2017. Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж

Матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини

Спеціальність 8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі"

УДК 004.58,51-77

Розглянуто проблеми розробки системи підтримки та прийняття колективних рішень. Проаналізовано способи вирішення проблем взаємозв`язку. На основі узагальнених та доповнення проектних рекомендацій сформульовано основні вимоги до проектування подібної системи. Також виокремлено особливості проведення голосувань, обгрунтовано необхідність пошуку оптимального алгоритму вирішення спірних питань в колективі. Та розглянуто метод що задовільняє принцип Кондорсе.

Ключові слова: СППР, СППКР, метод Шульце, парадокс Кондорсе

The problem of developing group decision support system is considered. The ways of solving intercommunication problems are analyzed. Based on generalized and additional project recommendations was formulated basic requirements to design similar system. Also was singled out specifics of voting, substantiated require to find optimal algorithm of gpoup problem solution. Also was looked at a method that satisfies the Condorcet principle.

Keywords: DSS, GDSS, Schulze method, Condorcet paradox

УДК 681.3; 004.8

Розглянуто проблему розробки контекстно-залежного програмного сервісу планування та оптимізації послідовності виконання завдань. Запропоновано структуру та алгоритми роботи сервісу. Наведено архітектуру програмного рішення для прототипу сервісу.

Ключові слова: контекстно-залежний програмний сервіс, контроль за виконанням завдань

The problem of developing context-aware program service for planning and optimization the tasks implementation is considered. The structure and algorithms of the service are proposed. The program architecture of the service prototype is provided.

Keywords: context-aware program service, tasks execution user control

УДК 004.932

Бляховський В.В. Реалізація алгоритму пошуку по шаблону об’єкта у відеопотоці

Bliakhovsklyi. V. Implementation of the search algorithm by the object temple in video pototics

Розглянуто реалізацію алгоритму пошуку об’єкта по шаблону у відеопотоці на основі методу template matching з на базі мікроконтролера STM32F429zi та камери 7670.

Ключові слова: відеопотік, технічний зір, пошук за шаблоном

We consider the implementation of the search algorithm for the object by template in the video stream based on the template matching method on the basis of the STM32F429zi microcontroller and the camera 7670.

Keywords: video, computer vision, template matching

УДК 004.023, 004.942

Розглянуто проблему розподіленої маршрутизації з використанням колективу автономних агентів. Проаналізовані способи розв’язання задачі. Запропоновано модель вирішення проблеми та розроблено алгоритм.

Ключові слова: розподілена маршрутизація, задача комівояжера, поведінкова модель колонії мурах, багатоагентні системи.

The problem of distributed routing with the use of autonomous agents team is considered. The ways of solving the problem are analyzed. The model of problem solving is proposed and the algorithm of its solution is developed.

Keywords: distributed routing, salesman's problem, behavioral model of ant colony, multi-agent systems.

УДК 004.9

Стаття присвячена проблемі збору та фіксації інформації про негативний антропогенний вплив на території Українських Карпат. Розглянуто основні фактори негативного антропогенного впливу у високогірній частині Українських Карпат, зокрема вздовж маркованих туристичних маршрутів. На основі проведеного аналізу розроблена структурна схема програмного забезпечення, а також структура бази даних. Реалізовано, на основі сучасних веб-технологій, додаток з клієнт-серверною архітектурою для збору та фіксації інформації про негативний антропогенний вплив на території Українських Карпат. Встановлено напрямки подальшого розвитку та впровадження розробленого програмного забезпечення.

Ключові слова: антропогенний вплив, збір інформації, програмне забезпечення, клієнт-серверна архітектура.

The article deals with the problem of gathering and recording information about negative human impact in the Ukrainian Carpathians. The main factors of negative human impact in the high part of the Ukrainian Carpathians, in particular along the marked tourist routes, are analysed. Based on the analysis, there were developed structural diagram of software and the database structure. Implemented, based on modern web technologies, the client-server architecture application for collecting and recording of the information about negative human impact on the Ukrainian Carpathians. Directions of further development and implementation of the developed software were established.

Keywords: human impact, data acquisition, software, client-server architecture.

УДК 004.032.2

Здерко Т.Б. Методи побудови та реалізації WEB-сервісів

Zderko T. Methods of construction and implementation of WEB-services

Розглянуто основні способи побудови WEB-сервісів, протоколи їх реалізації. Проведений порівняльний аналіз існуючих на даний час типів WEB-сервісів та технологій їх реалізації. Виділено основні етапи їх проектування та продуктивність роботи.

