2013. Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж

Матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини

Спеціальність 8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі"

УДК 681.31

В.Я. Пуйда, І.О.Алілуйко. Веб сервіс глобальної інформаційної мережі.

V.Ya.Puida, І.О.Aliluiko. Web service of global informational network.

Досліджено систему обробки текстових повідомлень, яка включає у себе аналіз настроїв тексту та на базі досліджень розроблено веб сервіс глобальної інформаційної мережі. На основі отриманих даних сервіс вирішує чи оповіщати людину про наявність повідомлення, яке має задані критерії, чи вважати його допустимим. Система також має можливість до навчання.

Ключові слова: природна мова, семантичний аналіз, синтез мови, аналіз настрою.

Developed and researched system message service, which includes text and sentiment analysis based on the data, the system decides whether to inform people about the presence of a message that has set the criteria or consider the communication admissible. The system also has the ability to The workshop.

Keywords: natural language, semantic analysis, speech synthesis, analysis mood.

УДК 681.31

Чіп Р.І., В.Я. Пуйда. Методи та засоби вимірювання витоку газу.

Chip R.I., V.Ya. Puida. Methods and measurement means of gas leaks.

Розглянуто і проаналізовано основні методи вимірювання витоку газу, а також пристрої побудовані на основі цих методів. Виявлено основні переваги та недоліки вже існуючих систем виявлення витоків газу. Розроблені методи удосконалення цих систем, шляхом застосуванням нових видів датчиків, мікроконтролерів та сучасного програмного забезпечення.

Ключові слова: газоаналізатор, електрохімічний метод, термостатичний метод, фото колориметричний метод, похибка.

Considered and analyzed the main methods of gas leaks detect and devices are based on these methods. The basic advantages and disadvantages of existing systems to detect gas leaks. Methods for improving these systems through the use of new types of sensors, microcontrollers and advanced software.

Keywords: gas leaks, electrochemical method, thermostatic method, photo colorimetric method, error.

УДК 681.31

В.А. Голембо, І.М. Ціник. Комп'ютерна система збору та аналізу даних про виробничі процеси на основі 1с підприємство.

V.A. Holembo, І.M. Tsinyk. Computer systems of data collection and analysis on production processes based on 1C Enterprise.

Розроблена нова конфігурація збору та аналізу даних про виробничі процеси підприємства, яка забезпечує виконання всіх основних бізнес-процесів а також допомагає виконувати функцію аналізу роботи працівників всіх підрозділів використовуючи статистику діяльності кожної штатної одиниці.

Ключові слова: інтелектуальна система, штучний інтелект, віртуальний агент, статистика діяльності.

We have developed a new configuration of data collection and analysis of business processes of the enterprise, which provides that all key business processes and helps to serve as a staff analysis of all divisions using statistics of each standard unit.

Keywords: intelligent systems, artificial intelligence, virtual agent, activity statistics.

УДК 681.31

Я.С. Парамуд, Т.Ю. Дирів. Комп'ютеризована система управління доступом до підприємства.

Ya.S. Paramud, T.Yu. Dyriv. Computerized system of controlling access to enterprise.

Досліджено особливості побудови комп'ютеризованих систем управління доступом до підприємства (КСУДП). Запропоновано біометричний метод підвищення рівня конфіденційності КСУДП. Розглянуто особливості побудови такої КСУДП.

Ключові слова: система управління доступом, рівень конфіденційності, біометрія.

Peculiarities of constructing computerized systems control access to enterprise (CSCAE). A biometric method for improving Privacy CSCAE. Aspects of construction such CSCAE.

Keywords: access control, level of privacy, biometrics.

УДК 681.31

О.Р. Гарматюк, Ю.В. Морозов. Мобільний клієнт комп'ютерної навігаційної системи.

О.R. Harmatiuk, Yu.V. Моrоzоv. The mobile client of computer navigation system.

У статті розглядаються особливості та режими роботи сучасних мобільних клієнтів комп'ютерних навігаційних систем, їх характеристики, переваги та недоліки, основні проблеми та задачі, що виконуються.

Ключові слова: навігаційна система, клієнт, сервер, мобільний пристрій.

The article deals with the different ways and specifications of mobile clients for navigation systems, their characteristics, pros and cons, main problems and solved tasks.

Keywords: navigational system, client, server, mobile device.

УДК 681.31

М.В. Олексів, Т.С. Гресь. Апаратно-програмна підсистема виявлення та аналізу рухомих об'єктів.

М.V. Оleksiv, Т.S. Hres. Hardware and software subsystem Identification and analysis of moving objects.

Проаналізовано сучасні методи цифрової обробки зображень, що дають можливість виявляти та аналізувати рухомі об'єкти, що знаходяться в полі зору відеокамери. Визначено шляхи розробки інтелектуальної підсистеми виявлення і аналізу рухомих об'єктів на відеозображеннях, що може бути використана при розробці інтелектуальних охоронних систем та розроблено її структурну схему.

Ключові слова: охоронна система, відеоспостереження, цифрова обробка зображень, виявлення руху, розпізнавання образів.

Modern methods of digital processing of the images, allowing to reveal and analyze the moving objects being in sight of a video camera are analyzed. Ways of development of an intellectual subsystem of detection and the analysis of moving objects on the video image are defined, can be used when developing intellectual security systems and its block diagram is developed.

Keywords: security system, video surveillance, digital processing of images, detection of movement, recognition of images.

УДК 681.31

Р.О. Карпінець, Я.С. Парамуд. Аналіз і фільтрація електроокулограм у задачах розпізнавання рухів очей.

R.О. Karpinets, Ya.S. Paramud. Analysis and filtering of elektrooculohram In recognition tasks eye movements.

Робота присвячена рішенню задачі швидкого та коректного аналізу рухів очей користувача комп'ютера шляхом прийняття відбитого від зіниці інфрачервоного випромінювання та його подальшої обробки.

Ключові слова: аналіз, фільтрація, обробка даних, електроокулограма, очі, відображення, комплекс, керування.

The paper is devoted to the problems of solving the task of quick and correct user's eye movement analysis through the adoption of pupil reflected infrared radiation and its further processing.

Keywords: analysis, filtering, processing, electrooculogram, eyes, reflections, complex, control.

УДК 681.31

А.О. Ковригіна, Л.О. Березко. Засоби інтелектуального діагностування комп'ютерних мереж.

А.О. Kovryhina, L.О. Berezko. Means of intelligent diagnostic of computer networks.

