2015. Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж

Матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини

Спеціальність 8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі"

УДК 004.07

Бежик Я.Р. Дослідження методів злому та захисту Wi-Fi мереж

Bezhyk Y.R. Research methods of hacking and protection of Wi-Fi networks

За результатами аналізу особливостей захисту інформації в комп’ютерних безпровідних мережах обґрунтована потреба застосування комплексного рішення для захисту мережі від проникнення і отримання доступу до внутрішніх ресурсів.

Ключові слова: захист інформації, комп’ютерна мережа, Wi-Fi мережа, аутентифікація.

Analysis features of information security in computer wireless networks justified need of a comprehensive solution to protect networks from penetration and access to internal resources.

Keywords: information security, computer network, Wi-Fi network, authentication.

УДК 616.71

У статті оглянуто основні методи обробки біометричних сигналів, зокрема ЕКГ-сигналів. Проведено порівняльний аналіз та вибір методу, що найкраще підходить для обробки ЕКГ-сигналів. Запропоновано декілька способів усунення шумів із ЕКГ-сигналів з метою кращого та точнішого відображення результатів вимірювання.

Ключові слова: електрокардіограма, ЕКГ, біометричні сигнали, захворювання серця.

This paper is devoted the main methods of processing biometric signals including ECG signals. In the article was comparated and selected the best method for processing ECG signals. It is a few ways to eliminate noise from the ECG signals to better and more accurate display of measurement results.

Keywords: electrocardiogram, EKG, biometric signals, heart disease.

УДК 004.421

Розглянуто принципи побудови та блок-схеми роботи програмного засобу для обробки електронних цифрових підписів (ЕЦП). Обчислення та перевірки ЕЦП здійснюється згідно національного стандарту України ДСТУ 4145-2002 [3]. Обрахунки базуються на властивостях груп точок еліптичних кривих над скінченними полями (поля Галуа). Описано метод оптимізації роботи алгоритмів та принципи використання хмарних обчислень.

Ключові слова: електронний цифровий підпис, еліптичні криві, поля Галуа, криптографія, хмарні обчислення.

This work examines the construction principles and flowcharts for processing digital signatures. Calculation and verification of digital signatures is performed according to the national standard of Ukraine 4145-2002 [3]. Calculations are based on the properties of points groups of elliptic curves over finite fields (Galois field). There are described method of optimization algorithms and principles of use of cloud computing.

Keywords: digital signature, elliptic curves, Galois field, cryptography, cloud computing.

УДК 681.3

Досліджуються методи фільтрації зображень, які піддалися впливу поганих природних умов, для ефективного виділення об’єкта з фону в системах реального часу у відеопослідовності.

Ключові слова: зображення, фільтрація, обробка зображень, ідентифікація.

Image filtering methods are investigated, exposed to bad natural conditions for the effective discharge of the object from the background in real time in the video sequence.

Keywords: image filtering, image processing, identification.

УДК 004.942

У даній статті буде розкрита тема аналізу систем відеоспостереження. Будуть виконані наступні завдання: 1) Зроблено аналіз форматів відеозапису; 2) Проведено порівняння параметрів обладнання відеоспостереження; 3) Зроблено огляд програмного забезпечення систем відеоспостереження.

Ключові слова: система відеоспостереження, формат відеозапису, параметри камер відеоспостереження, програмне забезпечення систем відеоспостереження.

This article will be disclosed topic analysis video surveillance systems. Will be performed the following tasks: 1) The analysis of video formats; 2) Comparison of video surveillance equipment parameters; 3) The review software video surveillance systems.

Keywords: CCTV (closed-circuit television), video format, the parameters of cameras, software, surveillance systems.

УДК 681.3

Стаття присвячена розробці універсального метеорологічного центру, який дозволяє збирати інформацію про температуру, вологість, атмосферний тиск, напрям і швидкість вітру довкілля та здатний здатен якісно забезпечити цими метеоданими аеродром.

Ключові слова: метеостанція, мікропроцесорна метеостанція.

