2016. Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж

Матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини

Спеціальність 8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі"

УДК 681.518

Розглянуто особливості нового клієнт-серверного фреймворка для розробки реактивних веб-додатків на основі JavaScript. Розглянуто структуру проекту, а також основні особливості роботи, переваги та недоліки даної технології.

Ключові слова:

The features of the new client-server framework for developing Web applications jet based on JavaScript. The structure of the project and of the main features, advantages and disadvantages of this technology.

Keywords:

УДК 681.518

Розроблено програмний модуль віддаленого моніторингу платіжних терміналів. Він надає такі можливості: перегляд стану терміналів та їх комплектуючих, перегляд всіх транзакцій, перегляд підозрілих транзакцій, блокування транзакцій. Для виявлення підозрілих на шахрайство транзакцій, був розроблений алгоритм пошуку, в основу якого покладено метод карт Кохонена.

Ключові слова: платіжні термінали, моніторинг.

Developed the remote monitoring software module for payment terminals. It provides the ability to: view the state of terminals and their accessories, review of all transactions, review of fraud transactions, block transactions. For detection fraud transactions I've developed search algorithm, which is based on the method of Kohonen maps.

Keywords: payment terminals, monitoring.

УДК

Проведено всебічний аналіз безпеки щодо зв’язку NFC. Безпека не обмежується певним застосуванням NFC, але вона використовує системні підходити до аналізу різних аспектів щоразу, коли інтерфейс NFC використовується. У статті перераховані загрози, які можуть бути застосовні до NFC, а також описано рішення для захисту від цих загроз. Все це дано в контексті наявних в даний час апаратних модулів NFC, NFC додатків і можливих майбутніх розробок NFC.

Ключові слова: система, безпека, зв’язок, передача даних, інтерфейс NFC.

This paper gives a comprehensive analysis of security with respect to NFC. It is not limited to a certain application of NFC, but it uses a systematic approach to analyze the various aspects of security whenever an NFC interface is used. The paper lists the threats, which are applicable to NFC, and describes solutions to protect against these threats. All of this is given in the context of currently available NFC hardware, NFCapplications and possible future developments of NFC.

Keywords: system, security, communications, data transfer, interface NFC.

УДК 681.518

Проаналізовано моделі, методи та засоби авторизації абонентів комп’ютерної мережі за біометричними даними. Виявлені недоліки та переваги наявних способів. Обрано актуальний метод авторизації та сформульовано завдання для подальшого дослідження у даній сфері.

Ключові слова: біометрична аутентифікація, захист інформації, комп’ютерна мережа, біометричні дані.

The article analyzes the models, methods, and means of authentication of computer network users with biometric data usage. Identified advantages and disadvantages of existing methods. Selected actual authorization method and formulated tasks for further research in this area.

Keywords: biometric authentication, data protection, computer network, biometric data.

УДК

Розглянуто модель побудови приватної безкабельної мережі на базі протоколу CAPWAP з розподілом мережі на рівень підключення та рівень управління. Запропоновано концепцію реалізації рівня управління на базі віртуального контролера точок доступу.

Ключові слова: безкабельна мережа, рівень підключення, рівень управління, CAPWAP, контролер безкабельних точок доступу.

The construction model of private wireless network based on CAPWAP protocol with network separation to connection and control planes is considered. The concept of control plane realization based on virtual controller of access points is proposed.

Keywords: wireless network, control plane, connection plane, CAPWAP, access points controller.

УДК 681.518

Розроблено програму для швидкого і портативного проведення дендрохронологічних досліджень за допомогою пристрою на базі ОС "Android". Для програмної реалізації обраної методології було вибране інструментальне середовище Android Studio 2.0. Проект написаний на обєктно-орієнтованій мові програмування, яка найкраще підходить для мобільних пристроїв на базі ОС "Android" – Java. Розроблено простий і зрозумілий інтерфейс, який дозволяє швидко і без зайвих зусиль задати всі необхідні для дослідження параметри.

Ключові слова: дендрохронологія, Android, Java, мобільний додаток.