Ключові слова: WEB-сервіс, опрацювання даних, продуктивність.

The main methods of constructing WEB-services protocols to implement them. has been carried out comparative analysis of existing types of WEB-services and their implementation technologies. Highlights of their main stages design and performance of their work.

Keywords: WEB-service, data processing, productivity.

УДК 004.384

This paper is devoted to the formulation of requirements and the development of a cyber-physical system for controlling heating devices capable to scaling and centralized control, as well as autonomous operation of its component parts.

Ключові слова: autonomous cyber-physical system.

Стаття присвячена формулюванню вимог та розробці кіберфізичної системи призначеної для управління пристроями опалення, здатної до мастштабування та централізованого управління, а також до автономної роботи її складових частин.

Keywords: автономна кіберфізична система.

УДК 004.384

Poзpoблeнo пpoгpамнo-апаpатний кoмплeкc упpавління автoмийками. Poзглянeнo cиcтeму мoнітopингу.Пoказанo узагальнeний peжим poбoти тepміналу.Cпpoeктoванo cиcтeму бeзгoтівкoвoї cиcтeми oплатина базі мoдуля RFID.

Ключові слова: пpoгpамнo-апаpатний кoмплeкc, cтpуктуpа мийки, MDB, Executive, RFID

Developed software-hardware complex of self-service car wash. Viewed monitoring system.Show generalized work mode terminal. Viewed system of cashless payment systems based on RFID module.

Keywords: software-hardware complex, structure control car wash service, MDB, Executive, RFID

УДК 004.384

Стаття присвячена формулюванню вимог та розробці системи призначеної для подання показів лічильників, що працює на операційній системі Android, здатної до мастштабування та централізованого управління, а також до автономної роботи її складових частин.

Ключові слова: код, декомпілятор, компілятор, обфускація, оптимізаційне проектування

This paper is devoted to the formulation of requirements and the development of a cyber-physical system for controlling heating devices capable to scaling and centralized control, as well as autonomous operation of its component parts.

Keywords: code, decompile, compiler, obfuscation, optimization design

УДК 004.9

У статті розглянуто опис та реалізацію «розумної» системи керування доступом до приміщення з використання технології NFC на базі смартфона, так як в даний час ці пристрої здобувають все більшу популярність. Було проведено опис вже існуючих компаній виробників «розумних» систем доступу до приміщення, їх функції та особливості, такі як: присутність Bluetooth та Wi-fi модулів, NFC технологій, новітні системи захисту та інші. Висвітлено опис функцій та особливостей розробленого мною пристрою, що вирізняє його з поміж інших вже існуючих пристроїв, це індикатор, що реагує на стук, NFC технологія базована на смартфоні та журнал відвідувань. Приведено алгоритм та блок-схему роботи системи керування доступу до приміщення та детальний опис компонентів, що входять до його складу. Пропонований пристрій буде корисний для людей з обмеженими можливостями та є значно дешевший від конкурентних на ринку аналогів.

Ключові слова: СКД, Система керування доступом, електричний дверний замок, «розумні» гаджети, NFC, смартфон, iOS, Андроїд.

This paper provides a description and ways of implementation of “smart” access control system by using NFC technology based on a smartphone since currently, these devices become more and more popular. In the paper, we also review the existing "smart" access control systems manufacturers, consider such functions and features of the devices as Bluetooth and Wi-fi modules, NFC technologies, advanced security systems, etc. Besides, we describe functions and features of the device we have designed. What distinguishes it from the other existing “smart” access control system is an indicator that responds to knock, NFC technology based on smartphone and browsing history. An algorithm and a flowchart of how the access control system, as well as its a detailed description of the components it contains, are given. The device proposed can be useful for disabled people and is much cheaper than its competitive market counterparts.

Keywords: AC, Access control, electric door lock, “smart” gadgets, NFC, smartphone, iOS, Android.

УДК 004.733

Розглянуто проблему вибору безкабельної технології, на основі якої буде розроблена схема мережі для передачі даних на території міста Львова, включаючи місця з щільною забудовою та такі, для яких кабельна мережа не є актуальною. Розглянуто декілька основних технологій безкабельного зв’язку та запропоновано технологію для вирішення даної проблеми.