The article is devoted to developing a universal meteorological center which allows you to gather information about temperature, humidity, atmospheric pressure, wind direction and speed environment and is able to able to efficiently provide these style weather airfield.

Keywords: weather station, weather station microprocessor.

УДК 681.3

В статті розглянуто сфери застосування методів підвищення контрастності зображень. Розглянута математична модель адаптивного методу підвищення контрастності зображень. Представлені експериментальні результати застосування цього методу для обробки чорно-білих зображень.

Ключові слова: контраст, адаптивне підвищення контрасту.

The article deals with the application of techniques to enhance the contrast of images. The mathematical model of adaptive contrast enhancement of images. The experimental results of applying this method to process black and white images.

Keywords: contrast, contrast enhancement.

УДК 004.382

Розроблено скрипт для оптимізації роботи операційної системи, зменшення часу відклику системи на команду. Скрипт – сценарій написаний на певній мові програмування, послідовність операцій, які користувач може виконувати на комп’ютері. Зручність використання скрипта полягає у зберіганні його в хмарі, та можливість доступу до нього з будь-якої точки земного шару. Оптимізація Macintosh Operation System відбувається за допомогою як окремих програмних продуктів так і вбудованих в операційну систему.

Ключові слова: MAC OS, оптимізація, скрипт, хмара.

In this article developed script for optimization of operating system, reducing response time for command. Script – is a written in a particular programming language scenario, some sequence of operations, that can be used on computers be users. Usability of script in storing it in cloud and access to it from anywhere in the globe. Macintosh Operation System Optimization occurs through individual software products and embedded in the operating system.

Keywords: MAC OS, optimization, script, cloud.

УДК 681.3

Стаття присвячена дослідженню автентифікації користувачів з використанням USB-ключів в корпоративних і приватних мережах, який призначений для забезпечення інформаційної безпеки користувачів, їх ідентифікації і безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів.

Ключові слова: USB-токен, електронний USB – ключ, електронний ключ.

The article investigates user authentication using USB-keys in corporate and private networks that is designed for users of information security, identification and secure remote access to information resources.

Keywords: USB-token, USB – key, electronic key

УДК 004.77

Розглянуто вирішення проблеми замовлення таксі за допомогою Інтернет сервісу організованого з клієнтської частини, яка є програмою для мобільних терміналів на базі ОС Android, та серверної частини, яка складається з сервера та Інтернет порталу на якому відображається інформація про замовлення.

Ключові слова: Інтернет сервіс, замовлення таксі, ОС Android.

We consider solving the problem of order a taxi by using Internet service organized of the client side, which is an application for mobile terminals based on the OS Android, and the server side, which consists of server and internet portal which displays the information about your order.

Keywords: Internet service, taxi order, OS Android.

УДК 004.77

Розглянуто проблему автоматизації функціонування Інтернет сервісу, що забезпечує продаж та оренду квартир. Сервіс дозволяє швидко знайти інформацію, що нас цікавить. При розробці даного сервісу використовується алгоритм C-means.

Ключові слова: геоінформаційний сервіс, аналіз даних, кластеризація, API Google Maps.

The problem of Internet service automation operation, providing sales and rent. The service allows you to quickly find the information that interests us. In developing this service uses an C-means algorithm.

Keywords: geoinformation services, data analysis, clustering, API Google Maps.

УДК 004.942

Проаналізовано побудову та особливості систем захисту велосипедів. Запропоновано основну структуру системи захисту. Розроблено нову систему захисту велосипедів, в основу якої покладено акселерометр та систему GPS.

Ключові слова: система захисту, PSOC 4, GPS.

Analyzes building protection systems and features bike. The basic structure of the protection system. A new system of protection of bicycles, which is based on a system of accelerometer and GPS.

Keywords: system protection, PSOC 4, GPS.

УДК 004.7

Стаття присвячена дослідженню сучасних методів захисту даних в корпоративних мережах. Завданнями дослідження є: - виконати огляд сучасних методів захисту даних в корпоративних мережах; - дослідити доцільність використання запропонованих методів.