The program for fast and portable dendrochronologycal conducting research with the device with OS "Android". For software implementation methodology chosen was selected tool environment - Android Studio 2.0. The project is written in object-oriented structured programming language that best fits mobile OS "Android" - Java. A simple and intuitive interface that lets you quickly and effortlessly set all necessary parameters for the research.

Keywords: dendrochronology, Android, Java, mobile application.

УДК

У статті розроблено концептуальні основи та засоби побудови системи керування рухом міського транспорту на мобільній платформі операційної системи Android. Основна ідея – засоби створення спеціалізованої активної карти з пошаровою організацією географічних даних на даній карті. Основною характеристикою такої системи є використання сервісів і процесів, які не залежать від основного додатка і виконують обробку даних у фоновому режимі. Обґрунтовано вибір середовища розробки для такої системи. Сформовано вимоги до архітектури системи, алгоритми її роботи, структури класів і методів та її користувацького інтерфейсу.

Ключові слова:

In this paper I have wanted to publish conceptual basis and methods for development of a system of traffic control the urban transport on the mobile platform Android. The main idea was to create a specialized map with active layers of geographic data organization on this map. The main characteristic is the use of application services and processes that do not depend on the main application and perform data processing in the background. The choice of development environment for this system, software system architecture and algorithms of its work, structure of classes and methods created its user interface.

Keywords:

УДК 681.518

В статті представлена кібер–фізична система автоматичного розпізнавання дорожніх знаків в реальному режимі часу. Обґрунтовано архітектуру і апаратні засоби для побудови та реалізації такої системи, а також запропоновано методи обробки та розпізнавання зображень для ефективної роботи системи в режимі реального часу. Наведено результати випробування розробленої системи розпізнавання дорожніх знаків та підтверджено її працездатність і конкурентну спроможність.

Ключові слова: кібер–фізична система розпізнавання дорожніх знаків, квантування кольорів.

In the article the cyber-physical system of automatic recognition of road signs in real time. Grounded architecture and hardware for building and implementing such a system, and the methods of processing and image recognition system to work effectively in real time. The results of testing the developed system of recognition of road signs and confirmed its performance and competitive ability.

Keywords: cyber-physical recognition system of road signs, color quantization.

УДК

Розроблено кіберфізичну систему моніторингу шкідливих речовин та температури у шахтах використовуючи різні давачі. Розглянуто основні елементи розробленої системи. Розроблено та описано алгоритм виконання задачі моніторингу.

Ключові слова: моніторинг, кіберфізична система, шкідливі речовини, температура, сенсори.

Developed a cyber-physical system monitoring of harmful substances and temperature in mines using various sensors. The main elements of the developed system. Developed and described the monitoring task algorithm.

Keywords: monitoring, cyber-physical system, harmful substances, temperature, sensors.

УДК 681.518

Розглянуто віртуалізацію на рівні операційної системи за допомогою технології лінукс контейнерів LXC обґрунтована потреба застосування цього підходу при побудові, управлінні та масштабуванні застосунків. Проведено порівняння такого підходу до віртуалізації з повною віртуалізацією. Запропоновано концепцію використання системи централізованого управління віртуалізацією на рівні операційної системи.

Ключові слова: віртуалізація, лінукс, контейнери, LXC, масштабування, повна віртуалізація.

Operating-system-level virtualization with the help of Linux Containers LXC technology justified the need to use this approach in constructing, managing and scaling applications. A comparison of this approach to virtualization with full virtualization. The concept of centralized management using operating-system-level virtualization.

Keywords: virtualization, Linux, containers, LXC, scaling, full virtualization.

УДК 681.518

Спроектовано спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу на базі перепрограмованої системи на кристалі PSoC для управління мобільним роботом та спостереження за об’єктами за допомогою відеоспостереження.

Ключові слова: спеціалізована система, управління, мобільним роботом, об’єктами, відеоспостереження.

Designed specialized system with microprocessor - based signal processing system reprogrammed on PSoC chip for mobile robot control and observation of objects by means of video surveillance.

Keywords: specialized system management, mobile robot , objects , videosurveillance.