Ключові слова: ком'ютерна мережа, технологія WiMAX.

The problem of the choice of non-cable technology on the basis of which a network for data transmission on the territory of the city of Lviv, including dense buildings and those for which the cable network is not relevant, is considered. Several basic technologies of wireless communication are considered and technology is proposed for solving this problem.

Keywords: computer network, WiMAX technology.

УДК 004.387

Кібер-фізична система (КФС) - це склад незалежних взаємодіючих компонентів, включаючи обчислювальні елементи, системи зв'язку та управління. Застосування інституту КФС на різних рівнях інтеграції, починаючи від загальнодержавних електромереж, до середніх масштабів, таких як розумний будинок та малий масштаб, наприклад всебічні системи охорони здоров'я, включаючи імплантуються медичні пристрої. Кібер-фізичні системи в першу чергу трансмують, як ми взаємодіємо з фізичним світом, при цьому кожна система вимагає різних рівнів безпеки, заснованої на чутливості системи управління та інформації, яку вона несе. З огляду на значний прогрес у технологіях КФС протягом останніх років, просування вперед у заходах безпеки та довіри є набагато необхідним для протидії порушенням безпеки та конфіденційності елементів інтеграції. У цьому документі основна увага приділяється питанням безпеки та конфіденційності на різних рівнях складу та представляє системні рішення для забезпечення безпеки та довіри сучасних кібер-фізичних систем.

Ключові слова: конфіденційність даних; безпека даних; CPS; комунікації; обчислювальні елементи; системи управління; кібер-фізична система; інтеграційні елементи; загальнодержавні енергосистеми; витік; порушення безпеки; розумний дім; міра довіри; Розумні будинки (ID #: 16-11003)

A cyber-physical system (CPS) is a composition of independently interacting components, including computational elements, communications and control systems. Applications of CPS institute at different levels of integration, ranging from nation-wide power grids, to medium scale, such as the smart home, and small scale, e.g. ubiquitous health care systems including implantable medical devices. Cyber-physical systems primarily transmute how we interact with the physical world, with each system requiring different levels of security based on the sensitivity of the control system and the information it carries. Considering the remarkable progress in CPS technologies during recent years, advancement in security and trust measures is much needed to counter the security violations and privacy leakage of integration elements. This paper focuses on security and privacy concerns at different levels of the composition and presents system level solutions for ensuring the security and trust of modern cyber-physical systems.

Keywords: data privacy; security of data; CPS; communications; computational elements; control systems; cyber-physical system; integration elements; nation-wide power grids; privacy leakage; security measure; security violations; smart home; trust measure; Smart homes (ID#: 16-11003)

УДК 004.384

В даній статті розповідається про проблеми, виявлених в мережевих відеоіграх. Розглядаються логічні проблеми, що виникають внаслідок того, що пропускна здатність мережі обмежена, і час проходження пакетів від сервера до клієнтів різниться. Розбирається система з авторитарним сервером з одним клієнтом і з декількома. Пропонуються методи вирішення вищевказаних проблем, в тому числі метод передбачення і деякі його варіації.

Ключові слова: синхронізація за часом; клієнт - сервер; відеоігри; Dead Reckoning; інтерполяція; метод передбачення.

This article describes the problems found in network video games. The logical problems arising from the fact that the bandwidth of the network is limited, and the time passage of packages from the server to customers varies. A system with an authoritative server with one client and a few is being studied. The methods of solving the above-mentioned problems, including the method of prediction and some of its variations, are offered.

Keywords: time synchronization; client - server; video games; Dead Reckoning; interpolation; method of prediction.

УДК 004.891.2

Розглянуто основні методи аналізу та опрацювання даних даних зібрнаих за дапомогою глибинного аналізу для передбачення успішності студентів. Були детально проаналізовані алгоритми передбачення та машинного навчання та виведено статистику результатів їх виконання і швидкості їх навчання.

Ключові слова: дерево прийняття рішень, машнне нвчання, штучний інтелект, алгоритми передбачення, студентська успішність.

In the paper were analyzed method of analysis and processing data-mining by using prediction algorithms. Also were thoroughly analyzed predictive algorithms and machine learning technologies and displayed the statistics of the results and speed of its studying.

Keywords: decision tree, machine learning, artificial intelligence, prediction algorithms, student performance.