Розроблено та досліджено засіб інтелектуального діагностування комп'ютерних мереж з використанням нейромережних експертів кластеризації, ідентифікації та прогнозування стану мережі, що забезпечить функціонування об'єкта діагностування в умовах неповноти інформації.

Ключові слова: інтелектуальне діагностування, нейромережний експерт, ідентифікація, кластеризація, прогнозування стану мережі.

Developed and explored means of intelligent diagnostic of computer networks using the neural network experts of clustering identification and forecasting of a network that will provide functioning of diagnostics object under incomplete information.

Keywords: intelligent diagnostics, neural network expert of identification, clustering, forecasting of the network state.

УДК 681.31

М.В Олексів, А.М.Кравець. Методи та засоби пришвидшення цифрової фільтрації зображень.

М.V. Oleksiv, А.М.Kravets. Methods and means of accelerate the digital images filtering.

Було оглянуто сучасні апаратно-програмні методи пришвидшення обробки інформації як центральним процесором так і за допомогою графічних процесорів. Досліджено найефективніші технології обробки інформації на графічних процесорах, що дозволяють обробляти великі потоки інформації в реальному часі.

Ключові слова: центральний процесор, графічний процесор, OpenCL, пришвидшення

The paper describes modern hardware and software methods of information acceleration with CPU and GPU. Also it presents the investigation of the most effective technologies of information processing on GPU, that allows processing plenty of information in real time.

Keywords: CPU, GPU, OpenCL, acceleration.

УДК 681.31

Н.Р. Кріль. Стеганографічний метод шифрування потоків даних за алгоритмом ЕльГамеля.

N.R. Kril. Steganographic method for encrypting data flow on algorithm ElGamal.

Було розглянуто метод шифрування та маскування інформації на основі алгоритму ЕльГамеля. Здійснено порівняння алгоритмів для стеганоканалів.

Ключові слова: стеганографія, стеганоканал, ElGamal.

It was the method of encryption and masking information based algorithm ElHamelya. Comparison of algorithms for stehano channels.

Keywords: steganography, Steg channel, ElGamal.

УДК 004.9

Ю.В. Морозов, В.С. Лісневський. Моделювання та дослідження клієнт-серверної системи "стаціонар лікарні".

Yu.V. Morozov, V.S. Lisnevskyi. Modeling and research of client-server system "full-time department hospital"

Побудовано та досліджено новий варіант реалізації клієнт-серверної системи для побудови автоматизованої програмної системи, спрямованої для автоматизації робочого процесу "Стаціонар лікарні". Розроблений варіант забезпечує швидку та надійну роботу системи, а також забезпечує мобільність та зручність клієнтської частини розробленої системи, дозволяє працювати їй в будь-якій операційній системі а також і на мобільних пристроях.

Ключові слова: Клієнт-серверна система, сервер, клієнт, автоматизовано програмна система.

We construct and investigate a new variant of client-server system for building automated software system, designed to automate the process of "full-time department hospital". Developed option provides a quick and reliable operation of the system and provides mobility and convenience for client part of the system, allows it to operate in any operating system, also on mobile devices.

Keywords: Client-server system, server, client, automated software system.

УДК 004.9

Ю.В. Морозов, В.В. Михайлишин. Тематична геоінформаційна система.

Yu.V. Morozov, V.V. Mykhailyshyn. Thematic of the geoinformational system.

Висвітлення основних можливостей і послуг при розробці геоінформаційних систем. Порівняння основних сервісів, які надаються користувачу для створення подібних систем та аналіз проблеми взаємодії клієнтської та серверної частини при роботі з картами.

Ключові слова: геопортал, картографічні сервіси, карта, геодані.

Coverage of the main features and services in the development of look like systems. Comparison basic services provided to the user to create thematic geoportal and consideration of the interaction of client and server side when working with maps.

Keywords: geoportal, cartographic services, map, geodata.

УДК 681.31

В.Г. Мошкін, Бачинський Р.В. Система резервного копіювання для процесора LEON3.

V.H. Moshkin, R.V. Bachynskyi. Backup system for processor LEON3.

Було розглянуто методи резервного копіювання даних. Розроблено модель системи резервного копіювання з підвищеною надійністю на базі SD карт пам'яті з технологією RAID. Проводились дослідження в середовищі Active-HDL 7.3.

Ключові слова: Leon3, резервне копіювання, Aeroflex Gaisler, Active-HDL 7.3.

High efficiency backup system. SD card backup storage with RAID technology. Research was conducted in an environment Active-HDL 7.3.

Keywords: Leon3, backup, RAID, Active-HDL 7.3.

УДК 004

Р.І. Михайлюк, О.І. Акимишин. Пристрій аналізу та обробки аналогового телевізійного сигналу.

R.I. Mykhailiuk, О.І. Akymyshyn. The device analysis and processing of analog television signal.

Під час виконання роботи було проаналізовано існуючі стандарти аналогового телебачення. Було зроблено висновки про можливі способи використання пристрою для обробки телевізійного сигналу. На основі проведеного аналізу обрано апаратну платформу для створення пристрою та обґрунтовано використання саме таких засобів.

Ключові слова: телебачення, PAL, NTSC, сепаратор синхроімпульсів, мікроконтролер.

The analysis of the existing standards of the analog television is being carried out. There were made the conclusions of possible use cases of the television signal processing device. Based on the analysis the hardware platform for device was chosen and substantiated this choice.

Keywords: television, PAL, NTSC, video sync separator, microcontroller.

УДК 681.31

А.В.Олійник, В.А. Голембо. Підвищення надійності збереження даних користувача у "хмарі".

А.V. Oliinyk, V.А. Holembo. Improving the reliability storage users in the "cloud".

Досліджено систему збереження даних користувача, яка складається з алгоритмів шифрування даних при збереженні та передачі, також систему захисту від втрати даних, що дозволяють вирішити поставлену задачу для користувачів, які хочуть захистити свої дані.

Ключові слова: хмарні обчислення, центр обробки даних, користувач.

Investigated system of saving user data, which consists of encryption algorithms, while maintaining and transmission, a system of protection against data loss that can solve the problem for users who want to protect their data.

Keywords: cloud computing, data center, user.

УДК 681.31

М.С. Патько, М.В. Олексів. Комп'ютерні засоби полегшення доступу до інформації незрячим.

М.S. Patko, М.V. Oleksiv. Computer tools facilitating access to information of the blind.