УДК 007.5, 004.31, 681.51

Розроблено кіберфізичну систему безпеки «розумного будинку». Система забезпечує захист від проникнень, виявлення присутності в приміщенні, перевірка відкритості вікон та дверей, вмикання сигналізації та сповіщення користувачів в разі небезпеки та швидке реагування на аварійні ситуації. Безпровідний зв’язок між модулями та керування за допомогою мобільних пристроїв.

Ключові слова: кіберфізична система, «розумний будинок», безпека.

Developed cyber-physical security system for "smart home". The system provides protection against intrusions, detecting the presence in the room, checking the openness of windows and doors, turn on alarms and alerts users in an emergency and rapid response to emergencies. Wireless communication between the modules and managing mobile devices.

Keywords: cyber-physical system, "smart house", security.

УДК 681.518

Спроектовано кібер-фізичну спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу на базі перепрограмованої системи на кристалі PSoC для генерації випадкових незвідних поліномів.

Ключові слова: кібер-фізична система, поліном, атмосферний шум, генерація випадкових поліномів.

Designed by cyber-physical system of specialized microprocessor-based signal processing system reprogrammed on PSoC chip to generate random irreducible polynomials.

Keywords: cyber-physical system, billet, atmospheric noise, the generation of random polynomials.

УДК 621.517

Спроектовано кіберфізичну спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу на базі перепрограмованої системи на кристалі PSoC для управління мікро-кліматом рослин на основі таких параметрів середовища, як вологість ґрунту, та освітленість з використанням наноструктурованих давачів температури та вологості.

Ключові слова: кіберфізична система, управління, освітленість, вологість ґрунту.

Cyber-physical system of specialized microprocessor-based signal processing system on a chip reprogrammed PSoC to control micro-climate of plants based on environmental parameters such as UV lluminance and soil humidity using nanostructured sensors of lluminance and humidity.

Keywords: cyber-physical system management, lluminance, soil humidity.

УДК 004

В статті розглянуто питання розробки системи прогнозування фінансових показників для побудови передбачень у сфері продаж. Розглянуто основні методи, що будуть використовуватись для розробки даної системи, проаналізовано важливість даної системи для фінансового ринку.

Ключові слова: продажі, алгоритми побудови передбачення, машинне навчання.

The issue about developing of prescience of financial performance indicators system to build predictions in sales was examined in the article.The main methods that will be used to develop the system were surveied and the importance of the system for the financial market was analised.

Keywords: sales, prediction algorithms, machine learning.

УДК 681.518

Спроектовано кібер-фізичну систему на основі агентів, котрі навчені проходити лабіринти різноманітної складності, знаходити звідти вихід, також здійснювати пошук цілей в даному середовищі. І усе це в реальному часі з відповідною комунікацією між агентами та орієнтацією в просторі.

Ключові слова: кібер-фізична система, управління, лабіринт, агент.

Designed by cyber-physical system based on agents who are trained to take labyrinths of various complexity , to find out there are also searching purposes in this environment . And all this in real time with appropriate communication between agents and orientation in space.

Keywords: cyber-physical system, management, maze, agent.

УДК 681.518

Проаналізовано існуючі засоби доступу до систем нарахування стипендії. Виявлені недоліки та переваги наявних засобів. Обрано актуальний метод доступу та сформульовано завдання для подальшого дослідження у даній сфері.

Ключові слова: дистанційний доступ, комп’ютерна система, доступ до бази даних.

The existing means of access to the accrual of scholarship. Advantages and disadvantage available tools. Addressing current access method and formulated tasks for further research in this area.

Keywords: remote access, computer system, database access.

УДК 681.518

Спроектовано кібер-фізичну систему з мікропроцесорним керуванням на базі програмованої системи на кристалі - PSoC для управління трьохвісевою стабілізацією відеокамер, з можливістю автоматичного слідування за обраним об’єктом при допомозі технічного зору. Система керує підвісом для відеокамери, зміщення якого фіксуються гіроскопом та акселерометром і корегується за допомогою безколекторних двигунів.