УДК 004.7; 004.8; 004.9

У даній роботі висвітлені проблеми створення кіберфізичних систем моніторингу руху на автошляхах, які дозволяю виявити переміщення різних транспортних засобів, а також відстежувати та обробляти потік відео-зображень, використовуючи відео камери та алгоритми виявлення руху з різним типом освітлення. Виокремлено основні проблеми побудови даних систем способи їх інтеграції при роботі з різним типом освітлення.

Ключові слова: кіберфізична система, моніторинг автодоріг, комп’ютерний зір, розпізнавання рухів.

In this paper, the problems of creating cyber-physiological systems of traffic monitoring on highways are highlighted, which allow to detect the displacement of various vehicles, as well as to track and process the flow of video images using video cameras and algorithms for detecting traffic with different types of illumination. Show the main problems of construction of these systems are the ways of their integration at work with different types of illumination.

Keywords: cyber-physical systems, monitoring of highways, computer vision, recognition of movements.

УДК 004.9

Стаття присвячена проблемі проектування кібер-фізичної системи керування автоматичним поворотом сонячних панелей відносно позиції Сонця. Розглянуто основні фактори, які дозволяють значно збільшувати кількість отримуваної енергії, зокрема її залежність від положення сонячної батареї відносно Сонця. На основі проведеного аналізу розроблено алгоритм роботи проектованої системи, розглянуті можливі варіанти реалізації та компоненти програмної частини. Встановлено напрямки подальшого розвитку та вдосконалення розробленої системи.

Ключові слова: кібер-фізична система, сонячні панелі, система керування.

The article was devoted to the problem of designing a cyber-physical control system for the automatic rotation of solar panels relative to the position of the Sun. We considered the main factors which allow to significantly increase the amount of energy received, especially its dependence from solar battery’s position to the Sun. On the basis of the conducted analysis the algorithm of the work of the designed system was develope, the possible variants of hardware realization and means of software development were considered. We established the directions of further development and improvement of the developed system.

Keywords: cyber-physical system, solar panels, control system.

УДК 004.384

This paper is devoted to the formulation of requirements and the development of an autonomous information system intended for installation on the ship. The system is designed to automatically adjust the fuel level in the tank, as well as the speed of the engine shaft. Supports data transfer to the control panel using the Inmarsat satellite system.

Ключові слова: autonomous information system, fuel consumption.

Стаття присвячена формулюванню вимог та розробці автономної інформаційно-вимірювальної системи призначеної для установки на суднах. Система призначена для автоматичного контролю рівня палива в бункері, а також частоти обертів валів двигунів. Підтримується передача даних на диспетчерський пульт за допомогою системи супутникової системи Inmarsat.

Keywords: автономна інформаційно-вимірювальна система, споживання палива.

УДК 004.42

Розглянуто проблеми накопичення та обробки даних з різних джерел. Проаналізовано способи вирішення проблем трасформації даних. На основі узагальнених та доповнення проектних рекомендацій сформульовано основні вимоги до проектування подібної системи. Також проведено аналіз ринку та потреби бізнесу. Та розглянуто метод, що задовольняє поставлені вимоги.

Ключові слова: ETL, обробка даних, накопичення інформації.

The problem of accumulation and processing data is considered. The ways of solving data transformation problems are analyzed. Based on generalized and additional project recommendations was formulated basic requirements to design similar system. Also analyzed market and business needs. Also analyzed the method that satisfies the requirements is considered.

Keywords: ETL, data processing, information accumulation.

УДК 004.932

У статті досліджується можливі види загроз для систем, що працюють на операційній системі Android, де під загрозами розуміється можливість злому системи різноманітними способами та спроби отримання конфіденційної інформації про користувача. Для цього реалізовано Android додаток і проведено ряд дослідів з метою виявлення можливих загроз та виявлення рівня завадостійкості системи. Оцінено такі характеристики: задіяні ресурси для збору проекту та час його відлагодження, продуктивність, а також споживані ресурси. За результатами досліджень сформовано основні принципи захисту спеціалізованих систем призначених для роботи під операційну систему Android.

Ключові слова: байт-код, декомпілятор, компілятор, обфускація, оптимізаційне проектування.

The article looks at possible types of threats for systems operating on the Android operating system, where threats mean the possibility of hacking the system in a variety of ways and attempts to obtain confidential user information. To do this, the Android app was implemented and a series of experiments were conducted to identify possible threats and to detect the level of system noise immunity. The following characteristics are assessed: the resources used to collect the project and the time it is debugged, productivity, and consumed resources. According to research results, the basic principles of protecting specialized systems designed for operation under the Android operating system have been formed.