Розроблено пристрій, що дає змогу незрячим людям використовувати інформацію в електронному вигляді. Пристрій здатний перетворювати звичайний текст у шрифт Брайля. Інформація завантажується у пристрій через USB інтерфейс та підтримує 2 режими роботи - автоматичний та ручний.

A device that allows blind people to use the information in electronic form. The device is able to convert plain text into Braille. The information is loaded into the device via a USB interface and supports 2 modes - automatic and manual.

УДК 681.31

Б.І. Рутило, Л.О. Березко. Методи та засоби керування багатосерверною системою.

B.І. Rutylo, L.О. Berezko. Methods and means of the controlling many server system.

Розроблено систему за допомогою якої здійснюється обробка даних з багатьох серверів, кожен з яких надає певний сервіс. В результаті трансформації та змішування даних і представленні їх у іншому форматі, отримується цілковито новий сервіс, мета якого оптимізація роботи з соціальними мережами. Система може легко масштабуватись завдяки підходу до розробки, що базується на поєднанні мало зв'язаних модулів.

System which is developed, provides possibilities for process data from many servers, each one gives his service. In results of transformation and mix of data, and representation they in new format, system gives us new service. The main purpose of that system is optimization work process in social networks. The system cans easy growth up through using programming methodology, which based on weakly bound modules.

УДК 681.31

Р.С. Савуляк, А.М. Сало. Проектування та розробка програмного модуля захисту інформації інтернет-систем з елементами самонавчання.

R.S. Savuliak, А.М. Salo. Designing and development of the security module information of Internet systems with elements of self-learning.

Робота присвячена питанням дослідження методів та засобів забезпечення протидії відомим небезпекам та атакам у середовищі онлайн мережі Інтернет на програмні продукти. На основі досліджень спроектовано модуль безпеки, що має в собі певні елементи самонавчання у запобіганні атак і неправомірних дій.

Ключові слова: веб-безпека, модуль захисту, самонавчання.

Work devoted to the study of methods and means of countering known threats and attacks in the online environment of the Internet for software products. Based on studies designed security module, which has a specific self-learning elements in preventing attacks and wrecked action.

Keywords: website security, plug-in protection, self-learning.

УДК 681.31

Я.С. Парамуд, Р.І. Семеняк. Комп'ютерна система керування теплогенеруючою станцією.

Ya.S. Paramyud, R.І. Semeniak. Computer system control of the heating plant.

Досліджено задачі керування та опрацювання інформації, які покладаються на теплогенеруючі станції. Запропоновані апаратно-програмні засоби, які мінімізують людський фактор при реалізації задач керування теплогенеруючої станції.

Ключові слова: теплогенеруюча станція, керування, опрацювання інформації.

Researched the problem of managing and processing information that rely on thermal generating station. The proposed hardware-software tools that minimize human error control problems in the implementation of thermal generating stations.

Keywords: heating plant, handling, processing information.

УДК 681.31

О.Є. Сєрков, В.Я. Пуйда. Комп'ютерна система ідентифікації контурних відеозображень.

О.Ye. Sierkov, V.Ya. Puida. Computer system identification of contour video images.

Проаналізовано алгоритми ідентифікації контурів на відеозображеннях для апаратної реалізації оптимального з них. Описано проблеми і невирішені питання в області контурного аналізу зображень.

Ключові слова: аналіз зображення, ознака зображення, контур, край.

The analysis of algorithms for identifying contours on the video images for the hardware implementation of the optimal one. The problems and unresolved issues in the contour images analysis have described.

Keywords: image analysis, image feature, contour, edge.

УДК 681.31

Л.О. Березко, Т.М.Шийка. Метод формування електронного підпису в комп'ютерній мережі.

L.О. Berezko, Т.М. Shyika. Method of forming electronic signatures in the computer network.

Побудовано та досліджено метод формування цифрового підпису, що забезпечує захищеність документа від підробки, який базується на формалізації, а саме розкладі чисел.

Ключові слова: цифровий підпис, RSA, фаторизація чисел, ключ.

We constructed and studied method of forming digital signature that provides protection against forgery of document, based on formalization, namely the decomposition numbers.

Keywords: digital signature, RSA, the optimal route, factorization of numbers, key.

УДК 004.382

Шологон Ю.З., Глухов В.С. Операційний пристрій для роботи в полях Галуа.

Yu.Z. Sholohon, V.S. Hlukhov. Operating device for operation in Galois fields.

Було розглянуто алгоритми додавання, множення і знаходження оберненого елемента у полях Галуа. Здійснено порівняння апаратних та часових витрат під час виконання операцій над елементами полів Галуа GF(2m) на кристалі ПЛІС. Всі дослідження проводились у середовищі Xilinx ISE 9.2i

Ключові слова: поля Галуа GF(2m), обернений елемент, кристал ПЛІС, Xilinx ISE 9.2i

The algorithms of addition, multiplication and finding inverse element in the Galois fields are considered in his paper. Was done comparing the hardware and time required during operations over the elements GF (2m) on FPGA chip.

Keywords: Galois field GF(2m), inverse element, FPGA chip, Xilinx ISE 9.2i

УДК 004.382

О.З. Шологон, В.С. Глухов. Пристрій обробки елементів полів Галуа.

О.Z. Sholohon, V.S. Hlukhov. The device processing of element Galois fields.

Під час виконання роботи було проаналізовано алгоритми виконання операцій додавання, множення та ділення над елементами скінченних полів. На основі проведеного аналізу зроблено обґрунтований вибір алгоритмів для реалізації цих операцій мовою апаратних засобів VHDL. Для обраних алгоритмів розглянуто принципи побудови та наведено функціональні схеми вузлів, які їх реалізовують.

Ключові слова: поля Галуа, розширений алгоритм Евкліда, інверсний елемент.

The analysis of the algorithms of accomplishment of operations of additions, multiplication and division on the elements of the finite fields is being carried out. The substantiated selection of the algorithms for the realization of the above -mentioned operations is made on the basis of the conducted analysis using hardware language VHDL. For the particular algorithms, the principles of the mathematical construction are being considered.

Keywords: Galois fields, extended Euclid's algorithm, inverse element

УДК 681.31

Т.А. Скварко, Р.В. Бачинський. Клієнт-серверне рішення інформативного застосування з врахуванням місця знаходження мобільного клієнта.

Т.А. Skvarko, R.V. Bachynskyi. Client-server solutions informative application in view of location of the mobile client.