Ключові слова: захист мереж, корпоративні мережі, захист корпоративних мереж.

The article investigates modern information threats to corporate networks. The objectives of the study are: - perform the review of current methods of protecting of data in corporate networks; - investigate the feasibility of using the proposed methods.

Keywords: network security, corporate network, protecting corporate networks.

УДК 681.3

У статті проаналізована технологія Big Data, призначена для реалізації сховищ великих даних. Запропоновано методи використання даної технології для роботи з великими навігаційними даними.

Ключові слова:

The article the technology of Big Data, is designed to implement large data repositories. Methods of using this technology for large navigational data.

Keywords:

УДК 004.9

У статті розглянуто що таке трекер активності, для чого його застосовують, які виникають проблеми, вказані основні причини проблем точності вимірів, а також запропоновано способи їх вирішення.

Ключові слова: трекер активності, проблеми, точність вимірів.

In this paper the origin of activity tracker is studied, what it is used for, what problems appear, the main reasons of measurement precision issues are pointed out there, and also ways of their solution are proposed.

Keywords: activity tracker, issues, measurement precision.

УДК 004.89

У статті проаналізована технологія NVIDIA CUDA, призначена для реалізації високопродуктивних алгоритмів. Запропоновано методи використання даної технології для реалізації стиснення зображення з використанням графічного прискорювача CUDA.

Ключові слова: CUDA, стиснення, алгоритм.

The article analyzed the technology NVIDIA CUDA, designed to implement high-performance algorithms. Methods of using the technology to implement image compression of graphics accelerator CUDA.

Keywords: CUDA, compression, algorithm.

УДК 681.3

Розглянуто проблему маршрутизації комп’ютерних мереж, а також досліджено її види та існуючі класичні алгоритми. Виконано порівняння багатоагентних алгоритмів та вибір генетичного алгоритму до розв’язання задачі маршрутизації. Описано схему виконання генетичного алгоритму.

Ключові слова: маршрутизація, багатоагентні алгоритми, генетичний алгоритм.

There has been considered the problem of computer networks routing and also there has been investigated different types of computer networks routing and existing classical algorithms. There has been compared different types of multi-agent algorithms and selected the genetic algorithm for solving routing problem. There has been described the scheme of genetic algorithms realization.

Keywords: routing, multi-agent algorithms, genetic algorithm.

УДК 004.89

У статті проаналізована прогресивна технологія NVIDIA CUDA, призначена для реалізації високопродуктивних алгоритмів. Запропоновано методи використання даної технології для реалізації алгоритмів виділення країв об’єктів на технологію CUDA.

Ключові слова:

The article analyzes the progressive technology NVIDIA CUDA, designed for implementing high-performance algorithms. The proposed methods use this technology to implement the algorithms highlight the edges of objects on CUDA technology.

Keywords:

УДК 681.3

Розглянуто мультиплатформенні системи обміну повідомленнями. Проаналізовано сферу застосувань мультиплатформенних систем обміну повідомленнями. Проведено порівняння існуючих систем.

Ключові слова: клієнт-сервер, мультиплатформеність, система обміну повідомленнями.

Overviewed client-server messaging system. Analyzed the scope of applications multiplatform messaging systems. The comparison of existing systems.

Keywords: client-server, multiplatform, instant messaging system.

УДК 004.942

У статті запропоновані основні концепції проектування чотирьохроторного літаючого апарату. Розглянуті всі аспекти створення даного літального апарату: орієнтація в просторі, регулювання, підбір коефіцієнтів фільтра і контролерів.

Ключові слова: квадрокоптер, мікроконтролер, широко-імпульсна модуляція.

The paper proposed the basic concepts of design chotyrohrotornoho flying machine. Consider all aspects of the creation of the aircraft: orientation in space, the regulation, the selection of the filter coefficients and controllers.

Keywords: quadrocopter, microcontroller, pulse-width modulation.