Keywords: byte-code, decompile, compiler, obfuscation, optimization design.

УДК 004.384

Розглядаються перспективи використання децентралізованих кіберфізичних систем розподілу навантаження в хмарних обчисленнях, аналіз проблематики кіберфізичних систем та хмарних обчислень. Аналіз безпеки в хмарних обчисленнях.

Ключові слова: кіберфізична система, хмарні обчислення, безпека.

The prospects for using decentralized cyberphysical load distribution systems in cloud computing, the analysis of the problems of cyberphysical systems and cloud computing are considered. Analysis of safety in cloud computing.

Keywords: cyber-physical systems, cloud computing.

УДК 681.3; 004.8

Розглянуто проблему розробки мобільної масштабованої системи пожежної сигналізації. Проаналізовано переваги та недоліки різних видів пожежної сигналізації. Запропоновано алгоритм роботи системи. Реалізовано прототип роботи системи.

Ключові слова: пожежна сигналізація, мобільна система, масштабованість

The problem of developing mobile scalable fire alarm system is considered. The advantages and disadvantages of different types of fire alarm systems were analyzed. The algorithms of the service are proposed. The prototype of the system is implemented.

Keywords: fire alarm system, mobile system, scalability

УДК 004.365

Стаття присвячена розробці комп’ютерної системи на основі розпізнавання облич. Комп’ютерний зір або Комп'ютерне бачення - теорія та технологія створення машин, які можуть проводити виявлення, стеження та класифікацію об'єктів. Як наукова дисципліна, комп'ютерний зір належить до теорії та технології створення штучних систем, які отримують інформацію у вигляді зображень. Відеодані можуть бути представлені у вигляді багатьох форм, таких як відеопослідовність, зображення з різних камер або тривимірними даними з медичного сканера.

Ключові слова: розпізнавання облич.

The article is devoted to the development of a computer system based on face recognition. Computer vision or Computer vision is the theory and technology of creating machines that can detect, track, and classify objects. As a scientific discipline, computer vision refers to the theory and technology of creating artificial systems that receive information in the form of images. Video data can be presented in many forms, such as video sequences, images from different cameras, or three-dimensional data from a medical scanner.

Keywords: Face Detection.

УДК 004.384

The article is devoted to cloud computing security problems review. Possible types of threats and existing decision of their elimination are considered. The transfer difficulties of ordinary servers to the cloud are described. Cloud computing security problem solutions are proposed.

Ключові слова: cloud computing, information security

Стаття присв’ячена огляду проблем безпеки хмарних обчислень. Розглядаються можливі види загроз та існуючі засоби їх усунення. Описуються труднощі переміщення звичайних серверів на обчислювальну хмару. Запропоновані рішення проблеми безпеки хмарних обчислень.

Keywords: хмарні обчислення, інформаційна безпека

Спеціальність 8.05010202 "Системне програмування"

УДК 681.3; 004.8

Розглянуто проблему розробки геоконтекстного сервісу організації доступу мобільних сутностей до стаціонарних ресурсів. Проаналізовано особливості роботи сервісу на прикладі задачі організації доступу до місць паркування. Запропоновано структуру та алгоритми роботи сервісу. Проведено моделювання роботи сервісу та реалізовано його прототип.

Ключові слова: геоконтекстний сервіс, мобільна сутність, стаціонарний ресурс

The problem of developing location based service for providing access of mobile entities to stationary resources is considered. The details of service functioning was analyzed using the problem of access to the parking spaces as example. The structure and algorithms of the service are proposed. Service modeling and prototyping are considered.

Keywords: adaptive process of information gathering, mobile entity, stationary resource

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему створення системи контролю доступу. Проаналізовані способи побудови системи та варіанти конфігурацій. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: система контролю доступу, безпека.

The problem of creating a access control system. Analyzed ways ob building and structuring the system. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: access control system, securyit.

УДК 004.8

Розглянуто проблему визначення геоконтекстних рекомендацій в галузі туризму. Запропоновано структурну схему системи визначення та відображення місцезнаходження рекомендацій, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: геолокація, рекомендації, туризм.

In this article was reviewed the problem of location-based recommender system for the user in tourism domain. Structural scheme of system, algorithm of its work and class diagram were designed.