У статті розглядаються режими роботи клієнта інформаційної системи, його характеристики, способи зв'язку з зовнішніми сервісами, основні проблеми, методи відображення та задачі, що виконуються.

Ключові слова: інформаційна система, мобільний пристрій, клієнт, сервер.

The article deals with the different ways and specifications of mobile clients for information systems, their characteristics, way of connections, pros and cons, main problems and solved tasks.

Keywords: information system, mobile device, client, server.

УДК 681.31

В.А. Голембо, А.В. Сорохтей. Система автоматичного розпізнавання мовної інформації.

V.А. Holembo, А.V. Sorokhtei. The system of automatic recognition of speech information.

Побудовано та досліджено новий базовий варіант моделі процесу автоматичного розпізнавання мовної інформації. Система складається з окремих модулів, які дозволяють виділяти окремі слова з звукового потоку, які в свою чергу розділяються на фонеми.

Ключові слова: математична модель, фонема, сигнал.

We construct and study a new variant of the basic model of automatic recognition of speech information. The system consists of separate modules that allow you to highlight individual words from the audio stream, which in turn are divided into phonemes.

Keywords: mathematical model, phoneme, tone.

УДК 681.31

Р.І. Телішевський, Д.Б. Куриляк. Автономна інтелектуальна система управління комп'ютерною мережею.

R.І. Telishevskyi, D.B. Kureliak. Autonomous intelligent control system of the computer networks.

Було розглянуто концепцію автономних комп'ютерних систем, а також причини потреби і виникнення цих систем. Також розглянуто ключові алгорити накопичення знань для керування автономного керування системою, а саме побудова дерева прийняття рішень.

Ключові слова: автономні комп'ютерні системи, дерева прийняття рішень.

It considers the concept of autonomous computer systems as well as reason needs and developing these systems. Also the key algorithm accumulation of knowledge to control the autonomous control system, namely the construction of decision tree.

Keywords: Autonomic Computing, Decision tree learning

УДК 681.31

М.І. Тітко, Р.В. Бачинський. Система дублювання роботи процесора Leon3.

М.І. Titko, R.V. Bachynskyi. Backup system of the processor LEON3.

Було розглянуто методи підвищення надійності комп'ютерних систем. Розроблено модель системи дублювання роботи процесора Leon3. Проводились дослідження в середовищі Active-HDL 7.3.

Ключові слова: Leon3, резервування, Grlib, Active-HDL 7.3.

Methods for improving the reliability of computer systems. The model of the processor Leon3 duplication. Research was conducted in an environment Active-HDL 7.3.

Keywords: Leon3, reservation, Grlib, Active-HDL 7.3.

УДК 681.31

І.В. Васік, Р.А. Наконечний. Дослідження методів та засобів нанесення цифрових підписів на зображення.

І.V. Vasik, R.А. Nakonechnyi. Research methods and means of application for digital signature on image.

Робота присвячена питанням дослідження методів та засобів нанесення цифрових підписів на зображення. Проаналізовані методи перетворення даних при нанесенні цифрових підписів. За результатами досліджень розроблений алгоритм та програма нанесення цифрового підпису у вейвлет області.

Ключові слова: цифровий підпис, вейвлет область, водяний знак, дослідження, зображення.

Work devoted to the study of methods and means of applying digital signatures on images. The methods of converting data when applying digital signatures. The research developed algorithm and software application digital signatures in wavelet region.

Keywords: digital signature, wavelet area, the watermark, research, images.

УДК 681.31

М.І. Зеленін, В.Я. Пуйда. Методи та засоби покращення якості зображень на відеотерміналах.

М.І. Zelenin, V.Ya. Puida. Method and means for improving the quality of images on a videoterminals.

Здійснено аналіз та дослідження алгоритмів фільтрації зображень і обрано найбільш оптимальний для подальшої апаратної реалізації. Здійснено порівняння результату роботи реалізованого алгоритму для зображень з різними рівнями шуму.

Ключові слова: обробка зображень, сигнальний процесор, шум.

Image filtering algorithms have been analyzed and explored. And the most optimal algorithm has been chosen for the hardware realization. The results of realized algorithm have been compared for videos with different levels of noise.

Keywords: image processing, signal processor, noise.

Спеціальність 8.05010202 "Системне програмування"

УДК 004

В.І. Артим, О.І. Акимишин. Система балансування навантаження в програмно-конфігурованих мережах.

V.I. Artym, O.I. Akymyshyn. System load balancing in software of configurable networks.

Розглянуто проблему автоматичного балансування навантаження в програмно-конфігурованих мережах, проаналізовано засоби які надає протокол управління Openfolw та розглянуто структурну схему роботи система балансування навантаження в мережі.

Ключові слова: балансування навантаження, Spanning Tree Protocol, Openflow.

The problem of automatic load balancing in software defined networks was described in this work analysis the management protocol Openfolw provided and a block diagram of a system for load balancing in the network was created.

Keywords: балансування навантаження, Spanning Tree Protocol, Openflow.

УДК 681.31

А.О. Белявський, О.Ю. Бочкарьов. Метод балансування обчислювального навантаження на сервер системи автоматизації роботи служби підтримки підприємства.

А.О. Beliavskyi, O.Yu. Bochkarov. Method for balancing computational load on the servers automation systems work of the support service enterprise.

В даній роботі запропоновано метод динамічного балансування навантаження на сервер, що на основі повідомлень від серверів формує їхню доступну підмножину, і розподіляє навантаження на неї. При цьому алгоритм не виконує централізованого опитування стану серверів.

Ключові слова: балансування обчислень, циклічна черга, планування.

The report describes dynamic load balancing algorithm, which is based on the message passing between scheduler and server farm, so the round-robin queue is always up to date.

Keywords: load balancing, round robin planning.

УДК 004

А.М. Червак, О.І. Акимишин. Методи розпаралелення алгоритмів обробки зображень на платформі AMD Radeon за допомогою програмної технології OpenCL.

А.M. Chervak, O.I. Akymyshyn. Methods of parallelization algorithms for image processing platform by using AMD Radeon OpenCL of program technology.

Обробка цифрових зображень з метою їх покращення або надання різних ефектів завжди є актуальною темою. Проте такі операції є досить вимогливими до апаратних ресурсів комп`ютера і при виконанні на одному процесорі (в один потік), навіть на потужних машинах, може займати багато час. У даній дипломній роботі було розроблено, програмну систему для паралельної обробки графічних зображень з використанням потужностей графічного процесора (GPU), та програмної технології OpenCL.