УДК 004.7

Традиційний підхід до побудови Інтернету речей полягає в об’єднанні різноманітних фізичних об’єктів (речей) у єдину інформаційну систему. У даній статті пропонується ситуативний підхід до побудови системи Інтернету речей, який формується на основі користувацьких персональних пристроїв (мобільні телефони, планшети) з використанням клієнт-серверної взаємодії.

Ключові слова: Інтернет речей, клієнт-серверна взаємодія, ситуативний моніторинг.

The traditional view of Internet of Things (IoT) attempts to combine a variety of physical objects into single information system. In this paper, we present an opportunistic approach for Internet of Things based on personal users devices (mobile phones, tablets) by using client-server interaction.

Keywords: Internet of Things, client-server interaction, opportunistic monitoring.

УДК 004.9

У статті розглядаються структура вендінгових кіберфізичних систем, оцінка їх перспектив на ринку вендінгового бізнесу. Також розглянуті найпоширеніші протоколи внутрішньої взаємодії, такі як MDB та ccTalk. Проведено аналіз можливостей систем моніторингу вендінгових систем та варіанти їх реалізацій (на прикладі структурних схем).

Ключові слова: вендінгові системи, кіберфізичні системи, протоколи внутрішньої взаємодії вендінгових систем, MDB, ccTalk, системи моніторингу.

The article describes the structure vending cyber-physical systems, assessing their prospects for market vending business. Also considered are the most common internal interaction protocols such as MDB and ccTalk. The analysis capabilities of monitoring systems and vending options for their implementations (for example, structural schemes).

Keywords: Vending Systems, cyber-physical systems, internal interaction protocols vending systems, MDB, ccTalk, monitoring systems.

УДК 616.71

Проаналізовано особливості не інвазійного методу вимірювання ПОМ, наведено формули для розрахунку рівня SpО2. Запропоновано алгоритм роботи системи.

Ключові слова: пульсоксиметр, не інвазійний метод, визначення рівня SpО2.

Analyze the CHARACTERISTICS of are not invasive method of measuring parameters oximetry, contains formulas for calculation of SpO2. developed algorithm of the system.

Keywords: pulse oximeter without invasive method of determining the level of SpO2.

УДК 681.3

Розглядаються основні функції децентралізованої комп’ютерної системи для оптимізації руху «Роботаксі». Агентами системи є «Роботаксі», робота яких є повністю автоматизованою. Також розглядаються можливі методи лінійного програмування для знаходження оптимального маршруту «Роботаксі» децентралізованою комп’ютерною системою.

Ключові слова: мультиагентна система, децентралізована система, оптимізація руху, робототехніка, таксі, автомобільний транспорт, оптимальний маршрут.

Considered the main functions of a decentralized computer system for optimize the movement "Smart Taxi". Agents of system are "Smart Taxi" whose work is completely automated. Considered possible methods of linear programming to find the optimal route"Smart Taxi" decentralized computer system.

Keywords: multi-agent system, decentralized system, optimization the movement, robotics, taxi, road transport, optimal route.

УДК 681.302

Розглянуто алгоритм ідентифікації особи за відбитками пальців на основі вдосконаленого методу відокремлення особливих точок. Проведено аналіз методу аутентифікації за відбитком пальця на основі особливих точок. Метод використовує дані про координати трьох точок та кут між сусідніми точками триплета і дозволяє підвищити ефективність процесу розпізнавання шляхом зменшення чутливості алгоритму до повороту та зміщення пальця при скануванні.

Ключові слова: відбиток пальця, ідентифікація особи, аутентифікація.

The algorithm identification fingerprint method based on the improved separation of singular points. The analysis method Fingerprint authentication based on singular points. The method uses data on the coordinates of three points and the angle between adjacent points triplets and can increase process efficiency by reducing the detection algorithm sensitivity to rotation and displacement of the finger when scanning.

Keywords: fingerprint, identification, authentication.

УДК 004.032.2

У статті розглядаються оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів двійкових полів Галуа. Елементи полів представлено у нормальному базисі типу 2. Порядок поля сягає 998. Апаратна складність помножувачів дозволяє реалізувати їх на ПЛІС. Але через велику структурну складність для деяких комбінацій порядку поля і кількості секцій зробити це практично неможливо. Для виявлення шляхів зменшення структурної складності у роботі структурна складність та її складові оцінюється для основного елемента помножувачів - помножувальних матриць та можливої зміни структури помножувачів.