Keywords: geolocation, recommendation systems, tourism.

УДК 004.8

Розглянуто проблему класифікації тематичних текстів українською мовою. Описано проблему попередньої обробки текстів природньою мовою. Представлено архітектуру Hadoop кластера для реалізації розподіленої програмної системи.

Ключові слова: обробка природньої мови, стеммінг, машинне навчання.

Overview of text topic classification system. Overview of problems of Ukrainian language preprocessing and stemming. Development of Hadoop cluster architecture.

Keywords: natural language processing, stemming, machine learning.

УДК 004.41, 004.62, 004.65

Розглянуто необхідність розробки системи обробки геолокаційних даних для прокладання маршруту та проблеми пов'язані релевантністю та точністю результатів. Проаналізовані існуючі системи та шляхи створення нових систем. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи.

Ключові слова: навігація, обробка геолокаційних даних.

Reviewed necessity of geolocation routing data processing systems creation and problems related to relevation and accuracy of the geolocation routing results. Analyzed existing systems and ways to create more perfect systems. A structural diagram of the algorithm of its work.

Keywords: navigation, geolocation data mining.

УДК 004.056.53

Розглянуто проблему захисту мобільних обчислювальних пристроїв (МОП) від несанкціонованого доступу. Проаналізовано сервіс захисту та запропоновано структурну схему, алгоритм його роботи та діаграму класів.

Ключові слова: несанкціонований доступ, Android.

The problem of protection of mobile computing devices from unauthorized access is considered. Analyzed the security service, the structural scheme, the algorithm of its work and the class diagram are proposed.

Keywords: unauthorized access, Android.

УДК 681.3, 004.728

Розглянуто проблему швидкодії існуючих мережних стеків протоколів. Проаналізовані засоби високошвидкісної обробки пакетів. Запропоновано архітектурну схему мережного стеку.

Ключові слова: мережний стек, мережний адаптер, DPDK.

The performance problem of network stacks currently implemented in operating systems. Analysis of frameworks for high-performance packet IO. An architectual diagram of the custom network stack.

Keywords: network stack, NIC, DPDK.

УДК 004.932

Розроблено систему перетворення напівтонових зображень в бінарні на апаратній платформі з відкритим кодом . Проаналізовано методи для перетворення зображень в бінарні. Проведено моделювання алгоритму бінаризації з використанням оператора Лапласа.

Ключові слова: Оператор Лапласа, перетворення зображень , бінаризація.

The system of the transformation of halftone images into binary on an open source hardware platform . Analyzed methods for converting images into binary . The simulation of the binarization algorithm using the Laplace operator.

Keywords: Laplace operator, image transformation, binaryization

УДК 656.02, 004.021

Розглянуто проблему динамічного формування маршрутів під час додавання нових пунктів призначення для агентів служби доставки. Запропоновано вирішення даної проблеми у вигляді алгоритму і розглянуто структурне рішення програмної системи з його використанням.

Ключові слова: задача комівояжера, R-дерево, динамічне формування маршрутів

Considered a problem of dynamic route formation during the addition of new destination points for agents of the delivery service. Proposed algorithmic solution of this problem and considered structural solution of the software system.

Keywords: travelling salesman problem, R-tree, dynamic route formation

УДК 004.932

Розглянуто та досліджено алгоритм визначення координат 2D фігури на зображенні, та застосовано даний алгоритм для програмної реалізації комп’ютерної системи визначення координат об’єкта на зображенні.

Ключові слова: алгоритм визначення координат, комп’ютерна системи визначення координат об’єкта на зображенні.

An algorithm for determining the coordinates of a 2D figure on an image is considered and applied, and this algorithm is used for the program realization of a computer system for determining the coordinates of an object in an image.

Keywords: algorithm for determining the coordinates, computer system for determining the coordinates of the object in the image

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему у створенні програмної системи обліку робочого часу працівників. Проаналізовані способи та методи вирішення даної проблеми. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: облік робочого часу, програмна система.

The problem with the regular system of the regions of the robot hour of prazovniki is rosy. The proanalizovany method vyta virishennya danoyї problems. The structural scheme of the systems, the algorithm of the roboti dagramu klassiv

Keywords: data mining, association rules.