Ключові слова: графічний процесор, обробка, фільтрація, OpenCL, AMDRadeon.

Processing of digital images with the purpose of improving or providing different effects are always a hot topic. However, these operations are very demanding of hard ware resources the computer and the performance on a singleprocessor (onethread), even on power ful machines, may take a longtime. In this work was designeds of tware system for parallel processing of images using the power of the GPU (GPU), and software technology OpenCL.

Keywords: graphics processor, processing, filtration, OpenCL, AMD Radeon.

УДК 681.31

В.О. Дикун, В.Т. Кремінь. Система аналізу результатів моніторингу ЛКМ з функціями рекомендаційного сервісу.

V.O. Dykun, V.T. Kremin. System analysis of the monitoring results of LCN functions of recommendation service.

Дана доповідь присвячена розгляду можливих методів вирішення проблем , що виникають у роботі сучасних комп'ютерних мереж , а також можливим способам оптимізації роботи комп'ютерної мережі з урахуванням різноманітних факторів (завантаженості, пріоритезації пакетів, топології та пропускній здатності каналів зв'язку).

Ключові слова: завантаженість, топологія, пріоритезація, канал зв'язку, рекомендаційний сервіс.

This report is devoted to consideration of a number of possible methods for solving problems arising in the modern computer networks as well as possible ways to optimize a computer network taking into account various factors (congestion, packet prioritization, topology and bandwidth).

Keywords: workload, topology, prioritization, communication channel, advisory service.

УДК 681.31

А.І. Федунів, В.А. Голембо. Проблема управління режимами роботи прикладних програм на основі вподобань користувача.

А.І. Feduniv, V.A. Holembo. The problem of control operating modes application programs based on user preferences.

Робота присвячена питанням розв'язання задачі управління режимами роботи прикладних програм на основі вподобань користувача.

Ключові слова: адаптивна система, моніторинг, прийняття рішень, режими роботи.

Work devoted to solving the problem of control modes applications based on user preferences.

Keywords: self-adaptive software, monitoring, decision-making, modes

УДК 681.31

Ю.М. Габа, Є.Я. Ваврук. Проблема розробки універсальної клієнт-серверної платформи за допомогою технології ASP.NET.

Yu.M. Haba, Ye.Ya. Vavruk. The problem of developing a universal client-server platform by using ASP.NET technology.

Архітектура клієнт-сервер - домінуюча концепція у створенні розподілених мережевих додатків, що передбачає взаємодію та обмін даними між ними. Саме на цій архітектурі базуються більшість веборієнтованих і мережевих комп'ютерних систем. Стрімкий розвиток таких систем сприяє широкому поширенню цієї архітектури, а також динамічній розробці технологій для її підтримки. Зокрема, спостерігаємо тенденцію розробки клієнт-серверних систем з функціонально обмеженими протоколами передачі даних для забезпечення ефективної роботи конкретних мережевих сервісів. Для подолання цієї проблеми запропоновано створити універсальну клієнт-серверну платформу з своїм протоколом передачі даних, який замінить більшість протоколів, використовуваних в даний час.

Ключові слова: універсальна клієнт-серверна платформа, технологія ASP.NET.

Client-server architecture - the dominant concept in the creation of distributed networking applications, involving interaction and exchange of data between them. It is based on this architecture veb oriyentovanyh most computer systems and network. The rapid development of these systems contributes to the wide dissemination of this architecture and the dynamic development of technologies to support it. In particular, the observed trend of the development of client-server systems with functionally limited data transfer protocols to ensure the efficient operation of specific network services. To overcome this problem, proposed a universal client-server platform with its data transfer protocols, which will replace most of the protocols used at present.

Keywords: universal platform client-server, technology ASP.NET.

УДК 681.31

О.Ф. Галай, Є.Я. Ваврук. Розпізнавання рукописних цифр на базі згорткових нейронних мереж з використанням графічного прискорювача.

О.F. Halai, Ye.Ya. Vavruk. Recognition of handwritten numbers based on convolutional neural networks with using of graphics accelerator.

В даній доповіді буде розглянуто застосування згорткових нейронних мереж для розпізнавання рукописних цифр. Описана можливість прискорення нейронної мережі з використанням фреймворку OpenCL для реалізації паралельних обчислень.

Ключові слова: згорткова нейронна мережа, GPU, OpenCL, паралельні обчислення.

The applying of the convolutional neural networks for recognizing of handwritten numbers was considered. The capability accelerate neural network via OpenCL technology for implementation of parallel computation was discribed.

Keywords:Convolutional neural network, GPU, OpenCL parallel computation.

УДК 681.31

Д.І. Герасименко, В.Я. Пуйда. Проблема розробки та реалізації методів виявлення візуальних об'єктів на платформі ADSP-BF533.

D.І. Herasymenko, V.Ya. Puida. The problem of development and implementation of methods for detecting visual objects on the platform of ADSP-BF533.

Класичною задачею комп'ютерного зору є визначення того, чи містить зображення деякий характерний об'єкт. Дана задача легко вирішується людиною, проте в системах комп'ютерного зору прийнятна достовірність розпізнавання досягається лише в загальному випадку. Для розробки системи виявлення візуальних об'єктів, запропоновано новий алгоритм, який базується на методі пошуку за кольором моделі тон - насиченість - значення (hue - saturation - value, HSV) та методі Віоли-Джонса (Viola-Jones). В роботі запропоновано структурну схему системи виявлення візуальних об'єктів на платформі ADSP-BF533.

Ключові слова: виявлення об'єктів, модель HSV, метод Віоли-Джонса

Classical problems of computer vision is to determine whether an image contains a typical object. Human easily solves this problem, but computer vision systems in acceptable recognition accuracy achieved only in a general way. To develop a system for detecting visual objects, a new algorithm based on the method of finding the color hue - saturation - value (HSV) method of Viola and Jones. The paper presents a block diagram of the detection of visual objects on the platform of ADSP-BF533.

Keywords: object detection, model HSV, method Viola-Jones

УДК 681.31

М.П. Гладківський, А.Я. Сало. Проблема розробки програмного забезпечення системи кліматичного контролю розумного дому (smart home).

М.P. Hladkivskyi, A.Ya. Salo. The problem of developing software systems the climate control smart home.

В даній доповіді розглянуто проблеми побудови програмного забезпечення системи кліматичного контролю розумного дому. Розглянуто варіанти вирішення таких проблем. Запропоновано декілька варіантів, які сприяють розвитку при побудові програмного і апаратного забезпечення.