Ключові слова: поля Галуа GF(2m), нормальний базис типу 2, помножувач, структурна складність.

The article describes the results of evaluation of structural complexity of multi-section binary Galois fields elements multipliers. Elements of the fields are presented in the normal basis of type 2. The order of the field reaches 998. The hardware complexity multipliers allows to implement them on the FPGA. But because of the large structural complexity for certain combinations of the order of the field and the number of sections it is impossible. To identify ways to reduce structural complexity it and its components in main multiplier element – the multiplier matrixare are estimated.

Keywords: Galois field GF(2m), the normal basis of type 2, multiplier , structural complexity.

УДК 004.382

У статті проаналізовано особливості виконання операцій додавання та множення елементів скінченних полів Галуа GF(2m), представлених у нормальному базисі. Порядок поля складає m≤173. Ці операції використовуються для виконання при формуванні та перевірянні цифрових підписів за алгоритмом, що ґрунтується на використанні еліптичних кривих у стандарті ДСТУ 4145-2002. На основі проведеного аналізу зроблено вибір алгоритму для реалізації множення. Для нього розроблено функціональні схеми. Показано доцільність їх використання для подальшої реалізації на мові високого рівня С у середовищі Xilinx Vivado.

Ключові слова: Поля Галуа GF(2m), нормальний базис, помножувач, Vivado.

The article describes the features of operations for addition and multiplication of elements of finite Galois fields GF(2m), presented in a normal basis. The order of the field is m≤173. These operations used to perform the formation and verification of digital signatures by the algorithm, which is based on the using of elliptic curves in a standard DSTU 4145-2002. Based on the analysis the choice to implement multiplication algorithm was made. Also the functional schemes were developed for it. More over the advisability for using them was shown for the next realization on the high level language C in the environment Xilinx Vivado.

Keywords: Galois fields GF (2m), a normal basis, multiplier, Vivado.

УДК 004.942

Досліджено особливості інерційних вимірювальних пристроїв (IMU), а саме їх складові частини та методи обробки вихідних даних. Розглянуто спосіб комбінування отриманих даних з системи глобального позиціонування (GPS) та інерційних вимірювальних пристроїв для постійного забезпечення місця розташування такого модуля.

Ключові слова: гібридна система позиціонування, інерційний вимірювальних пристрій (IMU), система глобального позиціонування (GPS), акселерометр, гіроскоп.

The peculiarities of inertial measurement units (IMU) were investigated, namely their components and methods of processing the initial data. The method of combining the obtained data was reviewed, from the global position system (GPS) and inertial measurement units for providing the permanent location of the module.

Keywords: hybrid positioning system, inertial measurement unit (IMU), global positioning system (GPS), accelerometer, gyroscope.

УДК 004.451

Розглянуто питання підвищення ефективності обробки запитів до веб-сервера, підвищення його продуктивності апаратними та програмними методами та засобами. Проаналізовано можливі варіанти підвищення продуктивності опрацювання запитів серверами.

Ключові слова: балансери, диски SSD, Gigabit Ethernet, RAID мисиви, оптимізація коду.

In the article the issue of increasing the efficiency of processing flow requests to the web server. Increasing its productivity with hardware and software methods and utilities. The possible options for increasing productivity query processing servers.

Keywords: Balancing distribution,SSD discs, Gigabit Ethernet, RAID arrays, code optimization.

УДК 004.382

Шняк М. М. Помножувач елементів трійкових полів Галуа

Shniak M.M. Galois field of characteristic three elements multiplier

У статті описується новий метод побудови послідовного помножувача елементів трійкових полів Галуа GF(3m). Отриманий помножувач має каскадну архітектуру. Він може використовуватися в пристроях оброблення цифрових підписів, які ґрунтуються на використанні еліптичних кривих.

