмів опрацювання текстів та синтаксичного розбору. Розглянуто методи аналізу текстів, визначено переваги та недоліки кожного методу. Наведено приклад реалізації та принципи роботи алгоритмів опрацювання текстів. Метою роботи є дослідження кількох алгоритмів для синтаксичного розбору та аналіз їх роботи.

Ключові слова: аналіз тексту, алгоритми аналізу тексту, машинне навчання.

The review and analysis of common algorithms for text processing, methods of analysis of texts are considered, the advantages and disadvantages of each method are highlighted. An example of the implementation and principles of algorithms for working out texts is given.

Keywords: text analyse, machine learning.

УДК

Розглянуто методи та підходи до побудови систем «розумного будинку». Проаналізовано поняття «розумний будинок», його складові та їх призначення. Розглянуто та проаналізовано вимоги до створення подібних систем, їх переваги та рівні інтелектуалізації. Проведено дослідження доцільності використання нечітких алгоритмів для побудови систем «розумного будинку».

Ключові слова: розумний будинок, нечіткі алгоритми, інтелектуалізація будинків.

There was explored methods and approaches constructing "smart home" systems. The concept of "smart house", which includes its purpose, is analyzed. Considered and analyzed the requirements for creating such systems, their advantages and levels of intellectualization. The analyzed and expediency of using fuzzy algorithms for building "smart house" systems.

Keywords: smart house, fuzzy algorithms, intellectualization of buildings.

УДК 004.021

Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої експлуатації. Визначено способи оптимізації баз даних із великою кількістю даних.

Ключові слова: бази даних, оптимізація, реплікація.

Features of the vending cybephysical system are considered after prolonged work. Determined methods for optimizing databases with a large amount of data.

Keywords: database, optimization, replication.

УДК

Розглянуто проблему способу захисту власного майна, шляхом створення приладу, миттєвого реагування і сповіщення власника про різні види загроз. Описано необхідність цього проекту, проведений аналіз датчиків для визначення ступеню загрози, обґрунтований вибір мікроконтролера, показана ідея розробки і опис роботи системи.

Ключові слова: охорона система, сигналізація, зв'язок з користувачем, давачі даних.

The problem of the method of protection of own property by means of device creation, instant response and notification of the owner about various types of threats is considered. The necessity of this project is described, the sensor analysis was carried out to determine the degree of threat, the choice of the microcontroller was justified, and the idea ofthe development and description of the system is shown.

Keywords: security system, signaling system, communication with the user, data collectors.

Спеціальність 123.02 "Системне програмування"

УДК 681.3, 004.932

Розглянуто проблему ідентифікації об’єктів на зображенні із застосуванням методів технічного зору, запропоновано структурну схему мобільної системи технічного зору, алгоритм її роботи та функціональну схему.

Ключові слова: мобільна система, комп’ютерний зір, Android.

The problem of identification of objects on the image with the use of methods of technical vision. The structural scheme of the mobile system of technical vision, the algorithm of its work and the functional scheme.

Keywords: mobile system, computer vision, Android.

УДК 681.3, 004.93

Розглянуто проблему розпізнавання графічної інформації з використанням згорткових нейронних мереж. Проаналізовані способи розпізнавання графічної інформації та виділення необхідного. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: розпізнавання графічної інформації, комп`ютерне бачення, нейронні мережі, згорткові нейронні мережі.

The problem of recognition of graphic information using convolutional neural networks is considered. The methods of graphic information dissemination and the allocation of necessary information are analyzed. The structural scheme of the system, the algorithm of its work and the class diagram are offered.

Keywords: recognition of graphic information, computer vision, neural networks, convolutional neural networks.

УДК 681.3, 004.7

Розглянуто проблему тестування протоколів керування та передачі групового трафіку в комп’ютерних мережах. Проаналізовані методи тестування комп’ютерних мереж. Запропоновано програмну систему для генерації групового трафіку, структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: груповий трафік, мережа.

The problem of testing protocols of control and transmission of multicasts of traffic in computer networks is considered. Methods of testing computer networks are analyzed. The software system for generating multicasts of traffic, the structural scheme of the system, its algorithm and the class diagram are proposed.

Keywords: multicast, network.

УДК 681.3, 004.8

Розглянуто проблему налаштування систем, що використовують штучний інтелект, зокрема чат-ботів. Проаналізовані способи пошуку неналежного налаштування та усунення проблем викликаних таким налаштуванням. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм роботи системи та діаграму класів.