Ключові слова: "Розумний дім", система кліматичного контролю.

This report deals with the problem of building climate control software of smart home system. It was considered solutions to these problems and suggested some of technologies that contribute to the construction of the system.

Keywords: "Smart home", system of climate control

УДК 681.31

Ю.З. Харітон, Є.Я. Ваврук. Система стиску кольорових зображень з пошуком найкращої конфігурації параметрів на основі дискретного хвилькового перетворення.

Yu.Z. Khariton, Ye.Ya. Vavruk. The system of compression of color images with the search best configuration parameters based on the discrete wavelet transform.

В даній роботі проведено дослідження методів пошуку найкращої конфігурації параметрів стиску кольорових зображень з допомогою дискретних хвилькових перетворень. Розглянуто основні методи оцінки ефективності використання різних видів дискретних хвилькових перетворень при стиску цифрових зображень.

Ключові слова: дискретне хвилькове перетворення, стиск зображень, ефективність стиску, пошук оптимальної конфігурації параметрів для стиску.

In this paper we study methods of the best configuration parameters searching for color images compression using discrete wavelet transforms. The basic methods of effectiveness evaluating of different types of discrete wavelet transformations compression of digital images.

Keywords: discrete wavelet transform, image compression, compression efficiency, search of optimal configuration parameters for compression.

УДК 681.31

О.Я. Кіс, В.Т. Кремінь. Клієнт-серверна система збору та аналізу відеозображень на основі програмної технології OpenCV.

О.Ya. Kis, V.T. Kremin. The client-server system collection and analysis of video images based on of program technology OpenCV.

Метою даної доповіді є визначення проблем аналізу відео зображення та організації клієнт-серверної системи для синхронізації/зберігання даних на сервері. Розглянута технологія для обробки зображення OpenCV. Результатом роботи є клієнт-серверна система: клієнт - збирає і обробляє відео з камери ( камер ), і надсилає дані аналізу на сервер; сервер - зберігає дані, також надає можливість адміністратору подивитись статистику по кожній з камер.

Ключові слова: OpenCV, клієнт-сервер, відеоаналіз, XML.

The purpose of this article is identification of problems analyzing video, and client-server system organization for synchronize data between client and server. In this article was reviewed video analyze method OpenCV technology. The result of work is client-server system: client - collect and process video from camera (cameras), an sends this data to server; server - store data, also give opportunity for administrator to view statistics for each camera.

Keywords: OpenCV, клієнт-сервер, відеоаналіз, XML.

УДК 681.31

Б.М. Клічук, В.Т. Кремінь. Управління інформаційними сервісами за допомогою персонального програмного агента в режимі віртуального співбесідника.

B.М. Klichuk, V.T. Kremin. Management information services using a personal software agent in the mode of virtual interlocutor.

В даній роботі проведено дослідження технологій штучного інтелекту, що розвиваються у сфері імітації реального спілкування людини та комп'ютера, взаємодії людини з програмою за допомогою людської мови. Розглянуто проблему створення системи, яка би діяла в інтересах людини, надавала сервісну інформацію, враховуючи індивідуальні особливості користувача, а також інтелектуально застосовуючи отриманий від спілкування досвід.

Ключові слова: Персональний програмний агент, штучний інтелект, інтелектуальний агент, персональний порадник, віртуальний співбесідник, чаттер-бот.

In this paper artificial intelligence technologies are researched, which are developed in area of computer and human communication, in area of intelligent programs science and natural language. The paper investigates the problem of creating such a system, that would be useful for a user by providing an information, native for humans and some informational service, but taking to account personal user's preferences, mood and conversation experience.

Keywords: Personal program agent, artificial intelligence, intelligent agent, personal adviser, virtual interlocutor, chatter-bot.

УДК 681.31

Т.Б. Коберник, В.А. Голембо. Клієнт-сeрверна система дистанційного навчання з адаптивними користувацькими сервісами.

Т.B.Kobernyk, V.A. Holembo. Client-server system adaptive learning with Custom Service.

Досліджено та розроблено системою дистанційного навчання, що адаптується за різними параметрами під конкретного учасника навчального процесу для підвищення ефективності навчання і вирішення проблеми мотивації у некласичних системах освіти.

Ключові слова: дистанційне навчання, адаптивність, мотивація у навчанні, самоосвіта.

Researched and developed a distance learning system that adapts to the various parameters for specific training participants to improve learning and problem motivation nonclassical systems of education.

Keywords: distance learning, adaptability, motivation in learning, self-education.

УДК 681.31

О.В. Ковальчук, Г.В. Кицун. Платформа програмного управління сенсорною системою мобільного робота.

О.V. Kovalchuk, H.V. Kytsun. The platform management of software sensory System of Mobile Robot.

В даній роботі розглянуто платформа програмного управління сенсорною системою мобільного робота МРК. Описано розробку алгоритму роботи платформи програмного управління сенсорної системи мобільного робота.

Ключові слова: Платформа програмного управління, сенсорна система, мобільний робот.

In the present work the software management platform sensor system for mobile robot MRK. We describe the design of the algorithm of management software platform of mobile robot sensor system.

Keywords: Platform software management, sensor system, a mobile robot.

УДК 004

О.І. Кравченко, О.І. Акимишин. Модифікація адаптивного алгоритму масштабування растрових зображень.

О.І. Kravchenko, O.I. Akymyshyn. The modification an adaptive algorithm of scaling bitmap images.

У межах даної роботи розглядається модифікація алгоритму адаптивного масштабування растрових зображень. Модифікований алгоритм дозволяє збільшити швидкодію обробки зображення за допомогою внесення змін у базову стратегію що і показано у роботі.

Ключові слова: растрова графіка, адаптивний алгоритм масштабування, алгоритм Seam Carving, енергетична функція.

This document highlights the details of the scaling bitmap by using adaptive algorithm. Modified algorythm allows user to get the same result in less time. Speed was achieved in a credit of changing base scale strategy.

Keywords: raster graphics, an adaptive scaling algorithm, algorithm Seam Carving, energy function.

УДК 681.31

А.Я. Кубрак, Л.Б. Гнатів. Проблема побудови електронної системи оплати квитків на основі клієнт-серверної архітектури.

А.Ya. Kubrak, L.B. Hnativ. the problem of building electronic payment system based on client-server architecture.