Ключові слова: кібер-фізична система, відеокамера, гіроскоп, акселерометр, MEMS – технологія, підвіс, ШІМ – модуляція, технічний зір, OpenCV бібліотека.

There has been designed a cyber-physical system with microprocessing control on the base of the programmed system on the crystal - PSoC for 3-axis videocamera stabilization control with the possibility to automatically follow the chosen object with the help of technical vision. The system controls suspension of the videocamera, whose diversion is fixed by both gyroscope and accelerometer and corrected by the brushless engines.

Keywords: cyber-physical system, videocamera, gyroscope, accelerometer, MEMS technology, suspension, PWM, technical vision, OpenCV library.

УДК 681.518

Стаття присвячена аналізу сучасних використовуваних систем моніторингу рухомих об’єктів у процесі перевезення, ефективності управління відповідно інформаційними потоками. Досліджені передумови та наслідки застосування сучасних інноваційних інформаційних технологій у сфері транспортного обслуговування, зокрема таких інформаційно-комунікаційних засобів, як трекінг.

Ключові слова: логістичний сервіс, трекінг, оптимізація інформаційного потоку, інформаційна інфраструктура, інформаційно-комунікаційні засоби, транспортне обслуговування.

The article analyzes the current systems used monitoring moving objects in the transport, effective management of information flows, respectively. The preconditions and consequences of modern innovative information technology in transport services, including the following information and communication tools such as tracking.

Keywords: logistic service, tracking, optimization of information flow, information infrastructure, information and communication facilities, transport service.

УДК 004; 681.51; 007.5;

Розроблено кіберфізичну систему моніторингу забрудненості водосховища у складі групи безпілотних літальних апаратів. Розглянуто основні елементи розробленої системи. Розроблено та описано алгоритм виконання задачі моніторингу водосховища. Розглянуто метод виділення контурів об'єктів на напівтоновому зображені. Розглянуто метод децентралізованого управління групою роботів.

Ключові слова: безпілотний літальний апарат, кіберфізична система, область забруднення, алгоритм виконання завдання.

Developed cyber-physical system monitoring contamination in a group of drones. The main elements of the developed system. Developed and described algorithm the task of monitoring the reservoir. Investigated method of edge detection of objects on grayscale image. Investigated method of decentralized control group of robots.

Keywords: drone, cyber-physical system, area pollution, automated lighting.

УДК 681.518

Проаналізовано і експериментально підтверджена можливість пасивного визначення термодинамічної температури. Розглянуто основні підходи до створення цифрових вимірювально засобів кіберфізичних систем(КФС).

Ключові слова: система виявлення, тепловізійна система, тепловізори, випромінювання, кіберфізичні системи.

Analyzed and experimentally confirmed the possibility of passive determine the thermodynamic temperature. The basic approaches to creat digital measurement tools of cyber-physical systems are analyzed.

Keywords: detection system, thermal imaging system, thermographic camera, radiation, cyber-physical systems.

УДК 681.518

Спроектовано кіберфізичну спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу на базі перепрограмованої системи на кристалі PSoC для управління мікро-кліматом на основі таких параметрів середовища, як температура та відносна вологість з використанням наноструктурованих давачів темератури та вологості.

Ключові слова: кіберфізична система, управління, темература, відносна вологість, голосове управління.

Designed by cyberphysical system of specialized microprocessor-based signal processing system on a chip reprogrammed PSoC to control micro-climate based on environmental parameters such as temperature and relative humidity sensors using nanostructured temeratury and humidity.

Keywords: cyber-physical system management, temperature, relative humidity, and voice control.

УДК

Розроблено електричну функціональну схему мікропроцесорного регулятора температури з діапазоном вимірюваних температур: –100C ÷ +600С, з кількістю каналів керування від 1 до 4 і з чотирма каналами вимірювання. Розроблений алгоритм роботи пристрою.

Ключові слова:

Electrical functional circuit of microprocessor temperature controller with a range of measured temperatures: –100C ÷+600С, number of control channels: 1÷4 and with four channels of measurement is designed. The algorithm of the device is developed.