Ключові слова: штучний інтелект, обробка природної мови.

The AI Systems setting problem was investigated, specially chatbots. Analyzed cases of the wrong AI systems setting and its fixing. The system algorithm, structural diagram and the classes chart were developed.

Keywords: artificial intelligence, natural language processing.

УДК 681.3, 004.62

У роботі здійснено дослідження протоколів і телекомунікаційних механізмів, які застосовуються в мобільних платіжних системи для вендінгових машин. Розроблена мобільна платіжна система на основі мережі вендінгових автоматів.

Ключові слова: платіжні системи, мобільні платіжні системи, вендінг, вендингові автомати.

The paper analyzes protocols and telecommunication mechanism that use in mobile payment system for vending machines. Mobile payment system based on the network of vending machines is developed.

Keywords: payment system, mobile payment system, vending, vending machine.

УДК 681.3, 004.78, 004.5

Розглянуто проблему реалізації програмного сервісу забезпечення організації спортивних змагань. Проаналізовані найбільш ефективні й сучасні технології для реалізації даного сервісу. Запропоновано структурну схему системи і алгоритм її роботи.

Ключові слова: нативна розробка, мобільний додаток, ode.js, React, MongoDB.

The issue of realization of program service for providing sport competitions organization was investigated. The most effective and modern technologies for the realization of the given service were analyzed. Structured scheme of the system and its algorithm were suggested.

Keywords: native development, mobile application, Node.js, React, MongoDB.

УДК 681.3, 004.42

Розглянуто проблему швидкості завантаження веб-сторінок сайтів створених за допомогою різних систем керування вмістом (CMS) та обмеження у функціоналі шаблонів сайтів.

Ключові слова: веб-сторінка, CMS, швидкість завантаження, сайт.

The problem of speed of load of web pages of sites created is considered by different control system and limitation in the functional of templates of sites by content (CMS).

Keywords: web page, CMS, download speed, site.

УДК 681.3, 004.77

Розглянуто проблему управління та моніторингу доступу до мережі Internet на основі WLAN-модуля ПК. Проаналізовані способи управління та моніторингу доступу до мережі Internet. Запропоновано структурну схему сервісу, алгоритм його роботи та діаграму класів.

Ключові слова: управління, моніторинг, доступ до мережі Internet.

The problem of control and monitoring Internet access based on PC WLAN-module. Analyzed ways to find and build associative rules. A structural diagram of the service of its work and the classes chart.

Keywords: control, monitoring, Internet access.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему реалізації потокових відео для мобільної платформи Android. Проаналізовані способи налаштування мобільних сервісів для відтворення потокових відео. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: потокове відео, мобільні сервіси.

The problem of implementation streaming video for the Android mobile platform is considered. The ways of setting up mobile services for streaming video are analyzed. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: video streaming, mobile services.

УДК 681.3, 004.78, 004.5

Розглянуто принцип роботи інтернет-сервіс збору та аналізу даних геолокації мобільних клієнтів. Запропоновано алгоритм його роботи та структуру бази даних сервісу.

Ключові слова: інтернет-сервіс, геолокація мобільних клієнтів.

The principle of work of an internet service for collecting and analyzing geolocation data of mobile clients is considered. The algorithm of its work and the structure of the service database are offered.

Keywords: internet service, geolocation of mobile clients.

УДК 681.3, 004.93

Розглянуто проблему виявлення порушень правил дорожнього руху на основі відео-зображень. Проаналізовані способи визначення порушень швидкісного режиму. Запропоновано структурну схему, алгоритм роботи та схему практичної реалізації системи.

Ключові слова: система технічного зору, відеопотік, визначення швидкості автотранспорту.

In this paper been considered problem of detecting road rules fails based exclusively on visual information from road cameras. Method of vehicles speed violations detection are analyzed. Proposed structural scheme, algorithm and practical realization method.

Keywords: computer vision, video processing, realtime vehicles speeds estimation.

УДК 681.1, 004.9

<Проведений аналіз помилок в асинхронному послідовному каналі передачі даних, які спричинені неспівпадінням форматів даних передавача та приймача./p>

Ключові слова: асинхронний послідовний канал, помилка в кадрі, помилка парності.

An analysis of errors in the asynchronous serial data channel, caused by mismatching of transmitter and receiver data formats, has been carried out.

Keywords: asynchronous serial channel, framing error, parity error.