УДК 004.38

Розглянуто проблему вимірювання товщини матеріалу за допомогою ультразвуку. Проаналізовано наявні на сьогоднішній день аналоги даної системи. Запропоновано структурну схему системи та алгоритм її роботи.

Ключові слова: ультразвукове вимірювання, кіберфізичні системи.

Considered the problem of measuring the thickness of the material with the ultrasound. Analyzed present analogues of such system. The structural scheme of the system and algorithm of its work.

Keywords: ultrasonic measurement, cyberphysical systems.

УДК 004.056.5

Розглянуто проблему криптографічного захисту Bluetooth каналу зв'язку. Описано спосіб шифрування пакетів, що передаються між пристроями. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: Шифрування, iOS, Bluetooth, автентифікація

Overview of problems with cryptography protection of Bluetooth communication channel. Overview of ways to encrypt packets, sent between the devices. Developed architecture of the system, algorithm and class diagrams.

Keywords: Cypher, iOS, Bluetooth, authentification.

УДК 004.056, 004.514

Розглянуто проблему стеганографічного захисту даних на основі покращеного методу Дармстедтера-Делейгла-Квісквотера-Макка. Проаналізовано способи стеганографічного захисту. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: стеганографія, приховування даних.

Steganography data security analysis based on Darmstaedter-Delaigle-Quisquater-Macq algorithm. Analyzed means of steganography data security. Structural scheme of the system, algorithm of work and class diagram.

Keywords: steganography, data hiding.

УДК 004.9, 004.45

Розроблено захищений інтернет-сервіс збору та відображення даних обліку електроенергії. Порівняно інтернет-сервіс з аналогами. Запропоновано структурну схему інтернет сервісу, алгоритм роботи та діаграму класів.

Ключові слова: показники лічильника, електроенергія

Internet service for electricity consumption accounting is developed. Comparative online service with analogues. The proposed block diagram of the Internet service, algorithm of work and class diagrams is offered.

Keywords: metric indicators, electric power

УДК 004.02, 004.4

Розглянуто проблему визначення місцезнаходження абонентів мобільного зв’язку. Запропоновано структурну схему системи визначення та відображення місцезнаходження абонентів мобільного зв’язку за даними GSM-мережі, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: мобільний зв’язок, геолокація, GSM.

In this article the problem of user location detection in mobile network was reviewed. Structural scheme of system of detection and displaying user location that depends on data from GSM network, algorithm of its work and class diagram were designed.

Keywords: mobile communication, geolocation, GSM.

УДК 004.93.1

Розглянуто проблему ідентифікації об’єктів у відеозображеннях в умовах обмежених обчислювальних ресурсів на платформі ARM. Проаналізовані способи пошуку та ідентифікації об’єктів. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: комп’ютерний зір, ідентифікація об’єктів

The problem of identifying objects in video in conditions of limited computing resources on the ARM platform is considered. Analyzed ways to find and identificate objects. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: computer vision, object identification

УДК 004.9, 004.45

Розроблено мобільний інтернет-сервіс планування і контролю виконання маршрутних завдань. Порівняно інтернет-сервіс з аналогами. Запропоновано структурну схему інтернет сервісу, алгоритм роботи та діаграму класів.

Ключові слова: планування та контроль, маршрутні завдання.

The mobile Internet service of planning and monitoring of execution of route tasks is developed. Comparative Internet service with analogues. The block diagram of the Internet service, the algorithm of work and the class diagram.

Keywords: planning and control, route tasks.

УДК 004.738.52, 004.8

Розглянуто проблему доступу до оперативних новин та їх інформативності. Проаналізовані способи створення ефективних механізмів пошуку та збору новин. Запропоновано структурну схему сервісу та алгоритм його роботи.

Ключові слова: інтернет сервіс новин, геолокація, нейронна мережа.

Overview of problems with fast access to breaking news and their informativeness . Overview of ways of implementing effective mechanisms of searching and collecting news. Developed an architecture of the the service and an algorithm of it’s work.

Keywords: news internet service, geolocation, neural network.

УДК 681.3

Розглянуто питання забезпечення роботи інтернет-сервісу на комп’ютерній платформі Raspberry Pi 3 та тестування параметрів його роботи. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: інтернет-сервіс, мікрокомп’ютер.

The question of providing working web-service on a Raspberry Pi 3 computer platform and testing his parameters. Structural scheme of system, algorithm of it work and diagram of classes are proposed.

Keywords: web service, microcomputer.