Keywords:

УДК 681.51

Розроблено кіберфізичну системи управління мийками самообслуговування. Розглянено систему моніторингу.Показано узагальнений режим роботи терміналу.Спроектовано систему безготівкової системи оплатина базі модуля RFID.

Ключові слова: кіберфізична система, структура мийки самообслуговування, MDB, Executive, RFID.

Developed cyber-physical system of self-service car wash. Viewed monitoring system.Show generalized work mode terminal. Viewed system of cashless payment systems based on RFID module.

Keywords: cyber-physical system, structure control car wash self-service, MDB, Executive, RFID.

УДК

В даній статті розглянуто систему моніторингу та аналізу локальної комп’ютерної мережі на основі платформи Nagios. Реалізовано автоматичний збір інформації про стан основних мережевих вузлів та служб. Проведено аналітичний огляд основних принципів моніторингу та аналізу мережі. На етапі проектування запропоновано алгоритм її роботи. Запропонована структура реалізована на основі платформи Nagios шляхом поетапного відбору та інсталювання необхідних програмних компонент на вузлах мережі одночасно з розробкою, відладкою та використанням конфігураційних файлів відповідного змісту.

Ключові слова: локальна мережа, платформа Nagios, вузли мережі.

This article describes the monitoring system and analysis of local computer networks based on Nagios platform. Implemented automatic collection of information about the state of the core network nodes and services. An analytical overview of the main principles of monitoring and network analysis. In the design phase of the proposed algorithm of its work. The proposed structure is implemented based on the platform Nagios by the phase selection and installation of necessary software components on the nodes of the network simultaneously with the development, valadao and use configuration files with the corresponding contents.

Keywords: Ethernet, platform Nagios network nodes.

УДК

Розроблено кіберфізичну систему пошуку потерпілих в зонах стихійного лиха використовуючи різні давачі. Розглянуто основні елементи розробленої системи. Розроблено та описано алгоритм виконання задачі пошуку.

Ключові слова: пошук, кіберфізична система, зона стихійного лиха, дрон, сенсор.

Developed a cyber-physical search system of the victims in areas of natural disaster using various sensors. Described the main elements of the developed system. Developed and described the search task algorithm.

Keywords: search, cyber-physical system, area of natural disaster, drone, sensor.

УДК 681.518

Спроектовано спеціалізовану систему з мікропроцесорним обробленням сигналу для розпізнавання об’єктів на конвеєрі на основі таких параметрів, як колір, розмір, контур і наявність зайвих часток з використанням камери.

Ключові слова: розпізнавання, конвеєр, контур, комп’ютерний зір.

Designed system of specialized microprocessor signal processing for objects кусщптшешщт on the line based on parameters such as color, size, contour and availability of spare parts using the camera.

Keywords: recognition, conveyor, computer vision.

УДК 681.518

Спроектовано кібер-фізичну систему для сканування статичних об’ємних об’єктів, які розташовані на обертальній платформі з використанням чотирьох позиційно-чутливих сенсорів та за допомогою сканування тріангуляційним методом.

Ключові слова: кібер-фізична система, 3Д сканування, позиційно-чутливий сенсор, тріангуляція.

A cyber-physical system for scanning static volumetric objects that are situated on a revolving platform (turntable) using four position sensitive devices by means of triangulation scanning method has been designed.

Keywords: cyber-physical system, 3D scanning, position sensitive device, triangulation.

УДК 004; 681.51; 007.5;

Розроблено кіберфізичну систему освітлення «розумного будинку». Система забезпечує комфорт та економію електроенергії. Підтримує автоматичне та ручне керування. Забезпечує управління освітленням, розетками та ефективно використовує природне освітлення. Система керується за допомогою додатку на мобільному пристрої. З’єднання між модулями системи за допомогою безпровідної мережі.

Ключові слова: система освітлення, кіберфізична система, розумний будинок, автоматизація освітлення.