Ключові слова: Поля Галуа GF(3m), еліптичні криві, помножувач, цифровий підпис.

The article describes a new method of construction galois field of characteristic tree elements multiplier GF(3m). Obtained multiplier architecture is scaleable. The multiplier is used in digital signature device which are based on the use of elliptic curves.

Keywords: Galois field GF(3m), elliptic curves, multiplier, digital signature.

Спеціальність 8.05010202 "Системне програмування"

УДК 681.3.004.4

Розглянуто проблему автоматизації генерування функціональних тестів, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: Конфігуровані аналого-цифрові інтегральні схеми, тестування, автоматизація.

The paper aimed at the problem of automating the generation of functional tests, considered block diagram of the system and the algorithm of the system.

Keywords: Configurable mixed-signal integrated circuit, testing, automation.

УДК 004.7

Розглянуто проблему автоматизації пошуку та погодження місця роботи, проаналізовано системи рекомендацій, особистого асистента та інформаційного пошуку, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: Рекомендаційна система, Особистий асистент, Інформаційний пошук.

Everyday someone is looking for a job. Whether that person is a recent graduate, a person laid-off from work, or a person that wants a different job, their diligent search turns into a carefully planned search for employment. Nowadays internet services can help do it faster.

Keywords: Recommendation system, Personal assistant, Information retrival.

УДК 681.3

Проведено аналіз сучасних методів автентифікації у безкабельних мережах. Запропоновано підхід для вдосконалення технології автентифікації у захищених мережах Wifi. Запропонувано структурну схему та опис алгоритму роботи.

Ключові слова: технології, автентифікація, Wi-fi, біометричні дані.

The analysis of modern methods authentication in WiFi networks. An approach to improve authentication technologies in a secure network Wifi. Proposed block diagram and description of the algorithm.

Keywords: technology , authentication , Wi-fi, biometric data.

УДК 681.3, УДК 004.02

Розглянуто проблему реалізації потокового графу алгоритму засобами технології паралельного програмування POSIX Threads у вигляді паралельної С-програми. Запропоновано структурну схему програмних засобів перетворення ПГА у паралельну С-програму, фрагмент схеми виконання вихідного коду та алгоритм роботи засобів перетворення ПГА у паралельну С-програму.

Ключові слова: потоковий граф алгоритму, pThreads, паралелізм.

The problem of streaming graph algorithm implementation technologies of parallel programming tools POSIX Threads in a parallel C programs. A block diagram of the software conversion PGA in parallel C program, a fragment of circuit implementation source code and algorithm PGA conversion means in parallel C program.

Keywords: algorithm flow graph, pThreads, parallelism.

УДК 681.3, 004.051

В даній статті розглянуто дослідження швидкостей виконання паралельних алгоритмів сортування реалізованих за допомогою засобів Intel TBB. Приведено часові витрати на виконання сортування у вигляді таблиці, а також схему алгоритму сортування.

Ключові слова: потоковий граф алгоритму, intel tbb, паралелізм, сортування.

Sort operation is most common operation in every application. All real-time programs require fast execution, that why sort operation programmers trying to make parallel, to use most CPU power efficiently. In this work was explored sort operation execution time implemented with Intel TBB.

Keywords: flow graph algorithm, intel tbb, parallelism, sort.

УДК 004.4

Розглянуто проблему дистанційного керування персональними комп’ютерами, проаналізовано роботу типових процедур технічної підтримки та систем з клієнт-серверною архітектурою, розглянуто структурну схему та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: дистанційне керування, персональні комп’ютери, автоматизація роботи технічної підтримки.

Considered the problem of remote personal computers, analyzed the work support standard procedures and systems with client-server architecture, reviewed and algorithm block diagram of the system.

Keywords: remote control, personal computer, automated technical support.

УДК 004.4

Розглянуто проблему реалізації програмної платформи для побудови багатокористувацьких комп’ютерних ігор, проаналізовано роботу ігрового рушія, мережевої частини, а також розглянуто структурну схему та алгоритм роботи платформи.