УДК 681.3, 004.35

Стаття присвячена питанню проведення сейсмічного моніторингу і автоматичного сповіщення персоналу потенційно небезпечних підприємств про приближення сейсмічних загроз і попередження про небезпеку населення з метою їхнього передчасного підготування і мінімізації негативних наслідків. Розглянуто світовий досвід систем попередження землетрусів. Запропонована система для раннього попередження про землетруси.

Ключові слова: землетруси, система раннього попередження, сейсмічні хвилі.

The article is devoted to the issue of seismic monitoring and automatic notification of personnel of potentially hazardous enterprises on the approach of seismic threats and warning of the danger of the population with a view to their premature preparation and minimization of negative consequences. The world experience of earthquake warning systems is considered. Proposed system for early notification of earthquakes.

Keywords: earthquakes, early warning system, seismic waves.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему оптимізації завантажуваних ресурсів для веб-сервісів. Запропоновано різні шляхи збільшення швидкості оптимізації та зменшення розміру ресурсів. Порівняно алгоритми реалізації та та можливі шляхи вирішення проблеми оптимізації завантаження ресурсів. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм його роботи та діаграму класів.

Ключові слова: програмні модулі, веб-сервіси, оптимізація ресурсів.

The problem of optimization of downloadable resources for web services is considered. Different ways of increasing the speed of optimization and reducing the size of resources are proposed. Comparative algorithms of implementation and possible ways to solve the problem of optimizing the loading of resources. The structural scheme of the system, algorithm of its work and class diagrams are offered.

Keywords: program modules, web-services, resource optimization.

УДК 681.3, 004.921

Розглянуто проблему використання графіки на основі векселів замість полігональної. Проаналізовано способи відображення вексельної графіки з використанням сучасних апаратних відео прискорювачів. Розглянуто структурну схему рендерингу вексельної графіки з використанням OpenGL.

Ключові слова: комп'ютерна3D графіка, полігон, воксель, рендеринг, OpenGL.

The problem of using voxels instead of polygonal graphic. Analyzed ways to display voxel graphic using modern desktop and mobile graphic cards. A structural diagram of voxel rendering algorithm using OpenGL.

Keywords: computer 3D graphic, polygon, voxel, rendering, OpenGL.

УДК 681.518

Розглянуто проблеми організації та моніторингу комплексу самообслуговування для здійснення платежів, розглянуто структурні схеми програмної та апаратної складової.

Ключові слова: самообслуговування, термінал.

The problem of self-service payment system security and monitoring organization, structural diagrams of software and hardware parts are reviewed in this work.

Keywords: self-service, terminal.

УДК 681.3, 004.41

Розглянуто проблему моніторингу та контролю виконання проектів. Проаналізовано основні принципи та методи, за допомогою яких, управління життєвим циклом проекту стає більш ефективним. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: моніторинг та контроль проекту, система моніторингу проекту, життєвий цикл проекту.

The problem of monitoring and controlling of project implementation. Analyzed the basic principles and methods by means of which project life cycle management becomes more effective. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: project monitoring and controlling, project monitoring system, life cycle of the project.

УДК 681.3.053

Проведено аналіз інформаційних технологій графічних процесорів. Визначено можливість їх використання як додаткових обчислювальних ресурсів для рішення деяких завдань, що потребують значних обчислювальних ресурсів (в тому числі криптографічних завдань). Досліджено залежності швидкості шифрування від обсягу даних.

Ключові слова: графічний процесор, криптографія, симетричне шифрування, технологія GPU.

The analysis of information technologies of graphic processors is carried out. The possibility of their use as additional computational resources for solving some tasks that require significant computational resources (including cryptographic tasks) is determined. The dependence of the speed of encryption on the amount of data is investigated.

Keywords: graphics processor, cryptography, symmetric encryption, GPU technology.

УДК 681.3, 004.54

Розглянуто проблему контролю та перевірки працездатності віддалених обчислювальних вузлів. Запропоновано багатофункціональну систему для вирішення питання контролю та перевірки працездатності. Представлено загальну структуру програмної системи, алгоритми роботи основного компонента системи.

Ключові слова: віддалені обчислювані вузли, контроль, перевірка працездатності.

Investigated problem of control and efficiency check for remote computational nodes. Proposed multifunctional system for solving problem of control and efficiency check. Presented general structural scheme of multifunctional system and algorithms for separate components.

Keywords: remote computational nodes, control, efficiency.

УДК 681.3, 004.93

Розглянуто принципи роботи системи розпізнавання історичних об’єктів та пам’яток культури на базі OS Android. Запропоновано алгоритм розпізнавання тексту інформаційних табло, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: метод Канні, сегментація, замикання контуру, метод Віоли-Джонса, OS Android.