В даній доповіді розглянуто проблеми побудови електронної системи оплати на основі клієнт-серверної архітектури. Розглянуто варіанти вирішення таких проблем. Запропоновано декілька варіантів, які сприяють розвитку при побудові системи оплати квитків.

Ключові слова: Клієнт-серверна архітектура, електронна комерція, електронний квиток.

The present report deals with the problem of building electronic payment system based on client-server architecture. It was considered solutions to these problems. It was suggested some of innovative technologies that contribute to the construction of the system of payment of tickets.

Keywords: Client-server architecture, e-commerce, e-ticket.

УДК 681.31

Б.Р. Малець, В.С. Мархивка. Інтернет-сервіс реєстрації користувачів VoIP-системи Ooma з підтримкою технології хмарних обчислень.

B.R. Malets, V.S. Markhyvka. Internet-service user registration system of Ooma VoIP-with support of technology cloud computing.

У даній науковій доповіді вирішується проблема проектування та рефакторнгу складних веб-сервісів на прикладі системи налаштування VoIP-пристрою. Із зміною та розвитком сучасних веб-технологій з'являється необхідність у розширенні інуючих та проектуванні нових систем для забезпечення більшої стабільності і ефективності роботи.

Ключові слова: веб-сервіси, дизайн-паттерни, проектування, оптимізація,масштабування.

In this research report solves the problem of designing and refactoring complex web services on the example of VoIP-setting device. With the change and development of modern web technologies there is a need to expand existed systems and designing a new systems to provide greater stability and performance.

Keywords: веб-сервіси, дизайн-паттерни, проектування, оптимізація, масштабування.

УДК 681.31

В.В. Мельничук, Р.А. Наконечний. Система адаптивного фільтрування та агрегації інформаційних потоків в глобальній комп'ютерній мережі.

V.V. Melnychuk, R.A. Nakonechnyi. Adaptive system filtering and aggregation of data flows in the global computer network.

Кількість інформації, як і її інтервал появи в сучасному інформаційному середовищі невгамовно зростає. Основною проблемою тут є те, що не вся ця інформація є необхідною та актуальною. Власне для вирішення проблеми відбору інформації запропоновано в даній системі. Нижче доступна структурна схема та алгоритм роботи, який базується на нейромережа.

Ключові слова: адаптація, агрегація, фільтрування, оптимізація, нейромережа, інформаційний потік.

Count of information, as interval of concluding, is abnormally growing nowadays. But not of all this information is actual and important, this is the main problem. Thus the solution for this kind of problem is described in this system. Structure scheme and working algorithm that based on neural network is attached below.

Keywords: adaptation, aggregation, filtering, optimization, neural network, information stream.

УДК 004

В.М. Москвяк, О.І. Акимишин. Система дистанційного керування автономним мобільним апаратом на основі мобільних обчислювальних пристроїв на платформі Android.

V.М. Moskviak, O.I. Akymyshyn. System of remote control of autonomous mobile device based on mobile computing devices on the Android platform.

Розглянуто проблему дистанційного керування автономними мобільними апаратами, проаналізовано службу розпізнавання рухів, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: Дистанційне керування, Андроїд, Акселерометр.

Autonomous mobile devices on remote control is always a hot topic. Currently, Android is the most available operating system for mobile phones. Android-powered devices are easily accessible and the code-openness allows use it widely.

Keywords: Remote Control, Android, Accelerometer.

УДК 681.31

Н.В. Михалкевич, Є.Я. Ваврук. Удосконалення стеганографічних методів на базі аналізу колірних моделей зображення.

N.V. Mykhalkevych, Ye.Ya. Vavruk. Improvement of the steganographic method based on the analysis of the color model of the image.

У статті проведено дослідження методів підвищення стійкості стеганографічного контейнера доатак під час його передачі каналами зв'язку. Визначено основні характеристики фіксованого контейнера, а саме растрового зображення. Проведено аналіз найпоширеніших колірних моделей зображення. Запропоновано метод округлення значень елементів зображення для модифікації молодшого біту в задачах стеганографічного захисту. Наведено результати дослідження для обґрунтування вибору колірної моделі зображення у разі підвищення стійкості стеганографічної системи.

Ключові слова: стеганографічна система, стеганоконтейнер, растрове зображення, колірна модель.

In the article has carried out a research methods to improve the stability of steganographic container up to attacks in the time of its transmission of the channels of communication. The main features fixed container was defined, namely a raster image. The analysis of the most common color models images was carried out. A method of rounding meanings elements image for modification low bit was offered. Put the results of the research to justify for the choice of a color model image with increasing stability of steganographic systems.

Keywords: steganographic systems, steganographic container, raster image, color model.

УДК 681.31

О.Є. Новосад, Д.Б. Куриляк. Підходи до побудови програмної платформи для організації роботи гео-контекстних інтернет-сервісів з використанням технології хмарних обчислень.

О.Ye. Novosad, D.B. Kureliak. Approaches to the construction of software platform for the organization of the geo-contextual Internet services using cloud computing technology.

Проблема надання гео-контекстних послуг на мобільних пристроях появилась не так давно, але вже має велику кількість рішень та готових прикладів використання. Недолік цих рішень в тому, що немає конкретної платформи, на якій можна було б розгортати власні гео-локаційні сервіси з використанням інтернету чи без нього. Така платформа повинна була б мати набір оцих готових рішень, а також вдосконалення, котрі б допомагали якомога гнучкіше організовувати роботу гео-контекстних інтернет-сервісів. Рішення для розробки такої програмної платформи запропоновано в роботі.

Ключові слова: платформа, програмне забезпечення, фреймворк, підходи для організації, мобільні обчислювальні пристрої, хмарні обчислення, гео-контекстні сервіси, інтернет-сервіси

The problem of location-based services in mobile computing devices appeared not so long ago, but already has a large number of founded solutions and examples. The disadvantage of these solutions is that there is no specific framework, which can be used to deploy your own geo-location services using the Internet or without it. Such a platform would like to have a set of these founded solutions and improvements that would help organize flexibly work of location-based Internet services. The decision to develop such a software framework is proposed in this document.

Keywords: platform, software, framework, organization approaches, mobile devices, cloud computing, location-based services, internet service.

УДК 681.31

А.І. Овчар, В.А. Голембо. Програмний сервіс моніторингу роботи програмного забезпечення мобільних обчислювальних пристроїв.

А.І. Оvchar, V.A. Holembo. Program monitoring service of the software operation of mobile computing devices.