Ключові слова: ігровий рушій, MMOG, програмна платформа.

The problem of implementation of the program-platform for building of Massively Multiplayer Online Games was considered. Was analyzed work of the game engine, and the part of software for network cooperation, and considered the block diagram and algorithm platform.

Keywords: game engine, MMOG, program platform.

УДК 004.8

Розглянуто мехатронний комплекс нетривіальної маятникової конструкції, а саме його математична модель, що представляє обернений маятник з рухомою основою. Проведений аналіз способів його стабілізації і моделювання системи. Розроблена тестова само-балансуюча одноосьова робототехнічна колісна платформа використовується для вивчення алгоритмів керування нестійкими нелінійними і нестаціонарними об'єктами.

Ключові слова: обернений маятник, стабілізація, тестова само-балансуюча робототехнічна платформа.

We considered mechatronic nontrivial pendular design complex, namely its mathematical model that represents an inverted pendulum with a movable base also was carried out the analysis of stabilization and simulation system. Test self-balanced robotic robotic system is used to study the control algorithms of nonlinear and non-stationary unstable objects.

Keywords: inverted pendulum, stabilization, test self-balanced robotic platform.

УДК 681.3

Досліджено проблему використання аукціонних систем реального часу для розподілу рекламних ресурсів, розглянуто структурну схему та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: аукціонні системи реального часу, багатоагентна система, веб.

Considered the problem of real-time bidding systems for dividing resources for adverts, scheme of realization and algorithm of work of system.

Keywords: real-time bidding, multiagent-systrm, web.

УДК 004.274

У статті розглянуто розробку платформи для служб, заснованих на місці знаходження, її структурну схему і алгоритми роботи системи.

Ключові слова: LBS, POI, GPS.

The article discusses the development platform for services based on location, its block diagram and algorithms of the system.

Keywords: LBS, POI, GPS.

УДК 681.3, 004.62

Розглянуто проблему аналізу даних на основі алгоритму виявлення асоціацій. Проаналізовані способи пошуку та побудови асоціативних правил. Запропоновано структурну схему системи, алгоритм її роботи та діаграму класів.

Ключові слова: аналіз даних, асоціативні правила.

The problem of data analysis based detection algorithm associations. Analyzed ways to find and build associative rules. A structural diagram of the algorithm of its work and the chart classes.

Keywords: data mining, association rules.

У даній роботі досліджено iснуючi методи паралельного розв’язання задач лiнiйної алгебри та зроблено аналiз нових, перспективних напрямкiв дослiдження у данiй сферi. Також автором запропонований новаторський пiдхiд до розв’язання вказаних задач. Лiнiйна алгебра є надзвичайно цiнним математичним iнструментом, що знаходить застосування у таких роздiлах як фiзика, криптографiя, обробка сигналiв, економiка, бiологiя, фармацевтика, дослiдження операцiй та багатьох iнших. Лiнiйнi моделi всеможливих систем мають простий опис. Володiння цим апаратом у сучасному свiтi є критичним для iнженерiв, а прискорення обчислень може мати прямий економiчний ефект, оскiльки перед сучасною iндустрiєю ставлять все бiльшi задачi, розв’язок яких може займати десятки i сотнi днiв на комп’ютерах, вартiсть яких обчислюється мiльйонами, то дослiдження програмних засобiв розпаралелення задач лiнiйної алгебри є актуальним напрямком.

Ключові слова:

Keywords:

УДК 681.3, 004.67

Розглянуто проблему роботи з LLDP протоколом в процесі тестування мережного обладнання. Проаналізовано можливість використання існуючих програмних та апаратно-програмних засобів генерації трафіку. Розглянуто загальний алгоритм роботи та структурну схему системи, а також засоби реалізації.

Ключові слова: генерація трафіку, Link Layer Discovery Protocol, Ostinato (трафік генератор).

Was considered the problem of using LLDP throw the network equipments testing. Was analyzed the possibility of using existing software and hardware systems for traffic generation. Was considered the common algorithm of working, structure scheme and ways to implementations.