Developed cyber-physical lighting system for "smart home". The system provides comfortable and energy savings. Supports automatic and manual control. Provides control lighting, rosettes and effectively uses natural lighting. The system is controlled by the application on the mobile device. The connection between the modules of the system by using the wireless network.

Keywords: lighting system, cyber-physical system, smart house, automated lighting.

Спеціальність 8.05010202 "Системне програмування"

УДК 681.3, 621.3

Проведено аналіз існуючих рішень для побудовани динамічного контенту, їх місце в системах електронної комерції та можливі місця для покращення.

Ключові слова: електронна комерція, динамічний контент, cистема управління вмістом.

The analysis of existing solutions built for dynamic content, their place in ecommerce and possible places to be improved.

Keywords: ecommerce, dynamic content, content management system.

УДК 681.3, 004.62

Розроблено систему аналізу та фільтрації повідомлень на веб ресурсах, яка є складовою програмного комплексу інтернет-форуму. Передбачено автоматичний аналіз тексту перед публікацією за визначеними критеріями, та визначення того, чи відноситься повідомлення до спаму з використанням теореми Байєса. Запропоновано схеми відповідних алгоритмів.

Ключові слова: спам, повідомлення, інтернет-форум, спам-фільтр, методи боротьби із спамом.

The system of analysis and filtering messages on the Web Resources, which is part of the software system online forum. There are automatic text analysis before publication according to specific criteria, and determine whether notification relates to spam using Bayesian theorem. A scheme of the relevant algorithms.

Keywords: spam, messages, internet forum, spam filter, techniques to combat spam.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему підсистеми сховища даних сервісу звітності в навігаційній системі. Проаналізовані способи зберігання та пошуку інформації в сховищі. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи.

Ключові слова: аналіз даних, сховище даних.

The problem of data storage subsystems reporting service in navigation system. Analyzed ways to store and se information in storage. A structural diagram of the algorithm of its work.

Keywords: data mining, data warehouse.

УДК 681.3, 004.42

Розглянуто проблему організації системи прокладання маршруту. Проаналізовано основні методи та алгоритми прокладання маршруту, критерії вибору оптимального маршруту. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: прокладання маршруту, мобільний інтернет-сервіс.

The problem of routing system organization. Analyzed basic methods and algorithms for route guidance, criteria for selecting the optimal route. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: route planning, mobile Internet service.

УДК 681.3, 004.67

В статті розглянуто проблему рекомендаційних інтернет сервісів на основі коллаборативної фільтрації. Запропоновано алгоритм роботи рекомендаційного інтернет-сервісу на основі прогнозних моделей. Описано реалізацію побудови регресійного ряду в якості прогнозної моделі.

Ключові слова: коллаборативна фільтрація, рекомендаційний сервіс, лінійна регресія.

In a paper problem of collaborative filtering recommendation services is considered. Algorithm of recommendation services based on predictive models is proposed. Realization of series regression as a predictive model is shown.

Keywords: collaborative filtering, recommendation service, linear regression.

УДК 681.3, 004.78

Розглянуто проблему контролю за рухом громадського транспорту. Проаналізовані способи контролю за громадським транспортом. Запропоновано структурну схему системи та алгоритм її роботи.

Ключові слова: GPS-трекер, контроль руху, громадський транспорт.

Examinated the problem of public transport traffic control. Analyzed methods of public transport control. Suggested the structure scheme of the system and its algorithms.

Keywords: GPS-tracker, traffic control, public transport.

УДК 681.3, 004.056.55

Розглянуто проблему шифрування/дешифрування великих обсягів інформації. Проаналізовано криптографічні алгоритми та паралельні технології. Вибрано платформу для реалізації програмної системи, алгоритми шифрування. Наведено структурну схему, алгоритм роботи системи та діаграму класів на прикладі одного з вибраних алгоритмів.

Ключові слова: криптографія, шифрування, гетерогенна.

There were discussed/reviewed the problem of encryption/decryption of large amount of data, analyzed cryptographic algorithms and parallel technologies, chosen platform and algorithms for implementation in this work. In addition, there were given system structural diagram, the work algorithm and class diagram for one of the chosen algorithms.