The principles of the system of recognition of historical objects and cultural monuments on the basis of OS Android are considered. The algorithm of recognition of the text of information boards is offered, the structural scheme of the system and the algorithm of the system work are considered.

Keywords: Kаnny's Method, Segmentation, Circuit Lock, Viola-Jones Method, OS Android.

УДК 681.3, 004.386

Розглянуто проблему створення кіберфізичної система догляду за будинком на основі технологій Інтернету речей, а також реагуванням на незвичайні ситуації. Проаналізовані способи пошуку та створення дешевої розумної системи. Запропоновано структуру системи і алгоритм її роботи.

Ключові слова: аналіз даних, Інтернет речей, розумний будинок.

The problem of creating a computer system for home care, as well as responding to unusual situations using Internet technology of things is considered. The ways of searching and creating a cheap intelligent system are analyzed. The structure of the system and the algorithm of its work are proposed.

Keywords: data mining, IoT, smart house, digital home, intelligent building.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто питання створення сервісу опрацювання навігаційних даних на прикладі збору інформації про транспортні засоби. Також розглянуто і проаналізовано можливість оптимізації збирання та опрацювання навігаційних даних. Розроблено структурну схему та алгоритм роботи.

Ключові слова: навігаційні дані, трекери, агрегація.

The questions of creating a service for processing navigation data on an example of collecting information about vehicles are considered. The possibility of optimizing the collection and processing of navigation data is also considered and analyzed. The structural scheme, algorithm of work is developed.

Keywords: navigation data, trackers, aggregation.

УДК 681.3, 004.42

Розглянуто проблему проведення інвентаризації на базі технології RFID. Проаналізовано способи застосування RFID міток для радіочастотної ідентифікації об’єктів. Запропоновано структурну схему та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: RFID, інвентаризація.

The problem of inventory checking using RFID technology. Analyzed ways of using RFID tags for radio frequency identification of objects. The structural diagram and the algorithm of the system workflow.

Keywords: RFID, inventory checking.

УДК 681.3, 004.891.2

Розглянуто проблему використання систем підтримки прийняття рішень в площині контексно-залежних обчислень з використанням внутрішньо економічного та зовнішньоекономічного контексту. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, контексно-залежні обчислення.

Considered the problem of using decision support system based on context-aware computing with domestic and foreign economic context. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: decision support system, context-aware computing.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто алгоритми просторової самоорганізації автономних вузлів мобільної кіберфізичної системи. Запропоновано різні шляхи вирішення самоорганізації агента у просторі. Порівняно алгоритми реалізації та можливі шляхи вирішення проблеми самоорганізації агента у просторі.

Ключові слова: дослідження алгоритмів, машинне навчання, методи просторової самоорганізації, кіберфізична система.

The algorithms of spatial self-organization of autonomous units of mobile cyber-physical system is considered. The ways to solve spatial self-organization of autonomous units are proposed. The algorithms of implementation of self-organization of autonomous unit are compared.

Keywords: algorithms investigation, machine learning, methods of spatial self-organization, cyber-physical system.

УДК 681.3, 004.023

Розглянуто проблему розв’язку динамічної задачі комівояжера. Проаналізовані способи вирішення задачі комівояжера за прийнятний час. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: задача комівояжера, генетичний алгоритм.

The problem of travelling salesman problem is always a hot topic. Analyzed ways to solve travelling salesman problem for a acceptable time. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: Travelling salesman problem, genetic algorithm.

УДК 621.311

В роботі розглянуто загальні відомості про системи збору даних часу інсоляції, види люксметрів, проаналізовано основні переваги та недоліки існуючих приладів для вимірювання освітленості, відображено розробку схем електричної структурної та принципової.

Ключові слова: аналіз даних, інсоляція, сенсорна система.

The paper deals with: general information about the systems of data collection time insolation, types Illuminometers, analyzes the main advantages and disadvantages of existing devices for measuring light, reflected electric circuit design and structural principle.

Keywords: data mining, insolation, sensory system.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему ефективного сортування та зберігання даних по розділах на основі їх вмісту. Проаналізовані способи побудови асоціативних розділів для зберігання даних. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: аналіз даних, асоціативні розділи.

The problem of data storing based on detection algorithm associations. Analyzed ways to find and group data based on associations. A structural diagram of the algorithm of its work.

Keywords: data mining, association section.