Keywords: traffic generation, Link Layer Discovery Protocol, Ostinato (raffic generator).

УДК 004.272

Розглянуто основні алгоритми паралельного сортування та виділено спільні риси, які притаманні більшості алгоритмам. На основі цієї інформації побудовано блоки, які можуть бути використанні при побудові більшості паралельних алгоритмів сортування.

Ключові слова: паралельне сортування, програмна реалізація, .NET.

The basic parallel algorithms for sorting and highlighted commonalities inherent in most algorithms. Based on this information based blocks that can be used in the construction of most of the parallel sorting algorithms.

Keywords: parallel sorting, implementation, .NET.

УДК 681.3, 004.67

Розглянуто проблему визначення та управління профілем індивідуальних вподобань користувача. Проаналізовано можливість використання вподобань користувачів з подібними профілями з використанням кореляції Пірсона та ієрархічної кластеризації для визначення рекомендацій, а також можливість уточнення профілю індивідуальних вподобань. Розглянуто загальний алгоритм роботи та структурну схему системи, а також засоби реалізації.

Ключові слова: рекомендаційна система, інформаційні об’єкти, коефіцієнт кореляції Пірсона, ієрархічна кластеризація.

Was considered the problem of definition and control of individual user preference profile. Was analyzed the possibility of using preferences of users with similar profiles using Pearson product-moment correlation and hierarchical clustering to determine the guidelines and the ability to refine individual user preferences. Was considered general algorithm and block diagram of the system and means of implementation.

Keywords: recommendation system, information object, Pearson product-moment correlation coefficient, hierarchical clustering.

УДК 004.4

Розглянуто проблему захисту персональних даних у медично-інформаційних системах на платформі Android, проаналізовано службу захисту системи, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: Android, Центр сертифікації ключів, SSL.

Android is the most available operating system for mobile phones. Android-powered devices are easily accessible and the code-openness allows use it widely.

Keywords: Android, Certification Authority, SSL.

УДК 004.8, 004.9

В роботі розв’язано задачу рівномірного розподілу ділянки сферичної поверхні колективом автономних мобільних агентів за умов 1) наперед невідомої кривини, площі та форми ділянки та 2) незалежності рішення від поточної кількості агентів.

Ключові слова: рівномірний розподіл, автономний мобільний агент, колектив.

The problem of uniform allocation of individual zones of responsibility in the region with spherical surface by collective of autonomous mobile agents under conditions of 1) unknown in advance curvature, area, and form of the region and 2) solution independence from the current number of agents is solved.

Keywords: uniform allocation, autonomous mobile agent, collective.

УДК 004.6

У даній роботі розглянуто проблему розпізнавання емоцій обличчя людини засобами комп’ютерного зору, проведено аналітичний огляд методів та програмних технологій рішення даної проблеми, розглянуто структурну схему та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: розпізнавання міміки обличчя, методи розпізнавання емоцій.

This article describes the problem of recognition of human‘s emotions on a face by means of computer vision. The article includes the review of the methods and software technologies to solve human‘s emotions recognition problem, described a block diagram and algorithm of the solution.

Keywords: recognition of human‘s emotions, methods and software technologies of recognition.

УДК 004.896

Розглянуто проблему контекстно залежного резервування персональних послуг, яка адаптується до користувачів на основі аналізу їх поведінки. Розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: контекстно-залежна система, розподіл часових ресурсів, віртуальний помічник.

Nowadays context aware applications becomes very important. Here we investigated context aware problems with booking system.

Keywords: contex aware, virtual assistant.

УДК 681.3

Розглянуто проблему вибору методу для прогнозування потреби в ресурсах для малого підприємства, проаналізовано два основних програмних методи прогнозування, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.

Ключові слова: програмна система, прогнозування, мале підприємство, потреби в ресурсах.

The problem of the choice of methods of forecasting software system for forecasting resource requirements for small businesses, the program analyzes the two main methods of forecasting, considered a structural diagram of the system and algorithm.

Keywords: prediction, software system, small businesses, resource requirements.