Keywords: cryptography, encryption, heterogeneous.

УДК

Розглянуто існуючі системи розрахунку рейтингу, запропоновано власну універсальну формулу, розглянуто алгоритм роботи сервіса, методи пришвидшення розрахунків при паралельних обчисленнях.

Ключові слова: обчислення рейтингу, алгоритм, пул потоків.

The existing systems of ratings calculations are reviewed, own universal formula is offered to be used, created system’s algorithm and methods of calculations fasten via concurrent calculations are reviewed.

Keywords: ratings calculation, algorithm, thread pool.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто процедуру визначення рівня схожості текстових документів на основі алгоритму виявлення нечітких дублікатів. Проаналізовані способи аналізу тексту. Запропоновано структурну схему системи та алгоритм канонізації тексту.

Ключові слова: аналіз тексту, плагіат.

The contains procedure to determine the level similarity of text documents based on algorithm for identifying duplicates. Analyzed ways of text analysis. A structural diagram of the algorithm of its work.

Keywords: text analysis, plagiarism.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблеми вирішення задачі аналізу зображень. Досліджено способи виявлення рівня подібності зображень. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: аналіз контенту, зображення, виявлення співпадіння.

The problem of image analysis. Investigated the approaches of the calculation of the images similarity. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: content analysis, images, similarity calculation.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему моніторинг громадського транспорту. Проаналізовані способи реалізації моніторингу громадського транспорту. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи.

Ключові слова: громадський транспорту, моніторинг.

The problem of monitoring public transport. Analyzed ways to implement monitoring of public transport. A structural diagram of the algorithm of its work.

Keywords: public transport, monitoring.

УДК 681.3, 004.71

Розглянуто проблему захисту інформації, що зберігається на сервері, та швидкість обробки даних що передаються. Проаналізовано шляхи збільшення швидкості відповіді сервера. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: захищений сервер, швидкість передачі.

Considered problem of protecting information stored on the server and speed of data transmitted. Analyzed ways to make higher speed of server answer. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: data protection, transfer speed.

УДК

Проведено аналіз системи ведення та контролю програмних проектів та визначений основний функціонал який має містити даний програмний продукт.

Ключові слова: управління проектами.

The analysis of the driving and control software projects and defined the basic functionality that has now contain software.

Keywords: driving and control software projects.

УДК 681.3, 004.4, 004.7

Досліджено модель динамічної довіри та репутації для B2C електронної комерції. Розглянута система різницевих рівнянь для обчислення ітераційної довіри та репутації. Реалізована система захисту для інтернет-магазину.

Ключові слова: динамічна довіра, B2C електронна комерція.

Analyzed the dynamical trust and reputation model for B2C E-Commerce. Examinated the set of difference equations for iterative trust and reputation computation. Implemented the defense system for an online-store.

Keywords: dynamical trust, B2C e-commerce.

УДК 681.3, 004.67

В статті розглянуто проблему захисту інформації в мобільних комп’ютерних пристроях. Запропоновано алгоритм шифрування даних при передачі даних в мережі. Описано детальну структуру застосування алгоритму RC6.

Ключові слова: захист інформації, алгоритм шифрування RC6.

In a paper problem of information security in mobile computing devices. The algorithm for data encryption during data transmission network. Describe the detailed structure of algorithm RC6.

Keywords: information security, encryption algorithm RC6.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему виявлення та виокремлення аномальної поведінки банкомату при проведенні шахрайських транзакцій. Проаналізовані алгоритми виявлення аномальної поведінки комп'ютерної системи. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: аналіз даних, імовірнісна графічна модель.

The problem of identifying and isolating anomalous behavior during the fraudulent ATM transactions. The analyzed algorithms to detect abnormal behavior of the computer system. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: data mining, probabilistic graphical model.

УДК 681.3, 004.021

Розглянуто проблему порівняння маршрутів на часткове співпадіння. Проаналізовані основні складності порівняння маршрутів. Запропоновано алгоритм розв'язання поставленої задачі.

Ключові слова: часткове співпадіння, маршрут.