Проблема використання ресурсів програмного забезпечення в мобільних обчислювальних пристроях постає все гостріше із збільшенням потужності самих пристроїв. Для моніторингу та роботи та оптимізації використання ресурсів програмного забезпечення запропоновано даний сервіс. Оптимізації проводиться на основі алгоритму Дерев прийняття рішень. В роботі запропоновано структурну схему програмного сервісу на мобільній платформі Android.

Ключові слова: Моніторинг, програмне забезпечення, оптимізація, мобільні обчислювальні пристрої, метод навчання дерев прийняття рішень.

The problem of using resources software in mobile computing devices face more acute with increasing power the devices. To monitor and optimize the use of resources and software offered this service. Optimization algorithm is based on a decision tree. The paper presents a block diagram of software services on the mobile platform Android.

Keywords: Monitoring, software, optimization, mobile computing devices, decision tree learning.

УДК 681.31

А.М. Полюк, А.Я. Сало. Автоматизована система комплексного тестування програмної платформи управління пристроями платної парковки.

А.М. Полюк, A.Ya. Salo. Automated system for complex testing device management a software platform paid parking.

Досліджено перспективи розвитку області автоматизованого тестування на базі скриптів і визначення можливих шляхів вдосконалення методів тестування. Проведено огляд сучасних існуючих рішень і автоматизованих систем тестування. Визначено проблеми реалізації конкретного завдання і запропоновано шлях їхнього вирішення.

Ключові слова: автоматизоване тестування, платформа розробки тестування, скрипти.

Analyzed script based automatic testing perspectives and possible ways for testing methods improvement. Overviewed up-to-date solutions and automatic testing systems. Specified problems of particular realization and proposed solutions for that problems.

Keywords: automatic testing, testing framework, script.

УДК 681.31

С.О. Попіль, О.Ю. Бочкарьов. Система управління програмними сервісами на основі протоколу NFC для мобільних обчислювальних пристроїв.

S.O. Popil, O.Yu. Bochkarov. System management software services based on NFC protocol for mobile computing devices.

Досліджено та розроблено систему управління програмними сервісами на основі протоколу NFC для мобільних обчислювальних для того, щоб життя людей стало простішим і зручнішим.

Ключові слова: програмний сервіс, протокол NFC, мобільний обчислювальний пристрій.

Researched and developed a system to control program services basic on NFC protocol for mobile devices, that will be help people life be more simple and comfortable.

Keywords: program service, NFC protocol, mobile device.

УДК 681.31

О.Я. Стасула, О.Ю. Бочкарьов. Методи управління посиланнями на інформаційні об'єкти в глобальній комп'ютерній мережі.

О.Ya. Stasula, O.Yu. Bochkarov. Methods for managing links to information objects on a global computer network.

В даному науковому дослідженні розглядається концепція адаптивних гіпермедіа. Розглядається структура та методи адаптивних систем, а також сфери застосування.

Ключові слова: гіпермедіа, адаптивні гіпермедіа, адаптивність, гіперпосилання, карта адаптацій.

In this research study examined the concept of adaptive hypermedia. The structure and methods for adaptive systems, and applications.

Keywords: hypermedia, adaptive hypermedia, adaptivity, hyperlinks, map of adaptivities.

УДК 681.31

С.О. Талашко, Г.В. Кицун. Інтернет сервіс побудови та аналізу схем соціальних зв'язків користувачів сервісів Facebook, Twitter та LinkedIn.

S.О. Talashko, H.V. Kytsun. Internet service construction and analysis of schemes of social connections friendly services Facebook, Twitter and LinkedIn.

Проблема побудови та аналізу схем соціальних зв'язків користувачів соціальних сервісів Facebook, Twitter та LinkedIn. Для вирішення поставленої задачі була розроблена "JLA-модель". Математичне обґрунтування вибору цієї моделі. Порівняння різних алгоритмів класифікації на основі "JLA-модель" за допомогою крос-валідації.

Ключові слова: інтернет, соціальні мережі, інтернет сервіс, побудова і аналіз схем, Facebook, Twitter, LinkedIn, JLA-модель.

The problem of constructing and analyzing patterns of social relations of users of social services Facebook, Twitter and LinkedIn. To solve this problem was developed "JLA-model." Mathematical justification for the choice of the model. Comparison of different classification algorithms based on "JLA-model" using cross-validation.

Keywords: Іnternet, social networks, cloud services, construction and analysis of circuits, Facebook, Twitter, LinkedIn, JLA-model.

УДК 681.31

Т.М. Триндяк, Я.С. Парамуд. Програмна фонова служба протоколювання операцій з файлами та безперервного резервного копіювання файлів на по-блоковому рівні у файловій системі платформи Microsoft Windows.

Т.М. Тryndiak, Ya.S. Paramud. Software service logging of file operations and continuous backup files on a per-block level file system Microsoft Windows platforms.

Розглянуто техніки ведення журналу операцій з файлами файлових систем (зокрема NTFS), в сутності їх можливостей відновлення власної робото-здатності у випадку пошкодження файлів. Виконано порівняння існуючих рішень резервного копіювання даних та наведено відмінність у порівнянні з розроблюваним рішенням технічного завдання. Розроблено рішення для неперервного захисту файлів (резервного копіювання реального часу) з можливістю налаштувань параметрів користувачем через графічний інтерфейс користувача.

Ключові слова: Резервне копіювання-реального часу, файлова система, системне програмування, драйвер ядра.

Considered techniques logging file operations in file systems (including NTFS), the essence of their ability to restore their own work-ability in case of file corruption. Comparison of existing solutions of data backup and differences compared with the developed solution specification. Developed by solution for continuous file protection (real-time backup) with parameter settings by the user through a graphical user interface.

Keywords: Резервне копіювання-реального часу, файлова система, системне програмування, драйвер ядра.

УДК 681.31

І.М. Жолубак, Д.Б. Куриляк. Інтернет сервіс збору та аналізу геоконтекстної інформації для користувачів мобільних обчислювальних пристроїв.

І.М. Zholubak, D.B. Kureliak. Internet service collection and analysis of location based contextual information for users of mobile computing devices.

Досліджено та розроблено інтернет сервіс збору та аналізу геоконтекстної інформації для користувачів мобільних обчислювальних пристроїв, щоб спростити та покращити життя користувачів.

Ключові слова: GPS, геоконтекстні сервіси, adaptive hypermedia.

Researched and developed a internet servis to analize location based information for user's of mobile calculation devises, that will be user's life better and simply.

Keywords: GPS, location based servises, adaptive hypermedia.