Investigated the partial routes matching as a problem of comparing two routes. Analyzed the main issues of routes comparing. Proposed algorithm for solving such tasks.

Keywords: partial routes matching, rout.

УДК 681.3, 004.62

Запропоновано метод, який забезпечує гаряче резервування апаратних веб-серверів з обміном даних за допомогою TCP сокетів. Розроблено децентралізовану програмно-апаратну кіберфізичну систему з використанням системи freeRTOS і використовуючи бібліотеку Ethernet для роботи веб-серверів. Представлено блок схему алгоритму роботи системи, наведено діаграму станів.

Ключові слова: розумний будинок, гаряче резервування, децентралізована система, система RTOS.

Offer method, that provides hot spare of hardware web-servers using TCP sockets. Develop program system based on freeRTOS and use library Ethernet for web servers. Develop a block diagram and describe the algorithm of the system, put the chart states.

Keywords: Smart home, hot spare, decentralized system, RTOS system.

УДК 681.3, 621.3

Проведено аналіз впливу різних способів передачі відеоданих на якість послуги для кінцевого користувача для покращення готових рішень з можливістю масштабування та без втрат якості надання послуг при цьому.

Ключові слова: широкомовна розсилка, одноадресна розсилка, якість послуг.

The analysis of the impact of different methods of transmitting streaming content on the quality of service for the end user to improve turnkey solutions with the ability to scalable without loss of quality of service for this.

Keywords: multicast, unicast, QoS.

УДК 651.012.7

Проведено аналіз програмної системи управління взаємовідносинами менеджерів із клієнтами та мінімально необхідний функціонал для підприємства.

Ключові слова: СРМ система, автоматизація бізнес процесу.

The analysis of program management relationship management with clients and minimum required functionality for the company.

Keywords: CRM system, business process automation.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему контекстно-залежних обчислень. Приведено функціональні характеристики контекстно-залежних систем та проаналізовано способи визначення контексту. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: контекстно-залежні обчислення, мобільні обчислення, засоби визначення контексту.

Considered the problem of context-aware computing. Shown the functional characteristics of context-aware systems and analyzed the ways of context determination. Added a structural diagram, algorithm of its work and class diagram.

Keywords: context-aware computing, mobile computing, means of context determining.

УДК 681.3, 621.3

Проведено дослідження та аналіз роботи сервісної платформи динамічного обміну повідомленнями та різних способів передач даних.

Ключові слова: обмін повідомленнями, чат, сервіс-платформа.

Investigation and analysis of service platform action for dynamic messages exchanging and different methods of data transfer.

Keywords: messages exchanging, chat, service platform.

УДК 681.3, 004.62

Проведено аналіз різних API для роботи з веб-картами та передачі даних для кінцевого користувача. Проаналізовано різні шаблони проектування. Запропоновано структурну схему та алгоритм роботи.

Ключові слова: обробка запитів, функції відображення.

The analysis of the various API for working with Web maps and data to the end user. Analyzed different design patterns. A block diagram and algorithm.

Keywords: processing requests, function display.

УДК 004.8, 004.032.26

Розроблено систему розпізнавання емоцій людини за голосовими параметрами. Порівняно результати роботи програми з людиною. Запропоновано систему досліджень яка може виділити основні закономірності в голосових повідомленнях.

Ключові слова: розпізнавання емоцій, голосові параметри.

The system of recognition of human emotions by voice parameters. Comparison of the results of the program with a man. Sophisticated research system that can vylilyty basic patterns in sound.

Keywords: emotion recognition, voice settings.

УДК 681.3, 004.4, 004.7

Розглянуто існуючі системи електронних платежів. Проаналізовано особливість взаємодії агентів системи. Запропоновано покращений алгоритм формування блоків транзакцій системи електронних платежів з дворівневою архітектурою.

Ключові слова: взаємодія агентів, витрати обчислювальних ресурсів.

The problem of excessive cost of computing resources for existing decentralized system of electronic payments. The analysis feature of agents (users). A structural diagram of the algorithm and its work.

Keywords: interaction between agents, the cost of computing resources.